<K\ In do verslag-periode word slechts óón wedstrijd gespeeld en wel tegen R.A.V. II. De ontmoetingen met de Rijksambtenaren schijnen door óón of .andere onverklaarbare oorzaak altijd te moeten behooren tot de minst aangename van het seizoen en ook deze wedstrijd zette prompt deze onaangename traditie voort. Nu zijn we over het alge meen zeer aan tradities gehecht, maar wij hopen toch van ganscher harte, dat deze traditie ten spoedigste wordt gebreken, V/ij zijn geen voorstanders van jonge juf frou- wenvcstbal en wij wenschen aan geen van bei de kanten van het veld een elftal van lou ter poezelige spelertjes, die biczen, wan neer zij per ongeluk een duwtje geven, maar het spel, dat in dezen wedstrijd van beide kantan werd gedemonstreerd, was toch af en toe wel wat te bruin. Wij zeggen hier opzettelijk "van beide kanten" want. al moge het dan waar zijn, dat wij belangrijk meer vrije schoppen vóór kregen dan to gen, ook eenige van onze spelers gaan niet geheel vrij uit. Enthousi asme is prachtig. Men moot echter onder alle omstandigheden tcch wel -enigszins rekening houden met het loven en welzijn van zichzelf en van de tegenpartij» En al trekt men dan niïg zco'n onschuldig gezicht en al stelt men do tegenpartij nóg 00c barbaarsch voor, waar twee kijven hebben twee schuld. Zoo was het hier ook en al moge dan de mate van die schuld bij de tegenpartij wat grooter zijn dan bij ons, wees ervan overtuigd, dat, wanneer er witte engelenhempies en vleugeltjes werden uitgedeeld, ook H.B.M. er vrij bekaaid zou afkomen» V/ij hebben het al zoo vaak gezegd en zullen het steeds weer blijven herhalen! Nrr.it en onder geen enkele omstandigheid mag een speler zich laten verleiden tot oen "revanche" voor eenig werkelijk of vermeend onrecht hem aangedaan. Het bestraffen van ongerechtigheden behoort alleen tot de competentie van den scheidsrechter. De speler zelf hcude zich daarbuiten en vermijde in ieder geval zelf datgene te doen, wat hij in de tegenpartij zoozeer laakt. kan men natuurlijk zeggen, dat dat theorie is en dat do domme óók altijd van zulke dingen zegt, en dat er nog dingen be staan als temperament, drang tot zelfverdediging en weet ik wat voor schoone zaken meer. Wij zijn echter zoo vrij, dat allemaal doekjes f-^or het bloeden te noemen. Het is moeilijk, dat weten wij bliksems goeden we hebben zelf ook wel eens na een schat van een rug-zwieper aan bezorger van dat lekkers heel iets anders toegewenscht dan do honderdduizend,^maar toch, men moet zich beheerschen. Man is verplicht zelf in de eerste plaats te geven, wat men ook van de tegen partij eischt! sportiviteit! r MGen nu niet, dat de voorvallen bij H.B.M.-R.A.V. zoo ern stig waren, dat alleen reeds daarvoor zoo'n lang stuk geschreven moest werden. Daar is geen kwestie van. Niemand heeft letsel gekregen, nie- •r r,s net veld uitgestuurd en niemand heeft aen v/aarschuwing ontvan gt1}. Maar op het aanbeeld, dat wij hierboven weer eens in de clubblad- mi se hebben gesleept, kan nooit voldoende gehamerd werden, niet alleen h'-M gGluldcig zelfs lang niet in de eerste plaats bij ons, maar m-,^, alle A.K.V.B.-vereenigingen. Om van de andere bonden nog maar te zwijgen. to WQdstrijd zelf gaf over het algemeen niet veel fraais De RAV-keeper gaf ons een goal cadeau van de voet van J1® tW0edG doelpunt was een ver boogschot precies onder de lat raw dJrde v;erd door Marinus gescoord uit een penalty. kreeg van onze verdediging als dank voor het aangenaam verpozen oolpumten gratis voor niets. Het derde was normaal» Even neg hing ons gelijke snol aan een zijden draadje, toen RA.V kort voor het tin ie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4