SW- du punt von d^^tn^*0i"r^rtotdltkpTot^nnc tl hul lostaackt: llchtun ttocÏÏjlc, twco bollun tueolijlc, conoturnotiu, «IK, mon- tuurs ln "tiu. Er norit eostokun, nedkukkuUJk G-stokun, Ariun lcnCS nisch alleen omdat Amsterdam op dogen mot 12-23 verloor. wip-te- Om twaalf uur kwamen do domos op do loop^r. Cut Nigt vet trof hot slecht, doordat zij dr.dolijk tegen do linkscho zwaar- SSSioSDoSSr!aantraden. ZIJ verloor mot 5-0 hotbon haar bliikb^ar zoo deprimeerde, dat zij er ook vordor mot vool van terecna bracht; Zobuwtjes'. Gaat wel ovor "Djangan Takoct» zoggen zo in Inöiï. Mevr.Hossink-Tooring on Raayon' hoekten ovorv.inningen. Lcctstgonoomdo moost do meerderheid van Moj.Dekkers erkennen, d<0<r£ bracht na oen overwinning op Moj.Edonburg do Amsterdamsehe zege thuis. Do sabelmatch was bui tongawoon spannend. G.v .Nigtovogt ^hermdo fenomenaal, terwijl Jansen or zoo good in was dat hi ja I zijn partijen won. Waro Amsterdam op zijn sterkst uitt^komen, overwinning zou haar niet ontgaan zijn.Ploem en Ni* waren wel zeer snol, maar misten dc zoo noodigo wedstrijd-routine, „+„0 Do Rotterdammers schormddn prachtig. Snol en ooorius- tonö Een schitterend equipeI rw^olfdo Na afloop zagen Rotterdam en Amsterdam olkc.u-r op ceZeiice golf lengte terug in Pschorr cn toen do maag ook om vaste substanties begön te vragen trokkcn'we met z'n allen naar KatondreCht, waarb j Tow-Lüng word gedineerd. Het menu word onder voel hong-hi-hu.ng v- - doord. Zoor leesbaar en begrijpelijk was «H^ineken's Bieren Hrt was al vrij laat, toen we de terugtocht r anvaaroa-n. Weer in Amsterdam waren wu het er allen over eens, dat het een buiten gewoon geslaagde dag was geweest. En hier komt de hulde: Huloe can_ te Rottu.rdemmersdie het spreekwoord huldigdeh "samen uit, samen tnui En hulde vooral e.a.n den heer Hussink, van v/iens onvolprezen leic^rs- on organisatietalent v/ij zoo ruimschoots hebben kunnen ^.eni-ten. Het wolsla.gen van dozen dag was zeker in de allereerste plaats zijn^ werk P.R. Komende wedstrijden: Zondag 21'Nbvbmbor wedstrijden om dc Inca sso-Btnlc boker De'cincmond cTquipo van H.B.M.: Raayon, Alton?., Har tog Kouter Woensdag 24 November, zaal Ine as so-Bank. Competitie A.S.B. floret en degen, Wobnsdag 1 December, zaal Incasso Bank, Competitio A.S.B. sabol. Uitstel wordt niet meer verleend» Aan I»B. en H.B.M. is toegestaan op Dinsdag 23 of 30 November'bi j H.B.M. eventueel na onderling overleg de wedstrijden H.B.M. en I.B. op floret, degen cn sabel to trokken. Wij mogen go fust zeggen, dat do schakcrij' op onzen eersten club-avond uitstekend geslaagd is. Allo ihgoschrovonch waren aanwezig en hebben elkaar met 1 animo bekampt, Do rid e r d ag18 Nb'vomber is onze tweede club-avond. Wij'r'ekOnen weer c£> alle deelnemers Vastgesteld zijn'do partijenGimbe 1-ov ,d TogtRoos- Kv.izer,'Mars-v..Zwaai, Vermeuioh-Wi jdoogen, v.Rooyen-Marinus en Eelhr.rt-Volku.rs. Regeling voor het medebrengen va>n bord en stukken als vorige Icoer. Convocaties worden niet m^er gezondenl KEN TV/J O

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5