2 - 'n beet ie zwaarwichtige beeldspraak, maar het staat er nu eenmaal - en die voorts onzen gasten neg datgene bracht, vat in de V.V.V.-boekjes pleegt te werden aangeduid met "karakteristiek Amsterdamsch"de Jordaan- En tenslotte Marinus, Chefalo II, die het bestaat inde wildste situaties een hartige brok etens te voorschijn te tooveren, juist op die momenten, waarop ik er het meeste behoefte aan heb. Zooals dien middag zoo tegen vijven! DE AFWEZIGE Ee overigens zoo geslaagde Amsterdam-Rotterdam-dag bracht oen ernstige teleurstelling. Des morgens werd nns telefonisch medegedeeld, dat onze voorzitter, de Heer Raayen, wegens ziekte niet aanwezig kon ziJn* Dit is naar wij moenen te weten do eerste maal in ons zeventienjarig be staan, dat onze voorzitter op een H.B.M.-hoogtij-dag ontbrak on hoezoer hom dit gespeten heeft, blijkt uit hot navolgende schrijven: Beste Rotterdamsche en Amsterdamscho vrienden, De griep is een raar en onberekenbaar ding, dat zijn slachtoiiers altijd in 't bed pleegt te drukken op do momenten, waarop zij hot t minst kunnen hebbon. Zoo ook nu! Terwijl elders in Amsterdam aardbevingen gere gistreerd werden vanwege het H.B.M.-appèl lag ondorgoteokendoalsmede i.jn ega, in zijn bed. Hot was wel hard! Maar ik verzeker je, dat ik met jullie heb meegeleefd! Ik heb m gedachten de koffie meegolurgt, gevoetbald en geluncht. Allcendo scherm- zaal kon ik me niet inleven; daarvoor was het te rommelig in mijn bol, Hoe is alles echter prachtig verloopen! De wedstrijd spannend en een draaglijk resultaat; 'n leuke eotpartij en last not least het samenzijn!! '"Stemming knal, mixed volkomen" zoo luidden do berichten den volgenden dag. Hulde Hoor Lampe! Dat ik deze voorspoedige grooi van mijn geesteskindje niet heb kunnen aanschouwen speet mij het ergste. Dank voor het telegram, al kwam het pas Vrijdags aan; dank vc°r de hartelijke toasten op mij uitgebracht; dank aan allon, die ertoe mede werkten om de "mix" en daarmede het feest, volkomen te deen slagen. Ja, ik heb iets gemist, iets, dat niet meer in te halen is. Gaarne had ik de Amsterdamscho voetballers in feestelijke omgeving ge complimenteerd met do kranige wijze, waarop zij zich geweerd hebben; gaarne had ik het Rotterdamsche elftal mijn hulde gebracht voor hun uit stekend, sportief spel; gaarne ook had ik allo Rotterdamsche bekenden nogeens de hand gedrukt. Tot mijn groote spijt was hot niet mogelijk. Het volgend jaar hopen we elkaar ochter allen weer te zien inmiddels.... Throe cheers voor do H.B.M.ll! P.Raayen. VOETBAL Eon succesvolle maand met een "sof" tot slot. Kraaien III - H.B.M. 2-5 (Luan-bal) G.H.B. II - H.B.M. 0-2 (kampioenswedstr K.M.V.Z. - H.B.M. 1-3 (Luan-bal) H.B.M.A'dam-Rottordam 1-2 Nehamij-H.B.M. 2-0 (kampioenswedstr.) In do verslag-periodo wordon ovor hot algemeen zoer gunstige re sultaten geboekt en alleen do wedstrijd tegen Nehamij was oen valschklm- kendo noot togen het goede kwartet der andere wedstrijden, Tegen Kraaien III om do Luan-bal was een matige wedstrijd. Do met 10 man spelende onderwijzors verdedigden zich kranig en vermochten zelfs do leiding te nomen. Maar op don duur was het voor hen toch niet te hruden en hot word 5-2. In don kampioenswedstrijd G.H.B* II - H.B.M. nam ons elftal op schitterende wijze revanche voor do op eigen terrein tegen G.H.B. geleden nederlaag. Op het mooie G.H.B.torrein word direct goed aangepakt en het lukte over allo linies wonderwel. Na 20 minuten bezorgde Marinus met een mooi schot H.B.M. de leiding. Dozo stand kondon wij tot do rust handha\ en dank zij vooral eenige formidabele koepor-staaltjes van Vormouolon. Na de thee bleef het oen aantrekkelijke wedstrijd met H.B.M. iets in do meer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2