w H.B.M.KAMPIOEN! Het is gelukt' Voor het eerst na precies tien jaar is H.B.M. weer kampioen en al is het "'dan maar van de laagste bónds-afdeeling, met niet min e enthoudiasme wordt dit kampioenschap begroet! Men weet, onder welke moeilijke omstandigheden dit seizoen werd aangevangen, maar reeds toen hebben wij de overtuiging uitgesproken, dat H.B.M. het tot eên goed eindezou weten te bren gen. Zoover zijn we nu en ook vanaf deze plaats wenschen wij het elftal van harte geluk met het mooie succes en vooral ook_met de wijze, waarop dit resul taat werd behaald. Met dit laatste bedoelen wij niet zoozeev der- zeer fraaie - cijfers, maar speciaal de prettige, vroolijke, sportieve s waarin alle wedstrijden zijn gespeeld. Wij wisten, dat ait ook inde H. mogelijk was, ondanks de vele verschillende karakters, opvattingen en tempe ramenten, ondanks ook de groote verschillen m spelerscapaciteit. Dat de practijk ons hierin gelijk heeft gegeven, stemt tot groote tevredenheid en geeft ons het recht, de toekomst met een zeker optimisme tegemoet te *ien. Twee iaar geleden werd de voetbal—afdeelingheitooren m een VCrrp de Sportclub nogal "geladen" tijd. Nu staat vastdat deze beweging niet Vv niets is geweest. In dubbel opzicht hebben de voetballers bereikt, wat zij wenschten. In de eerste plaats het brengen van nieuw, sportief Jeven in de brouwerij door het inschakelen van vele leden m de daadwerkelijke sport beoefening en in de tweede plaats het vormen van een behoorlijk, cons a elftal, in staat datgene te behalen, wat naar buiten nu eenmaal voor de sport beoefening "maszgebend" is s een kampioenschap. Dat er nog vele mogen volgen! KAMPIOENS-CLUBAVOND De clubavond van 20 Februari stond in het teeken van het voet balkampioenschap. De belangstelling was groot en de stemming daarmee in even redigheidi van vroolijk tot uitbundig! De Heer Raayen hield een huldigings-speech en herinnerde aan de oude H.B.M.-voetbalglorieHij zei vriendelijke dingen tot de spelers en bood tenslotte als blijvende herinnering den aanvoerder een lint aan m de club kleuren, waarop het verheugende feit van het kampioenschap in gouden letters stond vermeld. Aaanvoerder v.d.Zwaal dankte den voorzitter voor zijn prijzende woorden en voor zijn aardige attentie en danktetenslotte ook^de spelers voor de prettige, vriendschappelijke wijze, waarop zij steeds hun Zaterdagmiddag- sport hebben beoefend. Koelman had tevoren nog een daverend toegejuichte rede gehouden als "voorzitter van de supportersclub". De wereldberoemde three cheers deden herhaaldelijk de ruiten van de schermzaal trillen en voor de rest zorgde de versterkte, uitstekend spelende Heineken's Band. 't Was weer dik in orde, Madame in_n^rouisoi riGQ

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 1