WENSCHEN Laten wij, rra eventueele vergissingen te vermijden, even vooropstellen, dat wij met dit nummer niet bedoelen een meezingen in het uitgebreide koor van kerstnummers, van het Lutjebroeksche Week blad tot 1'Illustration, Het ligt niet cp den weg van ons club-vodje om zelfs maar te trachten iets wat op kerststemming lijkt, te benade ren, Maar ja, het is in deze warmstemmende feestweken toen ook wel weer sneu, cm de goede wenschen, die we voor het nieuwe jaar gaan uit spreken, zoo maar koud en kil neer te planten op de onverhulde vddr- pagina van ons gewone clubblad. Vandaar die dekmantel. En nu de wenschenI Straks zullen ze weer als een golf over U heenkomen, de wenschen van den melkboer en van den krantenbezorger, van Uw omroepvereeniging en van de jongens van de aschbakkencentrale van den kruidenier en van de diaconie van het kerkgenootschap, waar U ondanks alles toch nog steeds staat ingeschreven. Zij zullen U een Nieuwjaar wenschen, varleerend van goed tot zalig. Over 't algemeen Zullen zij U daarbij cck hun hand of gironummer onder de neus from melen, maar dit is niets dan een geoorloofd gebruik maken van gun stige omstandigheden. De hoofdzaak blijft toch de goede wensch en die wensch is, evenals die millioenen andere goede wenschen over de geheele wereld, goed gemeend. Het klinkt misschien erg naïef om daar aan te gelocven, maar toch, waarom zouden wij niet? Laten we nu eens dén keer zwijmelen in eensfeer van louter goedwillendheid. Laten wij ons doen bewenschen, vele handen schudden en ontroerd aannemen, dat het allemaal oprecht gemeend is. Dat stemt ons warm en zal onwillekeu rig ock bij onszelf het oliepitje van den goeden wil een beetje hooger doen opvlammen. En dat is toch tenslotte de kant, die wij uitmoeten. Wij moeten bezield zijn van den goeden wil, van den oprechten wensch, dat het een ieder goed moge gaan in deze wereld en wij moeten bereid gijn, daartoe ook metterdaad het onze bij te dragen. Nu zult U zich natuurlijk - en terecht - afvragen, wat dit allemaal met de Sportclub te maken heeft. Zeer veel! De Sport club vormt immers, als elke vereemiging, zco'n wereldje in 't klein, mat vele verschillende karakters, met vele verschillende denkbeelden. Meeningen bctsen wel eens. opvattingen verschillen. "Siner acht's, ein Zweiter betracht's^ am Dritter verlacht's, was macht's?M staat er in het mooie geveltje van het raadhuis in Wernigerodo. Ben wijs woord. Maar bij alle verschillen kan er édn eigenschap zijn, dio allen bindti de goede wil, de wil om het wederzijdsch belang naar beste krachten te dienen. In de Sportclub H.B.M. is die goede wil gelukkig altijd in zeer ruime mate aanwezig geweest; bij het bestuur, bij de com missies en ook bij de leden. Dat dit zoo moge blijven is ©nze vol vertrouwen uitgesproken wensch voor het jaar 1938! Wenschen wij thans nog in het bijzonder onze Directie, de procuratiehouders, het personeel van de H.B.M. en alle overige Spcrtclubleden ieder persoonlijk een vroclijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Red. Bestuur Feestcommissie Elftalcommissie Kascommissie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2