Natuurlijk zijn we begonnen met voetballen. En natuurlijk hebben wc daarbij verloren.... en dik verloren. Maar dat stond van tevoren vast. Eerste klasse R.V.3. is nu eenmaal wat anders dan derde klasse A.K.V.B, Men reken' echter d'uitslag niet, maar teil' het doel alleen. En dat doel, sportief hors d'oc-uvro voor het groote feestmaal, is volkomen berc-ikt. In een bijzonder aangenamer wedstrijd - waarschijnlijk wel mcc-r voer de spelers dan voor de toeschouwers - hebben de uitstekend spelende Rotterdam mers ons een lesje gegeven, welk lesje echter door de buitengewoon spor tieve en faire wijze, waarop het werd gedoceerd, zonder bittere nasmaak werd genoten» Vervolgens hebben wij ons ingescheept naar "Arcadia11, hetgeen een etablissement bleek te zijn, dat dezen wijdschen naam alle eer aandoet. Wat moeten we U er neg verder van vertellen? Onze Rotterdamsche vrienden bleken prachtige gastheeren te zijn. Alles was zeer dik voor elkaar. Bitteruur, diner en feestavond verliepen in steeds vroolijker, genoeglijker, enthousiaster, uitbundiger stemming. Er werden vele vriende lijke woorden gezegd, bloemen en geschenken aangeboden» Oom Bastiaan, wiens achternaam ik niet noemen mag, werd als gulle schenker van de door Rotterdam gewonnen lauwerkrans dankbaar gememoreerd, beroeps- en amateur- artisten demonstreerden luide toegejuicht hun gaven en de Amsterdamsche Heineken's Band, in snoezige pakjes gestoken, voerde Rotterdam en Amster dam broeder- en zusterlijk in malkanders armen over de dansvloer» Des Hoeren Raayen geesteskind, de "mix", was bereikt! Hopen wij, dat dit feest voor onze zustervereeniging een periode mag inleiden van voorspoed en goede verstandhouding. Gezien het verloop van dit jubileum twijfeleh wij daaraan geen seconde! VAN ZUILEN oPSELT NIET MEER Onze linksbuiten van Zuilen heeft aan het bestuur een brief geschreven, waarin hij mededeelt, niet meer te zullen voetbullen. Hij heeft dit besluit genomen op doktersadvies en daarmede heeft voor de zoo- veelste maal de lust tot voetballen het loodje moeten leggen in den strijd tegen een saboteerendc- knie. Van Zmilen heeft hiermede intusschen zijn reputatie bevestigd van in sommige dingen net precies een tikje verstandiger te zijn dan de anderen. Maar dc- voetballeers zitten met de gebakken peeren» We zullen de energie-explosies op onzen linkervleugel missen^ we zullen weemoedig naar de wolken staren, waaruit voorheen zijn voorzet ten plachten neer te ploffen... Maar vooral zullen wij in hem missen een van onze sportiefste spelers, enthousiast en bescheiden, zender poeha, zonder aanmerkingen °P iegefepartij en medespelers. Zulke sportmenschc-n zijn helaas zeldzaam» Den scheidenden een eeresaluut HET oPBL IN DEN A.K.V.B. Wij lazen in het clubblad van de V,V»G.A, een stukje, waar we het zoo roerend mee eens zijn, dat we het hieronder gaarne voor een ge deelte overnerac-n: "Den laatsten tijd hooren wij nogal eens do opmerking, dat er in den A.K.V.B. forsch, ja zelfs ruw gespeeld wordt?, veel forscher dan in andere voetbalbonden het geval is. Het heeft geen zin zulke opmerkingen, althans indien deze veelvuldig worden gemaakt, met een schouderophalen te negeeren» Immers, indien ze juist zijn, dient - juist in onzen Bond - alles in het werk gesteld te worden om aan het euvel een einde te maken, en zijn ze niet juist, dan dienen ze te worden weersproken» Wordt er nu in den A.K.V.B. forsch en zelfs ruw gespeeld? Daar van is naar onze volle overtuiging geen sprake» Forsch spel komt niet dik wijls voor, ruw spel zelden0 Zij, die het tegenovergestelde beweren, heb ben blijkbaar nog nimmer een forschen of ruwen wedstrijd gespeeld of zien spelen, Hoe komen de door ons bedeelde personen, waaronder er zijn, die wij niet graag als lasteraars zouden willen kwalificeeren, dan aan hun minder vleiend oordeel? Ook deze vraag meenen wij te kunnen beantwoorden. Het is jammer genoeg waar dat de wedstrijden in. onzen bond - en v/el in het bijzonder in de eerste klasse - niet altijd even prettig

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 3