f l-Ó cnmAvoNi. - 6 - Eelhart n-H Keizer Marinus Mars Roos van Rooven van der Togt Vermeulen Wilschut Wijdoogen v.d.Zwaai Volkers Eelhart X X X X X X X X X X X X GDiibeï 1-0 X Marinus 0-1 Ma?-) Boos 0-1 van aooyen 0-1 1-C v.d,« Tegt 0-1 0-1 Vermeulen 1-0 Wilschut pijaoogen Vj.ciimwaul 0-1 0-3. V olkers 0-1 S c h a a k Competitie Clubavonden H.B.M. Wc willen hier niot vool ov^r onzon ocrston clubavond in c!it soizoon zoggon, want bijna al onêo loden weten het uit ondcrvin- c,ing, hoe daverend do oeroteling was. Do belangstelling was grootor ga.n v. i j ons van conigon cluba.Vond kunnen herinneren en do stemming' Er word zoor geanimeerd gekaart, ge- do vroos. dat do schakers door hun do vreugde zouden zetten as geheel dienovereenkomstig, kletst en wat dies moor zij en Euwigo godachtenconcontrctio oen domper op bleek geheel ongegrond. Intcgond.ocl, het schaken bracht nieuwe ten in opze schermzar.l, die van harte wolkom zijn en die ven overtuigd, zullen blijfeon komen. Een goed bogih is het halve werk. De tweede act Doneordag 18 November a.s.I gezi ch- wij zijn er- volgt Wij zijn niot zoo boroops-chauvinistisch om tc boworen, dat hot bior, of ohs bior, do allonn- zaligmalccndo drank zou zijn. En daarom volgen wij m°t grooto belangstelling do artikelenreeks, oonigon tijd in De Telegraaf vorscchijnt over den wijn en do komt nog bij, dat, wannoor doze artikelen over turf gaan, wij zo waarschijnlijk met evenveel genoegen „„V,. 1 - -ij hun ongewoon boeiende, zuivoro stijl, die ons a£?;rr t° ?no^lmit°it van den' schrijver don fijngoostigen dichter van liana 30oci na» doot vermoeden. is eon bootje lango laatsto van dezo aio smd wijnstreken. Daar of over molk zouden zoud. on lo zondank Dit dat wij uit óon dor inleiding voor rtikelen wild* bu n net wijze woord van Richelieu, waarvan de strekking niet kleini inhalen beperkt behoeft te blijven; fait co vin si bon?" "Si Dieu dofendait de boire, L-heid'j e n. 1. tot don wijn aurait-i1 VIAAMSCH BROUWERSTJED Ei spreekt go De kerel, die Da t D^ mij van uo krone is de brouwer! milde Ijsschor van de 't spj Di^n eert de Vlaming Den gullen brouwer! Wie hem niet mint Wie hem Veracht Deve de VI a ami nt dorst ch. lis con Vorst, die hca.t de jeugd Veracht do deugd! brouwer en leve de vre-ugdl land} Zijn kelders mogen donker zijn, Zo bergen licht en zonneschijn In volle tonnen! Ja, zoet is 't langs een lentelaan, Maar zoeter langs die reken gaan Van volle tonnen! •'Wie die niet mint, die haat de jeugd Wie die veracht, veracht de deugd! ■Leve de brouwer en leve de vreugd! Q» 'f* f n - .V».* t.i OXXW JLVU VU lUUil O. cl 9 uati \J uv; J«

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6