I; ztïte preek m Waarvoor bij voobraat hartslijksn"dan Cns vorig voGtbalsoizoon is vrijwel vlekkoloos verloopen. Onzc verhouding tot do andoro vorGonigingon is stGGds van do moost vriondschappolij kon aard gowoost on op hot groene void hebben zich geen schokkende incidenten voorgedaan. Dit heeft tot gevolg gehad, dat wij niet alleen als vereoniging, maar ook ieder van ons persoon lijk met onverdeeld genoegen aan het afgeloopen seizoen kunnen terug denken. Ook het nieuwe seizoen moet zoo worden. De resultaten, in cijfers uitgedrukt, zullen natuurlijk, zooals wij al schreven, door onze nieuwe omgeving niet zoo mooi zijn als verleden jaar. Maar even mooi kan de geest zijn in het elftal, even goed do samen werking en even gemoedelijk do waardoering van eikaars capaciteiten. Wees fair, doe geen ongeoorloofde dingen, ook niet als de scheidsrechter het niet ziet. Speel met het hoofd en do boenen on niet met de mond. Gedraag U behoorlijk, niet alleen tegen tegenpartij en scheidsrechter, maar ook tegen Uw medespelers. Speel voor Uw ge noegen en draag naar mogelijkheid bij tot het genoegen van Uw mode- en tegenspelers. Weet een duw, zélfs eon ongeoorloofde!, te incas- soeron. Hot was onopzettelijk en zelfs al zou het opzettelijk zijn, verlaag U niet tot een stompzinnige "revanche". Blijf sportief onder allo omstandigheden en denk aan don naam van H.B.M. aanv. n nwillen ook hier nogeens alle schermers, schermsters en belangstellenden opwekken tot het bijwonen van de wedstrijden, die worden P^nrraninppH tor i>i j j. worden georganiseerd tor viering van de terugkeer ïan d™ h^er sje?p. Zij woraen gehoudeni 0 y Woensdag 15 September, zaal Incasso-Bank, degen voor B-klassers Vrijdag September, zaal Sjerpina, sabel voor B-klassers Dinsdag 28 September, zaai H.B.M. degen voor A-klassers -u i n de da™eB 21jn nog andere plannen in bewerking, die nog nader bekend gemaakt zullen worden. OP 31 OCTOBER 1937. Voor bovenstaande voetbalwedstrijd, te spelen in het A^vraSpï?Sa?r ®"4dlon' °P de gebruikelijke wijze kaarten verkrijgbaar secretariaat H.B.M. vóór 25 September, onder bijvoeging van verschuldigde bedrag. Gewone prijzen. VARIA Debiteuren-eerlijkheid^ «Meneer, Ik ben eerlijk In 138S werden 12.000 ton Hollandsch bier in dSP6 h0°fa»kelijk afkomstig uit Deliu., Gouda, Haarlem en Amersfoort, Zie toe, dat gij niet uit den beker morst, Onze eerste en laatste zucht is dorst. (Ant.v.Duinkerken) a™ó;DQ.,m0eGt aannemelijke veronderstelling omtrent don opbloei van Amsterdam in de veertiende eeuw is nog steeds, dat het die dankt aan aen handel in Hamburgsch bior. In het midden van de 14de eeuw bodroog die aanvoer omtrent 30.000 tonnen jaarlijks. Hn+ w^r.rq+ a u. ^Dr.J.Romein) Tori aï «Jk ljd! dat Gr op dQ Plaats van wijlen Naatje van den Dam oen standbeeld wordt opgericht voor Cambrinus! (Red.) 4 f

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6