a o-r 1 a ö-l ö-i Gimbel Keizer ra Roos ft Vermeulen 1 Wilschut 1 ft Volkers v.1.Velde ft Gimbel Keizer 1-0 Mars Roos 0-1 0-1 v.Roo.yen 1-0 0-1 1-0 v.d.Togt 0-1 0-1 0-1 0-2 Vermeulen 1-0 0-1 1-C Wilschut Wiidooeen TIT 1-0 L-0 0-1 m 0-1 r v.d.Zwaai O-I 1-0 0-J Ö-l 0-1 Ö-l Volkers L-0 5-1' ..-0 1-0 -0 v.d.Velde ülgenkamp Ö-i 0—1 0-1 TT" l-C 0-J. U— "JAR IA Heineken's in Indi*. rj. Het nieuwe in Indië gebrouwen Heineken's taer is in de heele archipel met enthousiasme begroet. Op welke wiize he., publiek van te voren voor het nieuwe product werd warm gemaakt' (voor zoover dat warm maken dan in de tropen nog noodig is) leeren de volgende uitknipsels uit Indische bladen: Van het bierfront. De woordvoerder van de Brouwerij te Soe- rabaja, de firma Jacobson van den Berg, meldt, dat groote contingenten Heineken's troepen in eenheden van 4-8 flesschen per kist en bataljons in vaten, veilig in ver schillende havens geland zijn en zich van het binnenland hebben meester gemaakt, ter wijl de opmarsch naar de sociëteiten, hotels en restaurants gelijktijdig voltooid is. De troepen zijn allerwege als ware bpengers van verlichting voor prachtige dorsten, met open armen ontvangen. De troepen zien er frisch uit en bruischen van levenslust. Alom heerscht vreugde besD?ekin/?ant.»^r ^et gewichtige hoofd "Kunst en Letteren" een "Ha? hfoS I boek, dat een Mr.Brouwer op zijn geweten zou hebben uit het te ®euwen"- Hierbij blijkt, dat de wijsheid nog steedl is ontstaand Men lezeT& l6Zen h±9rUlt 0"a' h°e de naam §einekan In dit kloeke boek worden tal van wetenswaardige gegevens rouwen en drinken van bier vermeld. De schrijver en fdiepgaande studie te hebben gemaakt van het bier h?o£ 5 ln Je Srijze oudheid is ontstaan. Hij bevond, dat was P L?500 ^aar v«Chr«bij de Chineezen beknd in riA v den naam Bia Het werd daar het eerst gebrouwen Bnhvinn6!126? G e brouwerij van keizer Hui-Ni-Kin. Ook in we- at. men reeds bier en vooral koning Heinekenezar D-A<HnnnVnen-u?^aSe ^er van« Hat het eok in het oude Rome werd Hp'inihft11 blijkt uit den val van Saguntum en den tocht van fpü-nr'ivVfr Alpen. Verschillende bekende historische ?f)nale lijken m nauw verband te hebben gestaan tot bier, Mfl-iai™ gang naar Oanossa, de Rozenoorlog, de Hoeksche en veel LI- v™,1 n' Deze gebeurtenissen zijn thans begrijpelijker. Dat de uitvinder van het haringkaken O O -P bO O ft ft Ch bO O O ft •o ■H ft CO cti Cs! bO ft ■H ft 7T"T U—J p—a X

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 8