r SPODT CLU5 Lru C LU DIM I ELUVDNi6" 2e SERiE. J U L-l I 937 —**3- SLOTFEEST Op 29 Juni heeft de Ansterdamsche Kantoor Voetbal Bond zijn jaar vergadering gehouden en dat is altijd zoo'n beetje de officieele streep onder het inmiddels reeds lang afgeloopen seizoen. Overigens was het niet direct een slot, dat pakte. De voorzitter, die we bij vorige gelegenheden op zoo bewonderenswaardige wijze het be- struursschuitje door alle klippen en stroomversnellingen hadden zien heen- loodsen, die voorzitter had ditmaal zijn dag niet. Hetgeen in de beste families voorkomt en ook wel weer zijn vroolijke kanten heeft. Zoo werden b.v. de, in verhouding tot andere bonden vrij zware lasten, die de A.K.V.B» zijn leden oplegt''gerechtvaardigd" onder het motief, dat de A.K.V.B. duur- moet zijn dan b.v. de Haagsche K.V.B., omdat deze laatste zooveel groo- -_r is. Dat we ook duurder moetenzijn dan de Utrechtsche K.V.B. vindt ech ter zijn oorzaak in het feit, dat de U.K.V.B, zooveel kleiner is. Logisch, nietwaar Het bestuur had een contributieverlaging voorgesteld van 10%. "Niet zoozeer, omdat het bestuur overtuigd was, dat het kon, maar meer om de vergadering tevreden te stellen." De vergadering was echter niet te vreden» Zij vond het bestuursvoorstel een fooitje, nam het niet en eischte een verlaging van 25%, aantoonende, dat de in de begrooting verborgen stille reserves zulks ruimschoots toelieten. Na vele verstandige en andere woorden over en weer, ging het bestuur in het Grieksche tempeltje van de koffiekamer van Kras in beraad en kwam terug als bekeerd tot de meening van de vergadering. De leden betalen dus voortaan f.0,75 in plaats van f.1,- contributie;' en de voorstellers van deze aanpassing der vaste lasten, K.N.S.M,verdienen de dank der gezamenlijke penningmeesters. Het bondsbestuur had verder nog een standje te incasseeren van den heer Besanger over een inderdaad zeer vrijpostige overschrijding van de begrootingspost voor het vertegenwoordigend elftal. Als de heer Besan ger zijn overslanke bovenlichaam naar voren zwaait en de asch zeer nadruk kelijk van zijn sigaret tipt, dan staan er groote dingen te gebeuren en verschiet de voorzitter lichtelijk van kleur. Want de heer Besanger is zeer correct, zeer hoffelijk, doch vaak van een voor de aangevallenen unheimische scherpte. Hoe het ook zij, hij is een knap debater en men - goed, toegegeven: men, inclusief Besanger - men luistert naar hem met genoegen, het geen helaas van weinigen der andere geachte afgevaardigdeo gezegd kan worden. Bovendien blijft hij zakelijk en dwaalt niet af, hetge-.r,. zie boven. De rest van de agenda bestond louter uit plezante dingen. Het i if 11///

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 1