•f Over een kampioenschapd 5 - at n£ zooveel spanning behaald wordt) moet natuurlijk behoorlijk feest gevierd worden en dat werd dan ook ge daan! De feestavond begon zeer serieus en eindigde als een bijzonder'goed geslaag'de bruiloft. We hebben na afloop de anderen naar huis gebracht en die anderen hebben ons toen weer naar huis gebracht en om niet ongezellig te zijn, hebben wij hen maar weer naar huis gebracht. Enfin, rt is daar een beetje laat geworden (nietwaar, Derkscn?) We hebben in de eerste jaren heel wat prettige uitstapjes ge- a.a. naar Edam, Enkhuizen (in een tot touringcar omgebouwde vracht- Laren, Hilversum en Weesp. Meestal konden we die 3e klas K.N.V.B.- aardig partij geven. In Laren speelden wij gelijk (1-1). Van West- in Enkhuizen verloren wc met 3-2. Bij de serie-wedstrijden van fraaiste resultaat heb ik voor 't in Weesp. ■- nog eenige maakt auto) clubs Frisi; Donar, Hilversum, wonnen we in de finale mot 4-0. In Edam speelden we de eerste maal gelijk, doch do tweede maal gingen wij erin met 5-3. Het n.l. tegen Rapiditas Je werden daar n.l. ingemaakt met 10-0. Weiszonze keeper en spelers waren verhinderd, waardoor we met eenige invallers uit kwamen» Wijlen Cluwen stond in 't doel, tenminste, wanneer er niet op zijn doel geschoten werd. Kwam er een schot, dan maakte hij beenen, om maar niet door den bal geraakt te worden. In de rust hield Cluwen een conferentie met de voorhoedespelers van Rapiditas. Hij deed hun toen het vriendelijk verzoek, niet zoo hard te schieten* Een onge- oon verzoek, dat dan ook nogal hilariteit verwekte. Ondanks de 10-0 nederlaag bleef echter de stemming uitstekend en in den trein werd zonder blikken of blo- zen gezongen, dat er geen club in Nederland was, die H.B.M. kon slaan» 'Dat de stemming op die reisjes altijd uitstekend bleef, daar zorgden onze artisten Raayen en Koelmab. wel voor, door in trein of autobus voor te dragen, iets wat ze trouwené gelukkig steeds nog niet kunnen laten* Leg, Koelman, waar is je beroemde lied toch gebleven van het meisje aan de vliet? Er kwam een rechter In voor, die. aan een jongeman zulke Intieme Vragen stelde omtrent zijn meisje! konden wij resultaat. In het derde vereenigingsjaar werden wij geen kampioen. Tcch met ons kleine leden-aantal trotsch zijn op het behaalde Hier volgt de eindstand van het derde jaar: Robaver 12 8 4 0 20 29-8 V.V.G.A. 12 8 3 1 19 36-9 H.B.M. 12 7 3 2 17 27-15 K. N.S.Mo 12 6 1 5 13 34-23 Lona 12 4 6 10 31-22 Vandienac 12 2 0 10 4 7-46 Adolph 12 0 1 11 9-50 Verloren we (Wordt vervolgd) De 1 atste wedstrijd van dat seizoen ging tegen Robaver. Deze met 1-0. Robaver werd daardoor kampioen» SUNIRAM SFORT'IVJ TIT Als alle voetballers zich toch eens sportief konden gedragen! Deze verzuchting mo st mij van het hart, toen ik in het vorige nummer van ons Clubnieuws het stukje had gelezen, dat een onzer leden (wie is deze snoodaard?) schreef, naar aanleiding van mijn noode genomen besluit om niet meer te voetballen. Alvorens hierop dieper in te gaan, v/Il ik den schrijver mijn dank betuigen voor de vriendelijke woorden, aan mijn adres gericht; dotrh aan den anderen kant wil ik hem er tevens op wijzen, dat het min of meer bedenkelijk stemt t.o.v. de tegenwoordige speelwijze in het algemeen, wanneer er sprake kan zijn van "een van onze sportief ste spelers, enthousiast, zonder aanmerkingen op tegenpartij of medespe lers". Alsof dit een bijzondere, in 't oog loopende eigenschap was; m.i. is het dat heelemaal niet! r De spelers van welke vereeniging ook, in het bijzonder van den A.K.V.B» en voor zoover noodig ook van ons eigen elftal, zou ik op het volgende willen wijzen: Erkent in de voetb Isport steeds ruiterlijk de meerdere kwa liteiten van lichaam en geest van Uw tegenstander en neemt nooit ongeoor loofde middelen te baat om hem te overwinnen» Mocht daarentegen Uw tegen stander zich aan dat laatste schuldig maken, bedwingt zich dan en toont met de daad, dat Uw opvattingen gezonder zijn dan de zijne. Maakt nooit aanmerkingen op Uw medespelers; bedenkt toch, dat zij, evenals U zelf, voor hun genoegen en in het belang beoefenen O 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 5