- 3 - Deze competitiestand is bijgewerkt t/m Zaterdag 13 November. Er is echter nog geen rekening gehouden met het bv'cntubele veivallen van den uitslag van den gespeelden wedstrijd S.N.M.B.-H.B.M. (5-0). In dezen wedstrijd heeft n.l. voor S.N.M.B. een onj_.erechtit.cie speler meegedaan, weshalve wij aan dön Bond hebben verzocht, dezen wedstrijd oenieuw te vallen vaststellen. Bovengenoemd feit heeft zich nog in twee andere wedstrijden van S.N.M.B. voorgdaan, doch wij weten niet, oi van de zijde der betreffende vereenigingen overspelen van die ved&t strijden is verzocht. VOE TBABTHEORIE Door verschillende onzer jongere spelers is gevraagd om - laten we hot eens houterig noemen - theoretische voorlichting bij de beoefening van de edele voetbalsport. Wij vonden onzen hij- zonöo--' n medewerker Suniram bereid, hierover zijn deskundige wijs heden en wijze deskundigheden don volke kond te doen. Hier volgt zijn eerste hoofdstuk: Men kan op de lceuv/enjacht gaan met een klatertjes- pistooltje, mar'oen leeuw zal men daar niet mee schieten en het is levensgevaarlijk. Men kan ook aan voetballen gaan doen zonder te uschikken over oen goed gezond lichaam. Hot voetballen v/ordt dan iets en hot is óók gevaarlijk. Waarmee ik maar zeggen wil, dat oen gezond lichaam voor het beoefenen van do voetbalsport een allereerste vereischte is en wanneer men zich over oen goede gezondheid verhbugt, moet men er voor zorgen, die gezondheid ook in stand te houden. Zorg, dat Uw lichaam goed getraind is. Begin het nieuwe voetbalseizoen niet on middellijk met Gen zvaren wedatr ijfl, maar laat er wat' lichte training aan vooraf gaan. De meeste ongelukken, kneuzingen enz. ontstaan, doordat'het lichaam te stijf is on er van de spieren teveel wordt gevergd. Ook gedurende het voetbalseizoen moet men zorgen "fit" te blijven. Aanbevelenswaardige Oefeningen zijn: touwtje sprin^n en harcloopen, met'en zonder bal. Train gelijdelijk, eerst weinig, langzamerhand meer. De behandeling van den bal oischt een afzonderlijke bespreking. Een speler, die minder snol is, maar over een uitstekende balbehandeling beschikt en in do mooilijksto omstandigheden weet, wat hij doen moet, is meestal gevaarlijker en productiever dan de razendsnelle speler die, als hij in vrije positie den bal krijgt ^toegespeeld, hiermede als een wilde het veld afholt, om tenslotte wan bal óf kwijt te raken, óf tb vermoeid is oen behoorlijke voorzet, center of schot te kunnen geven. Hot bezitteh van volkomen macht over den bal is v..>or don spe lor ontontbcorlijk. Aan deze bblangri jkstw factor van het spel wordt voel to woinig aandacht bestood. Het is opmerkelijk, hoeVu~l' voorhoodespelors oen totaal gebrek aan balcontrólo vertoonen, waar door do meest onberekenbare centers worden gopl. mtst. Spelers,die geen controle over don bal hebben, loten mestal een systeemloos sp^l zien, en trafchton hun gemis aan techniek te verhelpwn door het spel te forceeron. Dit lukt echter maar zoldbn. Moestal zijn dozo trap as ar-rrak-spo 1 grs volkomen onproductief. Bovendien is het voor den gouden olftalspolor hopeloos dit gedoe te moeten aanschouwen, wear- door Gen ook nog vaak do geest in het elftal ongunstig v.ordt beïn vloed Naast enthousiasme is eensgezindheid, en diciplin- in Iftal noodzakelijk. Ook dit han,_t weer samen met de bal- contrie. Eerzucht en so li stonnoigingon vrn oen be p.' aid speler zal weini. voorkomen in een ploeg, waarin'vrijwel alle spelers ov^r een behoorlijke balbehandoling beschikken. Balcontrólo kan ook het tempo ve n het s...el tot de ^rootot moj-elijke snulhuid opvoeren. Spelers, die do kunst verstaan een hun toegespeelde bal zoowel laac als hoog en met het rechter zoowel als met het linkerbeen ineens mee te nemen en in volle v_art zuiver nt.,r eon medespeler te plaatsen (dus zonder don bal eerst stil te let7t,en) 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3