Even voor tijd nog een angstig moment. Toen kregen we een penalty tegen ons. Maar één blik van Raayen en de strafschop ging naastl Na af loop strompelde de dappere schare naar het kleedlokaal, waar de spelers welverdiende gelukwenschen in ontvangst te nemen hadden. Lange Jansen was toen al net als nu en speelde overal, waar men hem neerplantte. In dien wedstrijd speelde hij een beste partij in de achterhoede. Zoo v/aren we dus weer eerste klasser geworden, waarmede het laat ste hoofdstuk van onze eerste voetbal-periode een aanvang nam. Hierover de volgende maand meer. SUNTRAM. MARINUS JUBILEERT De voorzitter heeft het op de algemeene vergadering al met een paar woorden gezegd, maar ook wij willen het hier nogeens even memoreeren: Het was dezer dagen 25 jaar geleden, dat_Han Marinus voor het eerst een officieele voetbalwedstrijd speelde. Hij was toen een snotaap van 12 jaar en hij zal zeer waarschijnlijk die voetbalwedstrijd toen wel heel wat gewichtiger gevonden hebben dan die hij tegenwoordig speelt* In 25 jaar verandert de visie van een mensch op de belangrijkheid der dingen wel eenigszins. Maar reeds boen stak in hem, wat hij later geworden is en tot op heden nog steeds is: de ras-voetballerdie zijn mooie spel beschouwt als een kunst, eens erieuze kunst, die van den mensch veel navraagt, maar hem ook veel teruggeeft. Marinus is H.B.M,-man, misschien de meest-verwoede H.B.M.-man, die we hebben. In zijn glorie-tijd wilden groote vereenigingen graag hun poorten voor hem openen. Hij bleef H.B.M. trouw. Alle ups and downs met de H.B.M. heeft hij meegemaakt. Och, die twee hebben elkaar wel_eens^in de haren gezeten, Marinus en H.B.M. Was sich liebt, das neckt sich. Maar ze hooren toch onverbrekelijk bij elkaar en elke goal, die hij voor H.B.M. heeft gescoord - eh dat zijn er bij elkaar wel ettelijke honderden - elke goal gaf aan beiden, aan H.B.M. en Marinus weer een paar prettige oogenblikken. En dat is tenslotte veel waard. Ook buiten het groene veld heeft hij veel gedaan. Jarenlang heeft hij bij H.B.M. het ondankbare secrataris-baantje bekleed en de laatste maanden hebben we in het clubblad met vreugde en verrassing zijn gaven ontdekt als geschiedschrijver van H.B.M. Maar ook buiten de^H.B.M» heeft hij z ijn activiteit getoond en nog steeds offert hij elk jaar een deel van zijn vacantie op voor de A.V.B,-schoolwedstrijden. En in het tegenwoordige elftal is hij de man, die uit de vreemd ste situaties en de gekste standen de doelpunten weet te prutsen, de man ook, op wien altijd valt te rekenen, die nooit verstek laat gaan. v Vijfentwintig jaar voetbal, w aarvan, met een korte onderbreking, zeventien jaar voor H.B.M.! We nemen ons petje af en hopen, dat de pret tige samenwerking, zooals zij vooral het laatste jaar heeft bestaan, nog lang bestendigd moge blijven. Red, SCHERMEN de Chocolaterie'1 Er is een spreekwoord, dat zegt: de liefde van een man gaat door zijn maag. De technische commissie van den Amsuerdamsch.cn Schermbona schijnt in een anderen zip de liefde voor de schermsport door^een cho colaterie te vallen doen gaan. Zij weten blijkbaar bij ondervinding, hoe wi "t,el?-at huiswaarts keeren bonbons, taartjes enz. wonderen kunnen^ doen, elzij hebben goed gezien. De dameswedstrijd om bovenstaande "Prix was heel goed bezet. Veertien dames, waarvan 5 H.B.M.sters, betraden de looper om onder leiding van de heeren Steyndersvan Vuurst en Hessink elkander te beslrijden. Allen werden in één poule ondergebracht, zoodat i r dertien "partijen te trekken kreeg, voorwaar een flink aantal. Er -pg zeer geanimeerd geschermd. De namen der jury—presiden en spre.ven ree^lg voor zichzelf. Het "kijken" der dames was, zooals J h l111(ier goed, terwijl een invallend secondant, nog wei een beo o iiu, zi^ beter niet met de zaak had kunnen bemoeien. De wijze, waarop^ aj zïjjn "had look" verklaarde, was het toppunt! Het is jammer, wan u~

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5