- 4 - verloopen en dat zich nogal eens incidentjes voordoen. Een en ander wordt niet veroorzaakt door ruw of forsch spel, maar door het feit, dat sommige spelers niets, of zeer weinig van hun tegenstanders kunnen verdragen» Op eiken duw - al is deze geheel volgens de regels der sportiviteit - wordt gereageerd, veelal door het plaatsen van een onaangename opmerking, maar ook dikwijls door het maken van veel misbaar. Op de andere spelers en op de toeschouwers moet dit misbaar wel den indruk maken of er den betreffen- den spelers ik-weet-niet-wat bedreven is. We weten zeer goed, dat lang niet alle spelers met deze onaangename eigenschappen zijn behept. Het zijn be trekkelijk weinigen en zij schuilen in welhaast elke vereeniging. Maar die weinigen verknoeien de stemming, bederven de sfeer en zijn de oorzaak, dat de overige spelers onprettig gaan reageeren als zij maar even worden aan geraakt," De schrijver in het G.A»-orgaan concludeert dan, dat dus het euvel niet ligt in forsch of ruw spel, maar dat het kwaad is gelegen in het feit, dat een aantal spelers eiken duw door het slaan van groot alarm wil doen voorkomen als ruw spel, waarbij het overigens merkwaardig is, dat de groot ste schreeuwers - dus zij, die het minst kunnen hebben - er het eerste bij zijn om z.g. van repliek xe dienen. Voortgaande, betoogt de schrijver, dat het kwaad vooral in de eerste klasse van den A.K.V.B. woekert, waarvoor als reden zou gelden, dat tronen daar elkaar en elk.iars zondenregister te goed kent, waardoor sommige spelers belast zijn met een reputatie, die van het minste door hen gegeven duwtje automatisch een gemeene streek mankt. Onzerzijds moeten we hier helaas aan toevoegen, dat ook in de la gere afdeelingen, waar vaak dc- vereenigingen voor de eerste maal tegenover elk:;ar staan, de hierboven gewraakte toestanden voorkomen. Men zou dus gc-ncigd zijn, de stilzwijgende conclusie van het G.A.-orgaan, dat hét hier dus een verandering van mentaliteit geldt, te deelc-n, vroeger was het anders.0 Want, zoo lezen wij, "In die jaren, wij doelc-n op den tijd van 1920-1930, werd er for- scher gespeeld dan thans. Spelers als Vliegen en Vis van onze verc-eniging, Marinus en Nigtevegt van H.B.M.Roelofs en Nieuwkerk van Robaver, Boom kamp en Boddeko van N.H.M,Klaufuss en Sombog iard van Adolph, om maar en kelen te noemen, konden er ook wel mee terecht» Maar de eerlijke duw werd met een even staal gezicht gegeven als ontvangen»11 Het artikel in het V.V.G.A.-Nieuws wordt aldus besloten: Het i^wil ons voorkomen, dat de bcndsbesturen en de clubbesturen goed zullen doen, aan het door ons aangeduide euvel aandacht te schenken. Gezien de opmerkingen, waarvan wij in het begin van dit artikel melding hebben ge maakt, ^krijgen Bond en verc-enigingen een naam, welken zij niet verdienen. Het A.K.V.B,-voetbal is altijd als genoeglijkheidsvoetbal bedoeld en is dit ook geweest. Laten do verantwoordelijke leiders van Bond en vereenigingen zorgen, dat het ook spoedig weer zoo wordt." Bij welke woorden wij ons nogmaals van ganscher harte aansluiten! SCHERMEN Hot was do nachtnerrie van Alf.Mayor dat de competitie, die aan een vlot verloop had, niet opschoot. Tenslotte bood de S.C.H.B.M. aan voor ecnige wedstrijden. Toen ik des avonds (8 December '36) zaal verscheen, waren er een paar schermers, die nog nu ar gekleed bic-ven, gedachtig aan andere uitgeschreven ontmoetingen. Het H.B.M.-plat vankelijk haar zaal op de gedachtig aan andere deed echter haar bekendheid eere aan! Achtereenvolgens kwamen binnenvliegen: Wason, V.V.G.A., Incasso-Bank, Sjerpina, A.S»C., vanzelfsprekend H.B.M, De Gooiers kwamen uit met Gooische Schermclub en man ti w ..„-.uw. lx-l-o v den "onzichtbareh mtu genoemd Mr.X, die ondanks zijn onzichtbaarheid alle partijen verloor, ter wijl Brugman we er de stille humorist uithing» De stc-mming was "knal" al wa er ruimte te weinig. De degens kletterden lustig, 1 iter de sabels eveneens en een kreet verraadde wel eens, dat iemand geraakt werd, die aan het ge- v^cht^onschuldig was. Alles werd echter prettig genomen, zelfs de beslissin gen. Er heerschte in denwiren zin des woords een "zesdaagsche stemming"- Geroezemoes. ----- - de "manager" geroep, geklikkak, gedraaf met kopjes thee en daartusschen Herr Mayer (Jas macht dc-r Maver?). Zwaar p-esip-nnrd. ara

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 4