2 - VERGADERING De groote deugd van deze vergadering was, dat zij werd gehouden in de schoonmaaktijd en zij dus tenminste voor één avond een geldig motief vormde om de beenen te nemen. Veel verandering van stemming bracht dat echter niet mee, want ook op de vergadering was het een beetje rommelig, werden dingen onderste boven gehaald, die even goed hadden kunnen blijven liggen of hangen en werd over het algemeen meer stof gemaakt dan afgenomen. Nee, de debatten stonden niet op hoog pijl. Zelfs de bestuurs verkiezingen vermochten geen "Schwung" in de massa te brengen. Het bleef dan ook alles bij het oude, met dien verstande, dat Keuter en onderge- teekende netjes en in roerende vriendschappelijkheid van baantje ruilden. Stom van mij natuurlijk, want de geschiedenis leert nu eenmaal, dat een secretaris bij de Sportclub H.B.M. geen goed kan doen. Ik zal dus ook wel binnen afzienbaren tijd in het beklaagdebankje staan om verantwoording af te leggen van een aanschrijving, die niet tijdig werd verzonden of een schermwedstrijd, die niet behoorlijk werd aangekondigd. Enfin, ik start met de beste voornemens en overigens sluit ik mij aan bij de pianist uit dat bekende verhaal van dat Mexicaansche kroegje, waar men boven het hoofd des kunstenaars het bordje had gehangen: Gelieve niet op de pianist te schieten5 de man doet zijn best! Over de feestcommissie is ook gestemd. Er waren kreten opgegaan om "nieuw bloed" maar de jonge bloedjes kreten niet genoeg stemmen, zoo dat het ook hier bij het oude blijft. Zoo oud is de feestcommissie trou wens nog niet en voor jonge ideeën is zij geenszins doof. Als één van de bloedjes dus eens een nieuw, origineel lolletje weet, men houde het niet voor zich maar deele zijn genie aan de feestcommissie mede, die er vast wel wat behoorlijks van zal weten te prutsen. Als het idee tenminste bruikbaar is, wat niet van alle jeugdige ideeën kan worden gezegd. Verder hebben we nog gepraat over de elftalcommissie en over de naaktheid van de schermzaal, over de tweede aanvoerder en over grape fruit en bier; we hebben de eene moord-kascommissie door de andere dito vervangen5 we hebben het gehad over de terreinknecht en over een podium in deschermzaalwe hebben het vóór en tegen van de onderverhuur van het terrein overwogen; we hebben het gehad over de schermleeraar en over het clubblad, dat alsmaar dikker en goedkooper wordt; de Heineken's Band is op de proppen gekomen in verband met de club-avonden; we hebben geboomd over het jaarfeest, een revue en het drabbige water in de voetbalkeet... En daar tusschendoor hebben we nog een stuk of twintig onder werpen behandeld van meer ondergeschikt belang, zoodat U wel zult begrij pen, dat het knap la at geworden is. Dit laatste schrijf ik tevens neer ter decharge van dié mannen, die onze vergaderingen anders in gezelschap Nan hun respectievelijke echtgenooten plegen te bezoeken, maar die nu als bij afspraak allen geheel alleen en onbewaakt waren verschenen... In heilige ernst: een algemeene vergadering, zooals deze keer werd gehouden, schiet haar doel glad voorbij. Het is niet juist, zijn wenschen en bezwaren een heel jaar lang op te zouten, om dan zijn over- kropt gemoed in vergadering te luchten. Laat ik er direct bijvoegen, dat er geen onvertogen woord werd gezegd en geen wanklank werd vernomen; dat dus de stemming niets te wenschen overliet. Maar de veelheid van de ter tafel gebrachte onderwerpen had tot noodzakelijk gevolg, dat, wilde men cn geen zesdaagsche van maken, verschillende dingen met een paar woorden en een hamerroffel moesten worden afgepoeierd, terwijl aan verschillende leden, die een voorstel deden, een bezwaar opperden of een inlichting vroegen, in een rustige bespreking met het bestuur waarschijnlijk meer bevrediging zou kunnen zijn gegeven. Het bestuur is er ook niet om het heele jaar te zitten wachten opden dag des oordeels van de algemeene vergadering. De bestuursleden zijn eiken dag te spreken om speciale wenschen, het dagelijksch bestuur der vereeniging betreffende, in ontvangst te nemen. De leden moeten het heele jaar met bestuur en commissies samenwerken. Slechts dingen van grooter belang of van principieelen aard behooren op de algemeene ver gadering te worden besproken, Dan wordt de vergadering tevens bekort en houden we meer tijd over voor het beste gedeelte van elke H.B.M.-vergadering: zoo'n uurtje na afloop! vdz

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 2