- 3 - H.B.M.-LUTO' 1-3 SNMB-' H.B.M. 5-0 H.B.M.-BIMSA 0-9 Het is goed, on onder alle OwStam.ianeden je blijmoedig heid tebew&ren en welwillend te zoeken n ,~r de hu.aor die in alle dingen aanwezig is. Zoo he -ben wij een ook rnflt pen - 'ii net eenic.szins weemoedi0en - „limlach bet bovenstaande uit- «i* enliistie bekeken. Sic transit gloria nundi! Eén voor en zeventien te'Sn!!! Het is voorwaar een maci.ti* resultaat voor de pas-.epro.aoveerde kampioenen 1 Natuurlijk, H.B.M. van verleden jaar is niet het H.B.M. iron hpt ooaenblik. Met het elftal van verleden jaar zouden wij zonder twijfel de eerste puntjes wel reeds hebben binnengehaald. Maar de die ons schuitje het vorige jaar zoo netjes de haven binnenloodste, heeft vnor een belangrijk deel niet gemonsterd voor de nieuwe reis. En zoo dob beren we dan nu rond met een équipage van goeden wil en van vroolijk ge moed maar wat ons ontbreekt zijn de stutten en de steunen, dfe o**1?*"®"1 Het is jammer, doch wat kunnen we eraan doen. Wij kunnen of willen niemand dwingen om voor H.B.M. te gaan voetballen. Goed beschouwd is trouwens de heele uitdrukking "voor een club voetballen onzin. Men voetbalt niet "voor H.B.M." of voor weet ik wat voor club; men voetbalt in de eerste plaats voor zichzelf, omdat men er zin m heeft, omdat ^en het een prettig spel vihót, of omdat men de luie hotten eens wil loswerken. Men offert zich niet op. Integendeel, men ontvangt veel meer dan men geeft. Men ontvangt gezondheid, ontspanning, buitenlucht, lichaamsontwikkeling r-^ar tegenover staat slechts de Verplichting, welke het lidmaatschap va '^ke vereeniging medebrengt, n.l. de verplichting om naar beste krachten hij te dragen tot een goed vereenigingslewenEn hieronder versta men nu ook weer niet het als klitten aan elkaar hangen, het alles ondergeschik maken aan de club, doch slechts de samenwerking, met de medeleden om in ae uren, welke daarvoor bestemd zijn, het sportieve of andere genoegen, de vereeniging biedt, zoo goed mogelijk "auszunutzen" en te bevorderen. Auszunutzen voor zichzelf, te bevorderen voor zijn ;j.edeleden. Wij zijn misschien even afgedwaald, maar er rijzen °ye^ het debet en credit van het vereenigingslidmaatechap in den laatsten tijd overal eigenaardige denkbeelden, vooral op sportgebied, waar het er Zoe vaak om te doen is om met wedstrijdresultaten naar buiten te pronken. Bit laatste is menschelijk en ook wij hebben er ons op z'n tijd aan bezondigd. Maar - en hier komen wij weer tot ons oorspronke lijke onderwerp - nu wij de vergankelijkheid van e lk sportief succes weer eens aan den lijve ondervinden, nu is het misschien goed ons te bezinnen op het eigenlijke doel van het vereenigingslidmaatschap en het eigenlijke doel van de sportbeoefening: niet de cijfers, maar de sportbeoefening zei Hierin zit dan tevens Ml -%r zit dan tevens voor ons elf-' ee?», factor van troo-st, voor zoo- het daarhan althans behoefte zou gevoeieh. Voorloopig ziet het daar echter nog niet naar uit. We worden virtuozen in het incas- seeren van nederlhgen, maar ontmoe digd Zijn we niet. Nu niet en "nooit niet". Zooals we ons het vorige jaar voorbereidden op ons kampioensfeatyn zoo zullen we ons desnoods dit jaar verheugen' op een daverende degra- datiefuif. We hebben er hard genoeg voor moeten werkenl vdz DE WEDSTRIJDEN. Van de wedstrijden z4f is onder deze omstandigheden na tuurlijk heel weinig te zeggen. Door c:ebrek aan voorhoedespeIers moest het heele elftal door elkaar gehusseld worden, maar daarmede vormt, men natuur lijk geen "ploeg". Als er dan nèg spelers ziek worden of uit anderen hoofde verhinderd zijn, is het heelemaal mis. Tegen BIIvISA was ons backs tel afwezig en KEEPERS-RIJM Vermeulen, Vermeulen, van hier tot in Keulen is er geen keeper die jou evenaart; wonderlijk slanke, tengere, ranke Vermeulen, Vermeulen een ton ben je waard! Je teedere handjes met lederen wantjes daar pluk je de ballen zoo mee uit de lucht; zooals een panter een vette planter bespringt, zoo bespring jij den bal in z'n vlucht; zooals twee verlangen de armen omvangen de teeder beminde, zoo omklem jij het leer; Vermeulen, Vermeulen, van hier tot in Keulen vind je zoo'n keeper, zor'n keeper.niet weerI I vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3