ofschoon Wever als eefa paard werkte en ook Wilsshut en k ter Both hun uiterste hest deden, Muiier op dé hem vreemde spilpl ets liep, zoocis we hem no-i nooit hebben zien loopen, er was geen houden asn en als Vermeulen niet op de bekende wijze redding had gebracht in vele benauwde situaties, den zouden wfe voor het eerst in de laatste drie jaar in de dubbele cijfers zijn -ekomen. Ook de beide andere wedstrijden had de verdediging. het zwaarste werk te verrichten, waarin zij ter.en IXJTC het test slaagde, mede dank zij het feit dat Gimbel hier "z'n dag" had.- SNMB-H»BM(Van onzen specialen, zeer lyrisch aant:e legden verslaggever) 'Onze voetbaltroep, in welken vorm ook, sterft, maar teeft zich niet over. Het bndergaan, dat wij met 5-0 deden, kan men zich moeilijk schooner voorstellen. Gelijk bij andere helden weerspiegelde zich ook op onze be zwete gezichten een bovenaardsche glimlach, toen het hoorngeschal van den scheidsrechter een eind maakte aan dezen cngelijken strijd, waarin onze re ah?" troepen zoo dapper hadden gevochten, Eerlijkheidshalve dient echter vermeld, dat op dat oogenblik Felix II zich, met een stralenkrans omgeven, via onze ^uitgedroogde kelen aan onze herinnering opdrong. Wij hebben hem dan ook nie- teleurgesteld en hadden, alles bij elkaar, een ouderwetsch ..ezelligen voet- baldag Alleen vonden we het spijtig voor on'ze pittige tegenstanders, dat wij hun'geèn sportieve bevrediging konden geven. Be wil was goed, het (k elftal zwak P.G. VC^BALWSDSTRIJB NEB5RLANB-LUXEMBURG Voor bovenstfeanden wedstrijd kunnen bij den secretaris plaatsen wordén aangeVrcagd, Be wedstrijd'wordt gehouden te ROTTERBAM in het Feyenoord-stadion, op 28 November a.s. Prijzen der plaatsen: Éeretribune (beneden) Eeretribune (boven) Mafes-tribune (beneden) do. (boven, onoverdekt) Open zijvakken (beneden) Open zijvakken (boven) Staanplaatsen Jongensp L, atsen Aanvragen, vergezeld v&n het verschuldigde bedrag, vóór 23 October te richten aan J.v.d.Zwaai. n Gezellige en zeer groots, beweeglijke drukte in de zaal "Mastbooms" in'de Reguliersdwarsstraat op Zateré dagmiddag 2 October. Wat was er asn de hand? Het kampioenschap van Amsterdam voer dames op floret zou verschermd worden.» Twaalf gebroekte en r,erokte dames traden aan, na eerst "en haie" gefotografeerd te zijn en nadat er ook een foto was gemaakt van tw ee schermedde dames, die, als men het op hun geweten af vfoeg, zouden moeten erkennen, dat zij alleen maar "mooi" waren gaan staan. Na deze gebeurtenissen toog men aand en slag onder leiding /van de Heeran Joosten en Paul Kunzedie in deze hun S&lomo-bekwaamheden zouden moeten bewijzen en daarin ook.volkomen slaagden. Hoffelijk wisten zij, zonder dat zij tot het in tweeën deelen der legendarische zuigeling behoefden te komen, hun beslissingen-te nemen en te annulleeren als er "te" goad gekeken werd, efen euvel, v/aaraan ook de heerensecondanten nogal eens een keer mank gingen. Hulde aan de "juge" aan wien het werkelijk' niet lag, ast wel eens een verkeerde beslissing gênomen moest worden» .p. Eb is vinnig gestreden. Men gaf elkander niet veel toe. .ust ae dames van H.B.M. niet opgewassen bleken te zijn tep.en die van de incasso-Bank, school meer in gebrek aan wedstrijdroutine dan in een epr-.alde minderheid in techniek. Zeer combstief schermde Mevr.Ras.yen-M. rinus e, en Levr.Ansems, v/b. Ibus Krhisnan, die zij met 5-1 in het zand, of liever looper deed bijten. Cees van Nigtevegt had alle zenuwen zfeeiegd en ermbe zonder vrees in haar zoo fraaie stijl en bo-kte diverse overwin nen. Bravo Cees, ga zoo door* je kunt'het! Annie Weisz had niet veel ucces met haar rechtstreeksche aanvallen, 'n Pasje en een uitval, Annie* e£ ^an vvel op! Boo Zuidhoek heeft uitstekend kar best ^edaan,' trA11+ "i6*- de prijzen brengen. Een woord van hulde aan Mevr. zij k*"' moedig den heelen wedstrijd uitachermde en partij gaf zoo goed i .2,50 2, -- 2,— 1,50 1,50 1,~ 0,50 0,25 t 4 ii ii f ii ii ii ii ti

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4