en dat zij daarbij onder alle omstandigheden ernaar streven, een zoogoed nop-eliik resultaat te bereiken, wat het beoefende spe^. betreet. mogelijK reou^ zondeJ één uitzondering, op dergelijke wijze toont een luiste opvatting te hebben van de spreuk "mens sari m ccrpcre sano" dan zult U de wederzijdsche vriendschappelijke verhouding^zoowel tusschen de leden van Uw eigen club als met die van haar zustervereni gingen slechts kunnen bevorderen. H.v.Z. S C H E R M E N COMBINE Reeds in een vorige editie van ons Clubblad werd het schermen in verband gebracht met de Zesdaagsche, zulks naar aanleiding van de gezel lige roezemoezerige stemming, die er op zekeren avond m onze zaal neersc te. Zeer onschuldig dus.. Maar nu dit I Combine is een leelijk woord. Het ruikt naar de geldjagerij op ae "piste". Het ruikt naar zweet en stof en damp van slechte sigaretten, no.ar een tierende menigte rond een waschtobbe met stampende dampen e f X 6~tS©I*S Maar wie zoekt dit vieze woerd bij de edelste aller sporten, bij .pUper-amateursbij Ridders, bij Sportsmen-met-een-hoofdletterkortom, bij het schermen? En toch In een belangrijke equipe-wedstrijd kwam een belangrijke vereeni- ging uit met twee équipes. Het ging om één touche en de rrmnnen van .e tweede hadden al verschillende prikken aan vreemde mogendheden uitgeaeo Toen kwam een jongeling van het tweede op de looper tegen een Ridder uit het eerste. t Een aarzelen, eren tasten, een snelle uitval! Touche!. Bij den Ridder! Do jongeling schrikt, ziet booze blikken op zich gericht en stam t "Ik kon er heusch niets aan doen, meneer!" De drie andere partijen kwamen prompt binnen. Mitsgaders mijn eerste scherm-desillusie INCASSOBAEK-REKSR De Incassobank—beker-degenwedstrijdeen sportgebeurtenis van de allerhoogste kwaliteit, om haar prima organisatie, gezellige sieer, com petente wedstrijdleiding' en niet te vergeten de prachtige beker met ae bijbehoorende "kleintjes", w elke direct het eigendom worden equipiers, was deze keer maar matig bezet. Er ontbraken de sterke equipes van de officieren en onder-officieren. Volgens den Heer Kraan was dit te wijten aan een beslissing van den Commandant van het Veldleger, die den offi cieren verboden heeft, aan wedstrijden deel te nemen, waaraan cok onder officieren meedoen. Blijkbaar schadelijk voor de dicipline! In ieder geval, zij die wegbleven, deden verkeerd. Alles liep op rolletjes. A.S.C. wen weder, echter niet zoo overtuigd als gewoonlijk. H.B.M» met de heeren van Haaften, v.HigtevegtKeuter en^Raayen, kon het niet tot de prijzen brengen, hetgeen hoofdzakelijk te wijten was aan indispositie van Raayen. De heer van Haaften schermde een zeer mooie wed strijd en won 8 van de 11 partijen. ZAALKAMPIQENSCKAP H.B.M. UAT/iïïlS ^Het viel op, dat de dames hoog gekleurd waren, zoOiets alsof ze zoc_juist onder de hoogtezen vandaan kwamen. Verbergen van de zenuwtjes? In ieder geval speelde dat artikel enkelen der dames parten. Ondanks dit, is er heftig gestreden. Er werd nogal slecht gekeken, maar Salomo Blessing sloeg er zich bewonderenswaardig doorheen. De voor- en nadeelon werden wel voor 100% uitgewisseld tegenover elkander, zoodat van schade niet gesproken kon worden» Mevr.M.A.Raayen-Mnrinus won dan ook welverdiend het kampioenschap, waarmede wij haar van hieruit hartelijk gelukwenschen. Tweede werd Annie Weisz, derde Loo Zuidhoek, vierde Mevr. Cornelisse, vijfde Mevr.v.Migtevegt en zesde Mevr.Keuter. Tenslotte hot gebruikelijke "kransje"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 6