ii 1 si öfSl HOERA1WE LEVEN NOG! Het heeft wèl lang geduurd, voor we weer een levenste^en gaven en wanneer er niet het schoone spreekwoord bestond, °nkruid i a vergaat, dan zou U ons waarschijnlijk reeds lang plechtig geven. Intusschen ig de oorzaak van Cnze tijdelijke verdwijnir^ -• de afwezigheid van de redactie - opgeheven en we hopen U dan ook ™ortaa weer trouw de maande lijksche waar voor Uw abonneme g fff: VOiMi Het is niet heelemaal Juist? dat we ons de niet zouden^un- en herinneren, dat we gevoetbald hebben. Integende gespeeld nog heel goed, dat we nog in November van het jaar1936 ^ehben gespeeld en zelfs in de drie maanden, die sindsdien verstreken zijn, zijn er g eenige - zij het vergeefsche - speelpogingen ondernomen. Het scheelde een haar, of we hadden verleden week Saterdag nog gespeeld! Er was een wedstrijd vastgesteld tegen Bimsa P d keurd veld en om onverklaarbare redenen had de consul dit terrein ê^edg la^_ ofschoon je tot over de enkels in de modder ging en hier en daa p sen hocgD°p|P^®^;echter liet echter verstek gaan en eerlijk g^egdmga- waren we daar niets rouwig om. We namen zelfs de vrijheid, voorstel, om den wedstrijd toch te spelen met een scheidsrechter publiek, van de hand te wijzen, niet, omdat we_ in dien geen vertrouwen stelden, immers vaak genoeg hebben we ondc g t een niet-officieelen scheidsrechter gespeeld, maar alleen, o A r, onverplicht verkozen te spelen op een veld, dat met een voe a de goalpalen en de outline gemeen had. Het zou een modderba e g zijn, waarbij niet de voetbalcapaciteiten, maar uitsluitend en a het aanpassings- en uithoudingsvermogen den doorslag zouden hebben geg Op een dergelijke basis wenschen wij geen belangiijke voetbal wedstrijd beslist te zien, vooral niet, wanneer ons voor het merendeel uit vrij zware spelers bestaande elftal in 10, zegge tien weken ë>ec heeft aanger zakt en dus volkomen ongeoefend is, terwijl de tegenpa j de beide voorafgaande Zaterdagen nog heeft gespeeld en bovendien op een dergelijk zwaar terrein willens of onwillens thuis is» Wij hebben in de competitie nog een uitstekende kans, vei e kans echter toch weer niet zóó geheid is, dat we ons de luxe kunnen trriï •mr;

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1937 | | pagina 1