mm - 4 - van de derde klasse A» Onwillekeurig denk je terug aan de jaren, waarin de eerste kampioenschappen werden behaald. Zeventien jaren bestaat de voetbalclub. Wat 'n tijdl Het li jet, lang, maar wanneer je al dat lief en leed uit dien tijd in je herinnering dan lijkt de tijd wel die je dan weerziet, terugroept, voorvallen, Slechts een blik op je medespelers in een menschenleven toch heel wat zoovele stilgesta.an te hebben. Jür zijn alsof het voor kort gebeurd was» uit die dagen toont aan, dat 17 beteekenen. De é6n is wat dikker ge- jaren worden, de ander wat kaal bovenop. Verschillende zijn -.Hang eerzame huisvaders» Het elftal bestond toen uit de volgende spelers: Cluwen, Mars, Willems, Martens, Volkers, ReyndersWeisz, Bolhoven, Marinus, Koelman, Barbiers» Reserves Hartog en Wilschut. Deze dertien begonnen vol enthousiasme H.E.M.-roem bij elkaar te trappen. Natuurlijk werden eerst oefenwedstrijden georganiseerd, om aan eikaars spel, of hoe dat bij sommige spelers mocht heeten, te wennen. Dot de v/are voetbalhartstocht neg ontbrak, bleek reeds bij één der eer ste oefenwedstrijden op terrein "Zorgvlied"Na tien minuten spelen begon het te regenen en daar dit niet op het programma stond, waren de H.B.M.- menschen in e en oogwenk verdwenen. In dien tijd gaven wij ook al aan ons eigen product de voorkeur boven water. Gelukkig werd het gauw droog en werd de wedstrijd hervat. We popelden van ongeduld ora Martens aan het werk te zien. Hij had ons n.l. verteld, dat hij bekend stend om zijn prachtig kopwerk. Dit bleek echter eenigszins overdreven te zijn. Toch ken hij haast net zoo goed koppen als voorzitter Raayen. 't Was toch een eigen aardige wedstrijd. We verloren, dU3 de scheidsrechter vonden we buiten gewoon partijdig. Het terrein was zoo modderig, dat we na afloop van den wedstrijd onherkenbaar waren. Als H.B.M,1 er s waren we trouwens al vécr den wedstrijd onherkenbaar, daar elke speler een ander tenue droeg. Tot overmaat van ramp was het kleedlokaal een S b. 8-persocns nachthok, waarin 22 spelers zich van grondwerkers moesten omtooveron in kantoer bedienden. De oefenwedstrijden werden alle verloren, doch ook toen bleek reeds, dat een slechte generale repetitie vaak gevolgd wordt door een uitstekende uitvoering. Dat dit inderdaad het geval wasbleek uit het feit, dat we reeds dat eerste jaar ongeslagen kampioen werden van den A.K.V.B. Dit prachtige resultaat werd behaald door dc volgende spelers: Barbiers, Koelman, Bolhoven, Hartog, Willems, Weisz, Volkers, Reynders, v.Nigtevegt, Mars, Marinus en als reserve Wilschut. In deze competitie is een keer het voetballen afgewisseld door een gezellig parti jijt "knokken" 't Ging tegen Lona op het T.DO.-terrein aan de Zeeburgerdijk» Hierbij was zulk enthousiast publiek aanwezig, dat .de spelers tot een zoo ongekende strijdlust wist op to zwiepen, dat we op een gegeven oogenblik den bal maar in de steek lieten en ieder een mannetje namen. Natuurlijk moest Mars weer de grootste nemen. Nog zie ik hem paardjerijden op zijn lange, rooie tegenstander. En wie het niet af kon, kreeg hulp van het publiek, 't Was werkelijk een prettige afwisse ling. Ook vergeet ik dien wedstrijd tegen Robaver niet. Rust 4-1 achterstand. Na rust werd het zelfs 5-1. Zouden wij onze eerste neder laag krijgen? Het is zooven niet gekomen en Volkers en Marinus wisten de stand gelijk te maken. Het was "Pietje" met zijn bekende linkerbeen, die met een geweldige kogel er 5-6 van maakte. Men kan zulke wedstrijden niet ver- eten, De wedstrijd, die ons het ongeslagen kampioenschap van den 1 bracht, ging tegen de Twentsche Bank, de kampioen der Zondag se petitie van den A.K.V.B. Die wonnen we met 2-0. Bij het maken van het ach. doelpunt brak Marinus een sleutelbeen. Vanzelfsprekend was er zeer veel belangstelling voor die match. Bijna alles, wat H.B.M. was, a is aanwezig. Ook in het tweede jaar werd door H.B.M. in afd.A het kampioen schap behaald, In afd.B, werd Lona kampioen. De eerste beslissingswed strijd om het recht,zich A.K.V.B. kanpioen te mogen noemen, eindigde in een gelijk spel (O-O). De tv;cede beslissingswedstrijd werd zeker door een 1000 belangstellendenbijgewoond. Weer bleef do stand vijf kwartier lang 0-0. in hot laatste kwartier werd een hoekschop op het Lona-doel genomen.Nog hoor ik eenige H.B.M.-supporters roepen: Rijnders, ga jij er ook bij! Rijnders kopte n.l, uitstekend .Hij ging dan ook. De bal kwam goed voor het deel. Een zweefsprong van Rijnders hoog boven de verdedi- ffers uit, een forsche ja-knik en onder geweldig go jubel verdween de bal In het net. gam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4