IDe vischpartij van "Het Baarzen-Mrlestantje" is intus- schen alweer een heele tijd geleden, maar wij willen trch niet nalaten, om in ens Clubblad de herinnering aan deze grcetsche gebeurtenis toer ens nageslacht vast te leggen. Met 55'n twintigen waren we; twintig stoere kerels, die voer dag en dauw zich cntwcrsteld hadden aan de bekc- en dekens en die, nagestaard deer een enkelen matineu- zen vuilnisman cf een achterdochtig kijkende politiedienaar, van alle kanten der stad optrokken naar den Amstelveenschen Weg, alwaar nèg v66v zessen - hoe is't gosmcgelijk - de heele ploeg compleet was. Het was, op mijn woord, een ujtorst sportief uitgedoste vnlkhverzamel'ihg,- bfbch'oon ik mij niet- kciC onttrekken, aaru den- indruk, dat sommigen er wèl ap gerekend hadden, dat zij in net nachtelijk duisier zouden vertrekken, doch vergeten hadden, zich te realiseeren, dat het klaarlichte Zondag zou zijn? wanneer ze weer voor het front der loerende buren zouden moeten verschijnen. De morgen was zoo schoon als men zich maar denken kan. Wij reden nog half droomend door zilvergrijze nevelen en staarden poëtisch naar de parelmoeren verten van Slcterdijk en Schiphol, Er heerschte rust, stilte, sfeer, enfin, U weet wel; slaat U er anders Bont ens en Kloos en Leopold nog maar eens op na. Het eerste onharmonische geluid, dat onze coren be reikte, was dat van het hakkepoffertje van Dohé, dat met het nijdig ge sputter van zijn miniatuur-knalpotje de koeien, de kikkers en de spreeuwen uit hun zcete sluimer opschrikte. Met dat al bereikten wij zonder ongevallen Tante Ger- mania, alwaar wij ons met broed en koffie voorbereidden cp de dingen die kemen zouden. Prompt halfzeven arriveerden wij cp de eigenlijkeplaats des onheils. Ingewikkelde snoeren-manipulaties waren nogal tijdrccvend. Vóór het beginsignaal geklonken had spartelden dan ook reeds twee visschem aan de hengels van ongeduldige visschers. Wee hem, die te hard van stapel loopt, want daarna.,, daarna...» Ik weet niet, of het de schuld is geweest van den man, die het stoomgemaal van de Lijnden in werking had gesteld, waardoor het water stroomde als een gek en alle visschen zich terugtrokken in gejheime schuilplaatsen om niet op de tocht te liggen; ik weet niet, of de oorzaak gezocht moet worden in de geenszins geruischlo^ze wijze, waarop het visch- cellege zich aan de waterkant ophield; «f Pieter ons deeg had verstrekt, deugde, of dat de visschen door de stukken brood van Te Riele zoo overvoerd waren, dat zij te amechtig waren om in iets anders te bij- ttV;hoe het ook zij, de vangst was Knudde in het kwadraat. De eerste visch mocht Marinus er uithalen en bescheiden en welopgevoed als hij is, nam hij de kleinste, Dchl ving de grootste, metende 20,2 c.M. Daarna verschalkte Vogtschmidt er nog een van 20 c.M., ofschoon ik hier ernstige verdenkingen koester, dat deze visch tevoren reeds aan de hengel van Dché had gehangen. Het inkrimpen van 2 m.M. zou dan verklaard kunnen worden door de schrik. Verdere succesvollen waren Wilschut en Vermeulen, maar daarmee was het ook afgeloopen. Both roofde een bootje en waagde zich daarmee midden in de snelvlietende stroom; Breedvald bezette een zolderschuit, maar niets mocht baten. Met 20 man in vier uur tijds bleef het bij 5, zegge vijf visschen, dat is, welgere- na, tachtig arbeidsuren, of 16 uur per visch. Inderdaad, Knier, de visch wcrdt duur betaaldl Gelukkig hebben wij ons kunnen troosten met een rijke vangst cp ander gebied. Auto- en fietsbanden, stroomatrassen, ouwe schoe nen, prikkel-en staaldraad, boomstronken en zeepblikken vingen wij in v®r®c^ei^enheid. En niet te vergeten dè visch van den dag, de visch van 24,o496 c.M», de goud-bronzen visch, de visch met het lintje, de harde bokking van Te Riele1 Na afloop vermomde Derksen zich als feestredenaar en reikte de prijzen uit. In Germania bleek het goed toeven. Een gulle waard en gced bier, wat kan men meer verlangen om na een inspannenden morgen e teleurstelling van een sof-vangst weg te spoelen». Het was een waardig besluit van een vroolijke morgen, □ie dringend om herhaling vraagt! Arbiter,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2