Over hot verloop der gewone competitie kunnen wc kort zijn. Dit was in alle opzichten bevredigend. Geen enkele maal werd verloren, terwijl slechts twee gelijke spelen werden geboekt. De eindstand was: (Dorde klasse A) H.B.M. 10 8 2 18 49-12 Claco 10 7 0 14 41-28 Bimsa II 10 5 1 11 36-28 Fraaien III 10 4 1 9 23-23 Centraal Beheer II 10 2 1 5 19-42 R.A.V, III 10 1 1 3 18-53 Minder bevredigend verliep de competitie tusscïcen dendrie af- d-eling3kampioenen. Was er aanvankelijk spanning, doordat wij een wed strijd van G-h.B, II verier en en den anderen women, later gingdeze span ning teniet, doordat Nehamij van G.H.B. II wist te winnen en wij tegen Nehamij aantraacn na precies één dag te hebben uitgerust van den zwaren wedstrijd (cum annexis) tegen onze Rotterdamsche collega's. Het gevolg was een hopelooze partij, waarin wij smadelijk verloren. Tot overmaat var ramp gaf G.H.B. om redenen van internen aard den wedstrijd tegen Nehamij gewonnen. Hierdoor was Nehamij reeds definitief kampioen. De wedstrijd H.B.M.-Nehamij had toen geen enkel belang meer, doch aangezien wij van den eersten wedstrijd tegen de bankmenschen - ondanks de bijzondere om standigheden - toch de prettigste herinneringen hadden, hebben wij het voorstel van Nehamij om ook de laatste partij uit te spelen, met het grootste pleizier aanvaard. Ook dit werd geen kampioenswedstrijd en wij -Lr-! loren. Marinus moest 5 minuten na het begin met een blessure het kleed xokaal opzoeken en v.d.Zwaai was uitstedig. Nehamij had de vriendelijk heid, ons als aandenken aan deze competitie een fraai vaantje aan te bic- den, welke attentie door H.B.LU met bloemen werd beantwoord. Resumeerend is dus het woord "onbevredigend" niet te sterk voor deze kampioenscompetitie. Doch één ding willen wij vaststellen: Ook bij een volkomen normaal verloop zou Nehamij kampioen geworden zijn. Het is c-cn g^edn ploeg, steunend op eenige geroutineerde krachten en aangevuld met jonge snelle spelers. Had ook Nehamij zich het behalen van dit kampioenschap wellicht ecnigszins anders voorgesteld, verdiend is het en dus ook van deze plaats: nogmaals onze gelukwenschenl Ziehier de cijfers: Nehamij 4 4 0 0 8 14-3 H.B.M. 4 1 0 3 2 7-9 G.H.B. II 4 1 0 3 2 5-14 Gelukkig zullen wij, voor wat do promotie betreft, geen nadeelu ge gevolgen van het competitioverloop ondervinden. Reeds eerder hebben i medegedeeld, dat de promotie- en degradatieregeling van dit jaar vc'orzag in het promovoeren - op verzoek - van alle afdeelingskampioenen de-1- derde klasse. Door verschillende uitlatingen van bonds-officials was aan cd juistheid van deze opvatting eenige twijfel gerezen. In verband biermede hebben wij ter gelegenheid van de bondsvergadering den competi- icleider hierover gepolst, die onze meening als juist erkende. Voor het elftal brengt dit de geruststelling, dat de belooning voor hun ongeslagen kampioenschap en het winnen van den Luan-bal hun dit jaar niet zal ontgaan. Zoodat in September een nieuw hoofdstuk in de H.B.M.-geschiodc- nis zal worden aangevangen: H.B.M. in de tweede klasse! TBEKEN DES TIJDS De Heer Devèrs, voorzitter van den A.K.V.B., hoeft hot voorne men te kennen gegeven om de A.K.V,B.ers na afloop van de zomerrust nog oen keer bij elkaar te roepen om hen te vermanen, toch vooral fair te spelen, verdraagzaam te zijn en alle andere Christelijke en maatschappe lijke deugden vlijtig te betrachten. Waar is de tijd van het nette kantoorheertje, die geen vlieg kwaad zou doen en die liever zonder verwijl overleed dan dat hij geweld, in woord of daad, zou gebruiken? Vroeger speelden we ganzebord en nier na geen kind aan ons en nu nu moeten we tfóér we gaan spelen bij der ma ter komen, gij zult niet natrappen, niet haken, niet kraken, geen kn.iot,v geven, niet openlijk Uw twijfel uitspreken aan de geestvermogens van ckr scheidsrechter, geen aanstootgevende gebaren maken en Uw tegenstander

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3