T t\TH AS£> OBANK - BE KE R Zondag 31 Januari wordt in do zaal van do Incasso-Bank geschermd om den Inoassfbank-bokcrVoor H.B.M. komon uit do hoeren van Haaftcn, Raayen, Nigtcvcgt on Kouter. zullen dit jaar worden gehouden op Dinsdag, 2 FebruaP voor de dames en op Zaterdag 6 Februari voor do heeren. Titelhouders zijn nu MejAnnie Weisz en Van Migtevegt. Keuter is houder van de Dr.Heinekcnbekerterwijl A.M.Weisz het Klaverbeeld xn zijn bc-zit heeft. TRAINING^t .s kwantiteit) die it »m doet, maar de kwaliteit! En als we de zaak zoo bekijken, zijn onze trainmgsavonden een overweldigend succes! Geen drommen doodgewone voetballers, maar eG1} ^lc nG Sï de bloem de elite van de H.B.M.sche school. Allen met de aristo- cratxsche neiging tot een klein tikje corpulentie en waar die deftige SGZGt| SSid ontbreekt, is de magerheid ook weer z66 radicaal, dat ook dat xnmpo- nCCrt! En dat huppelt maar rond in de schermzaal als lammetjes is de wei, Marinus, vermomd als de goede herder, verzint telkens nieuwe spel!lG^3G en ziin decipelties volgen vroolijk en gedwee, Ze starten bij het podium van de Heinekens"Band en spurten naar de muur van de bazenkamer e£ ^nd als de weerlicht terug. Er worden records gevestigd in het lange-afst d touwtic-s-springen. Zij zweven in eleganten sprong als hinden over c-en stel- ïetje stoelen fn tusschen al die bedrijvendoor doen zij door vele kunstige bowegingc-n hun borstkas zwellen en verdraaien ze hun heupen op menschont- 'n^mensch moet wat doen om fit te blijven. En^dan nog die ener- veerende spinning van den wedstrijd der ponden! De triomf, wanneer CG kennissen tegen je zeggen; ,mGeeft je^vrouw je biet meer te eten? Je wordt zoo mager als Jansen!En de ellendige, treiterende nederlaag, wanneer ze je, joviaal doende, tegengrinnekenï1 Wat zie jij er goed uit, kerel! Jij wordt dik!1! Dan is alles - althans gedeeltelijk - voor niets geweest. Dan is de aanwas tusschen V/oensdagavond 10 en 8 uur grooter gewwest dan do vermindering tusschen Woensdagavond 8 en 10 uur. Don voel je lus om zoo'n joviaal doende insinuant bij z'n dasje te pakken of hem nijdig uit te dagen tot een spurt naar de juist wegrijdende tram om dan, na een katachtigen sprong op het achterbalcon kwaadaardig naar hem te grijn zen, als hij amechtig zijn inhaalpogingen staakt! Want tot zulke wild-west-dingen zijn we nu in staat, of anders toch zeer binnenkort. We voelen de P.Ko's in onze kuiten gestadig oe- nc-men, onze longen draaien zonder teekenen van ^vermoeidheid urenlang m de derde versnelling, kortom, onze heelc konstituusje geeft teekenen van sterk verhoogd prestatievermogen, En dat alles door zoo'n paar uurtjes trainen. Gijdie weg blijft, gij weet niet, wat gij Uw lichaam onthoudt! CLUBAVOND Sommige loden schijnen vergeten te zijn, dat iedere derde Za terdag van de maand automatisch tot clubavond promoveert. De volgende -leSr Q avonds 8 uur in clubavond wordt dus gehouden op 20 Februari de schermzaal. Noteert U het even! De kluyn verheugt den Man En maeckt Soldaten sterek, Maeckt vree daer quaestie is En geeft den Vyandt werek. (Inschrift in zilveren Gilde-staf in Groninger museum» Kluyn z«.g* aikbier).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 7