De arbeid - wordt gezegd - verzoet bet leven. We sluiten ons subiet bij deze^ wc orden aan. Haar als ons schuitje 'n './eek lx;ebt rondgedreven Cp de nalaisezee, dan wenden we de steven Dn koersen re. ar de cche nasaal or naar de Dchagerian! Daar bunkeren we nieuwe energieën 7an 'k weet niet Hoeveel Honderdduizend volt! Dn bij I:et buigen van de stramme knieëen 'Weerklinkt de scboonste der Deptember-nelodieën "De dec-en klettert en de voetbal rolt!" TDD V T A1') Tn Cp 9 Augustus j.l. was bet >,1 jaar geleden,dat de bond, die ziek ten doel stelt bet oevorder en van bet voetbalspel onder bet Amstrdamsche kantoorpersoneel, werd opgerichtIn dag- en sportbladen Iêeft oen reeds zooveel kunnen lezen over bet verleden, beden en toekomst van den A,h,7.D.dat wij bier niet in/Lerpaling willen vertaHen en al leen uiting willen geven aan onze .'hkbaarbeid, dat er 2t jaar geleden rensc.,en waren, die tot de oprichting van den bond bet initiatie? durfden nemen en dat er sindsdien altijd bestuurderen konden worden gevonden, die bun vrijen tijd in dienst wilden stellen van dezen bijzone! .ren bond, on ben door alle klippen en stroomversnellingen been te loodsen naar de feestelijk versierde haven van Let bb-jarig besta..ja, Waaraan is .iet eigenlijk, es» ne ne-.o o.^#als neel klem schakeltje in de machtige üederlandsche voetbal-organisatie, zijn bijzen der karakter ontleent? Hen Loeft o.i. niet ver te zoeken: in dezen tijd van overal verwaterend amateurisme is bet de A,b,7,D«, waar nog steeds bet oude, onverzwakte amateurs-ideaal hoogtij viert en waar de spert nog uitsluitend beoefend wordt om de sport, boe vaak zagen wij niet uitstekende spelers, voor wie elke "groote" vereeniging baar poorten wijd open zou zetten met alle verlok king/li van speelveld a~± als billardlakens* warme en koude douches, mas seurs, trainers en de roer.: van Ie t Maandagochtendblad, böe vad: zagen wij zulke spel-rs niet ploeteren in een knollentuintje ergens in de Heer, waar zij' zich na afloop zelf een bakje troebel water konden scheppen on daarmee de ergste klei van bun body te spoelen? Dat zijn amateurs, men- schen, die nog iets voor bun sport, voor bun vereeniging o\e r ebben, boo telt de A*h,7,D. er velen en dat is de kracht van onzen bond! Want men vindt dat nfc t alleen onder de spelers. Wat b,v, te denken van een scheidsrechter, die vcor zijn vrijen baterdagniddag in - zijn caoie eentje zien aar dc binnenlanden van buiksloot gaat begeven, cm daar tweemaal drie kwartier als afgezant van den A.b,70D, te waken over de naleving der spelregels, gewoonlijk zonder eenig ander dankbaar- beidsbev/ijs dan een handdruk en erna kopje thee? Gok zoo iemand moet lief de voer zijn functie hebbent liefde vcor zijn sper., die hij op zoo'n voortreffelijke wijze kan dienen, boo is Ie t tenslotte ook net de bestuurders, Cnze vrije tijd is ever bet algemeen schaarsch, maar een A,b,7,D,-bestuurslid moet een zeer groot gedeelte van dien vrijen tijd besteden aar. bet wel en wee van zijn bond, bet valt niet mee, om met zoovele, zich vaak heele lieten gevoelende_vereenigingsvocrzitters en -secretarissen steeds de goede har monie te vinden en te bewaren, bet valt niet mee, om met een maximum aantal elftallen en een minimum-aantal te rreinen Voor een vlot verloop van de competitie te zorgen, bet valt ook niet mee om de financien van den bond stee.os goed, doelmatig, zuinig en correct te beboeren, bet is den b.7,D-bestuurderen tot dusverre altijd ge lukt, Hoge het zevental, dat tla ns cp zoo uitstekende wijze voor den gce- den gang van zaken in den bond zorgt - de heeren Devèrs, v.d»3erg, te Winnel, v.ö. Wal, v,d«Gracht, Hieuwkerk en v.d.bosch - nog lange jaren uur: plaatsen achter de groene tafel innemen in Let belang var. den bond en net nmsterdamsche kantoorvoetbal TV.? r ?">'7TT be feestcommissie van den A,h,V,3, beeft het sympathieke idee gehad, om var. dit jubileum nu eens niet uitsluitend een onder-onsje te maken van ce vereenigingsbesturen, doch ook de leden zélf, de spelers, die toe. tenslotte den jond vormen, Let hun toekomend.- aandeel in de jjij ■-J -J - -~4l-J- .-41^(j

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 2