2AALKAMPI0SNSCKAP H.B.M» keeren De gedachte, dat de jeugd verrassingen zcu brengen, is niet be waarheid geworden» De strijd ging voornamelijk tusschen de oud-gedienden. Ook in dezen wedstrijd heeft het "kijken" wel wat te venschen overgelaten. Foodig is, dat naast een onpartijdige hoofdsecondant, tevens eenige on partijdige secondanten komen bij het volgende gebeuren. Elke bijgedachte moet verre blijven. Vooral onder de menschen, die het buitengewoon met elkander kunnen vinden, zocals dit in de schermafdeeling bij ons het ge val is. Hypernerveuze schermers kunnen nu eenmaal nietveel hebben en ge raken direct uit de rails» G.van Nigtevegt werd zaalkampioen. Hij heeft er, vooral op sabel, reusachtig voor moeten vechten. Hartog, zijn rivaal, en hij, gaven prachtige staaltjes van hun kunnen te zien. P.Raayen won het kampioenschap degen en verwierf de Dr.Heinekenbekerwelke nu defi nitief in zijn bezit overgaat. M.Hartog veroverde het Klaverbeeld voor de beste prestatie op sabel, terwijl Tilgenkamp de beker van N.Sjerp in de wacht sleepte. Fa uitreiking der prijzen bleef men nog langen tijd gezellig bijeen, waaraan het feit, dat de voetballers dien dag het kampioenschap der derde klasse A hadden "behaald, zeer veel bijdroeg. De H.B.M.-band verleende zijn medewerking en bracht de danslustigen in beweging. Een avond van het beproefde oude soort. En laat ik nu niet vergeten te vermelden, dat de Heer Hessing ook deze wedstrijden arbitreerde, op keurige wijze, onder bijvoeging van "onverstoord"! P.R. EEN NIEUWE PR pHEINEKEN-BEKER Nu da bestaande Dr.Heineken-beker definitief is verhuisd naar een schoorsteenmantel ergens aan de Van Borselenkade te Nieuwer-Amstel mochten wij van onzen geachten Beschermheer de dankbaar aanvaarde toe zegging ontvangen, dat ook het volgende jaar cm een Dr.Heineken-beker - een gloednieuwe! - kon worden gestreden. iSCHERMPROGRAMrA VOOR VAART Maandag 8 Maart: Zaal A.S.Ö» Sabel 8.30 - 9.30 - - H.B.M.-S jerpina Woensd.17 Maar t Zaal I.B. Degen 8.— - - I.B. -H.B.M. 8.30 - Gian -H.B.M. 9.-- - D.0»SH.B»M. 9.30 - H.B. M.-S jerpina Dinsdag£3 Maart: Zaal H.B.M. Floret 9c-- - H.B.M.-A.S.C. HEINEKEN'S BAND Onze eminente Heineken's Band, die langzamerhand zco'n belangrij ke factor is geworden voor onze club- en feestavonden en die ook reeds buiten de grenzen van onze schermzaal - b.v. in Rotterdam - de^roem van H.B.M. heeft helpen verbreiden, herdacht op 1 Maart j.l» zijn eenjarig bestaan. Daar dit tijdstip dus samenvalt met het jae.rfeest van de Sport club, ligt het in heider voornemen, deze beide verjaardagen te combineeren op het binnenkort te houden gebruikelijke jaarfeest. De Heineken's Band zal daar dus weer zijn gewaardeerde en belangulcbse medewerking verleenen. Het doel van dit stukje is echter niet alleen, de aandacht te vestigen op dit jubileum, maar ook op het feit, dat deze voor de Sport club zoo aangename muziekliefhebberij aan haar beoefenaars veel^geld kost. Vooral het eerste jaar heeft door aanschaffing van een uitgebreid reper toire, requisieten enz., een stevig gat in de begrooting geslagen» Om dit lek voor zooveel mogelijk te stoppen, loopt de Heer Derk- sen met tombolaplannen rond en willen wij vanaf dezê plaats ieder gaarne opwekken, cm de uitvoering van deze plannen door het b£schikbaarst-ellcn van prijsjes, enz. te steunen. Over het koopen der loten spreken we later nog w&l Q r _TT "R M X 1 uO v 14. OH i i

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 7