- 2 - eerelidmaatschap van de Heeren Devèrs en Te Winkel werd door de vergadering nog officieel bekrachtigd. Twee aftredende functionnarissen werden bij acclamatie herkozen en de verschillebde jaarverslagen werden, na bespren keld te zijn met vriendelijke en waardeerende woorden, onder applaus goed gekeurd. Een interpellatie, die eventjes giftig dreigde te worden - in zake de toepassing van de beruchte overschrijvingsbepalingen - werd zacht- kens gesust, al liet de beantwoording van deze interpellatie dan ook de wrange overtuiging, dat onze Hoogverheven Groote Broers, de KsN.V.B. en de A.V.B. ons met deze bepalingen een zekere Trojaansche viervoeter in huis hadden gesmoesd. Er was nog een eenigszins pijnlijk intermezzo met onzen scheids rechter sve ter aan Werman en verder het meest critieklooze en vreedzame punt van den avond: het uitreiken der prijzen. We mogen niet zeggen, dat de contributiedie wij aan den A.K.V.B. betalen, weggegooid geld is. Want in de twee jaar, dat we weer actief lid zijn, hebben we al weggesleept: een herinneringsmedai11e voor ons 15-jarig bestaan, een tweede prijs voor de Luan-bal van verleden jaar, de Luan-bal zélf dit jaar plus herinneringsmedaille en tenslotte de zil veren medaille voor ons kampioenschap. V/at *n mctaall Omstreeks middernacht was de vergadering afgeloopen en werden wij met de traditioneele wensch van den voorzitter voor een prettige va- cantio, naar huis gestuurd. vdz 'VERZICHT Bij het ingaan van de zomerrust willen wij nog even overzien, wat het afgeloopen seizoen ons voetbalelftal heeft gebracht. Wij willen daarbij beginnen met het vermelden van een prachtig resultaat, dat op Zaterdag 29 Mei geboekt werd: het winnen van den Luan-bal, Cadeau hebben we die niet gekregen want onze tegenstanders - de oude bekenden van WOL - hebben het ons zoo nu en dan knap lastig gemaakt, vooral door de snel heid, waarmede de jeugdige spelers van die ploeg het spel wisten te ver plaatsen. Het was een prettige en aantrekkelijke wedstrijd, die eerst tegen het einde tengevolge van de warmte wat inzakte» De uitslag 5-3 geeft de verhouding goed weer en is hoofdzakelijk te danken aan do meer dere doortastendheid van onze voorhoede. x De voorzitter van den A.K.V.B», de Heer Devers, reikte na af loop den bal en den troostprijs uit met eenige vriendelijke woorden. Na dat ook de beide aanvoerders nog blijk hadden gegeven van hun wederzijd- sche waardeering, werd de bal door de H.B.M.ers in triomf medegevoerd. Tot vrij laat in den avond heeft het kleinood zekere ronde tafel gesierd. Dat de weg tot den prijs niet eenvoudig was, ziet men hieronder: WOL RAV3 6 j WOL BIMSA2 5 BIMSA2 I.B.2 0 g^O 8 CLACO HBIJ2 2 3 WOL 2 KNSM3 HAGEE HBM VVGA3 J KNSM3 0 7 2 1 3 KNSM3 WOL KRAAIEN3 SHELL4 3 KMVZ 4 ERVFA2 0 GHB.2 5 HBM KRAAIEN3 KMVZ GHB2 5 2 2 HBM KMVZ HBM Finale 29 Mei 1937 WOL - HBM 3-5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2