binnenmndsch NIEUWS - 5 - Naar wij vernomen zal Zondag a.s., op oon uur, waar op allo fatsoenlijke monschon nog slapen, door oen horde mot hengels on schepnetten gewapende Amsterdam- mors een aanval worden gedaan op don vischstand in de Ringvaart in de omgeving van Badhocvodorp. Hot deze strooptocht wordt door ingewijdon geschat op circa 20 man, waaronder eonigo van de onder do visschen moest beruchte individuen. Cm kwart voor zes schijnt hot stol bij elkaar te komen bij "Schinkolhavcn", waarna por fiots wordt opgetrokken naar hot landelijke Sloten. Hier zal do fietsenstalling van "Gormania" worden bezet, waarna do troepen zich langs do oevers van do Ringvaart in hinderlaag zullen log gen. Hot woord is dan aan do visschen. Er zal een soort vischverschalkingswcdstrijd worden georganiseerd, waarvan do leiding in handen is van iemand, die geen karper van oen rolmops kan onderscheiden, hetgeen natuurlijk een waarborg is voor oen absolute onpartijdigheid. Na afloop prijsuitreiking bij "Gormania". aantal deelnemers CLUB-AVONDEN Do feestcommissie is van mooning, dat hot aanwijzen van oen Zaterdag voor hot houden van onze club-avonden, het vorige jaar niot^hot succes heeft xsxx gehad, dat de uitslag van de tevoren gehouden enquoto redelijkerwijze mocht doen verwachten. Er blijken togen don Zatcr- xgavond als clubavond bezwaren te zijn gerezen, waarvan de gegrondheid door do feestcommissie niet kan worden ontkend. Zij stelt zich derhalve voor, de clubavonden in het nieuwe seizoen te doen houden op de derde DONDERDAG van iedere maand, te beginnen met Donderdag 21 October. Zij meent hierbij in hot bijzonder te zijn tegemoetgekomen aan do bezwaren, die door de voetballers, in verband mot hot spelen op Zaterdagmiddag, waren geopperd. Degenen, die zich ook met den Donderdag niet kunnen vorconigen, v/ordon verzocht, dit bij de feestcommissie schriftelijk voor 1 October a.s. te motivcoron. (VOETBAL)-DAG I DICHTERS VAN HET VOETBALVELD. Het komt op onze voot- p. I balvolden meermalen voor, dat de scheidsrechter een vriend of goede kennis is van een van de medespelen- den. Dat dit vaak tot een eenigszins vreemde verhou ding leidt is duidelijk en meerderen onzer zullen wel eens in oon dergelijke positie verkeerd hebben. Men is dan (onwillekeurig vaak) wat vrijer in zijn uit- jtingon tegenover don scheidsrechter en do gebruikelijke titulatuur van 'Mijnheer do scheidsrechter" maakt dan plaats voor oen meer familiair Jan of Piot of hoe de hcrkonningsklank, hem door zijn ouders bij zijn gefe boorto toegedacht, ook anders moge luiden. Natuurlijk is dat verkeerd. De scheidsrechter is, in functie, de vertegenwoordiger van don bond en als zoodanig komt hem oon titel toe, waaruit reeds blijkt, dat hij boven de partijen staat en die do afstand tusschen spelers en scheidsrechter bewaart. Nu gebeurde het, dat een scheidsrechter een zeker cafe machtig veel met oen bezoek vereerde, waar oon speler oveneens tot do stamgasten gerekend kon worden. Vaak dronken zij een biertje met elkaar en alle vormelijkheid was tusschen hen weggevallen in don loop der jaren. 2ij noemden elkaar amicaal bij de voornamen: Bob oh Jan, Hot toeval wilde nu, dat Jan tot scheidsrechter werd aangesteld in oen wedstrijd, waar Bob tot de modespolenden behoorde. Jan was een van die scheidsrechters, die - terecht - verlangen, dat op hot veld de afstand bewaard blijft en die de vriendschapsbanden als voor- loopig losgemaakt beschouwde gedurende hot tijdsverloop tusschen bogin- en eindsignaal. Do wedstrijd nam oen aanvang. Bob speelde en Jan floot. Of hot nu kwam, doordat Jan cenige minder juiste beslissingen nam of doordat Bob meende, dat Jan zijn partij, uit hot oogpunt van hun vriend schap, wol wat had mogen bcvoordeeIon, ik wil er buiten blijven, maar een feit was, dat Bob in hot voorbijgaan, onbewust rijmond, zijn vriend toe voegde: "Zog Jan, je kont er vandaag niet veel van". Waarop diens dichtader eveneens overvloeide en mot vriendelijk handgebaar zijn onthutste kameraad toorijmdo: "Zoo, Bcb, zoek jij dan do kleedkamer maar' op!". S.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5