Dat-was het "Leitmotiv" van mijn"droom". Tot mijn genoegen Irinork ik, dat mijn geacht medelid dit ook in ziet, Overigens mogen wij uit zijn artikel en der schermers daden i.c, het wegblijven van één der grootste degenwedstrijden, toch niet de conclusie trekken, dat do sportliefde zóó diep zit, dat ze alléén mee willen doen, als_"er zonder risico een graankorreltje valt mee1 te pik ken,,,"? Hier wringt hem toch hopelijk de schoen niet? Want zoo'n op vatting bij de "arrivés" onder de sportbeoefenaren ware de nekslag voor iedere sport, Dat kèn de meening der ouderen niet zijn, schoon "Alter schutzt vor Torheit nicht", Maar dit heeft onze nooit volprezen maestro Sjerp toch waarlijk niet geleerd. Neen, "de sport om de sport7' Enfin, ik ben blij, dat' uit het artikel van onzen zoozeer gewaardeerden voorzitter blijkt, dat ook hij van meening is, dat de oplossing gezocht moot worden in het samengaan van jong en oud opdat, hoe oud de S«C, H«B»M« ook moge worden, zij niet valle. Dus: Das Alte Stürzt NICHTïJi Dat dit zoo moge zijn, was en zal steeds zijn het streven van don "junior". Slotwoord Zoo feeeft dus het visioen van Tilgenkamp een hoete discussie ver oorzaakt, een discussie, die door onze leden, schermers en niet— schermersongetwijfeld met belangstelling zal zijn gevolgd. Wij heb- n den beiden schrijvers dan ook gaarne de benoodigde plaatsruimte in ons clubblad aangeboden, overtuigd, dat dergelijke uiteenzettingen stimuleerend op het^clublevon kunnen werken, vooral wanneer, zooals in dit geval, de schrijvers de oudere en de jongere generatie van het allerbeste en oprechtste H.B.M,-geslacht vertegenwoordigen. Red. SCHAKEN. ^-en laatsten clubavond is de schaak-competitie voortgezet en u? °Pgeschoten, Er zijn echter ook spelers, die een belangrijken achterstand hebben. Waar het in de bedoeling ligt, de uitreiking van v,^v?ri^Z^n ^en -^aa^s"':en clubavond van dit seizoen te doen plaats nerven, is het gewenscht, thans uitvoering te geven aan ons rlan,ver meld m ons vorig clubblad, n.l.het houden van een specialen" schaak- !rICS waar ln rustiSe sfeer een zoo groot mogelijk aantal partijen worden gespeeld. Deze avond zal gehouden worden op Donderdag, 10 ^e ruari a.s, in de schermzaal. Aanvang 8 uur. Wij verwachten al onze schakers en een recordaantal partijen. Behalve door de jongste uitsla- aea c°nipetitiestand ook eenige wijziging gebracht "door het en Marinus verhinderd zijn verder regelmatig deel te nemen, hij hebben zich teruggetrokken. De stand luidt nu: v.Rooyen Vermeulen Keizer Volkers v.d.Togt y.d,Zwaai Wijdoogen Gimbel Wilschut Mars v.d,Velde Roos Tilgenkamp gesp. gew. rem. 10 9 8 6 i 6 3 6 A 7 A 10 3 7 2 i 5 2 8 2 6 2 A 1 5 1 A verl. pnt 1 9 1 1 5 2 A 3 A 7 3 A ■">.1 c-T 3 2 A 2 A 2 3 1 A 1 A n mmm Si

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 7