5. PPSTUUR EN OOMMTSSIES VOOR HET VEREENIGINGS JAAR 1936/1937. in de op 2è Maart 1936 gehouden Algemeene Jaarvergadering werden hpt Bestuur en de verschillende commissies als volgt samengesteld: ■RPSTUUR* P. Raai jen, Voorzitter; G.Keuter Jr., Secretaris, Bonairestraat 1 huis Amsterdam-W.'; A.Walop, Penningmeester; J.van der Zv/aal, Alge meen-Adjunct en W.C.Both, Commissaris. KAS-COMMISSIE: D.Derksen, W.J.C.van Nieuwenhuijse en^P.G.J.A.de Rooij. FHFSTCOMICESSÏEA.Breedveld, E.A.Mertz en G.Th.van Nigtevegt. (Tijdens de ziekte van den Heer Mertz wordt diens functie waargenomen door den Heer G.Keuter Jr.) ELETALCOMTvUSSIEM.N.Hartog, A.M.Weisz en J.van der Zwaai. CLUBAVOND oio 18 April 1936. (Zaterdag). Deze clubavond zal weder een wedstrijd-clubavond zijn. Aanvang 20 uur precies op de Schermzaal. Men wordt beleefd doch dringend verzocht vóór het aanvangsuur aanwezig te willen zijn. Sr zal gelegenheid bestaan om mee te doen aan schaken, dammen, bridgen, klaverjassen, pandoeren en tafeltennissen. Er zal worden gespeeld volgens de reglementen samengesteld voor den laatstgehouden wedstrijd-clubavond. Zij die wenschen mee te <3-°en aan het v/edstrijdspelen worden beleefd verzocht zich vóór ofuiterlijk op 10 Aoril a.s. op te geven aan een der leden van de feestcommissie. Indien men wenscht dat er om de koppelgenooten zal worden^geloot, wordt men ver zocht dit bij zijn aanmelding konbaar te maken. Zij die niet aan de wed strijden wenschen mee te doen, hebben evengoed toegang, echter onder he uitdrukkelijk beding dat men den wedstrijdspelers niet stoort. Voor iedere afdeeling zullen eenige prijzen beschikbaar worden gesteld. Deze v/orden bij keuze toegewezen. feestcommissie. DE LEDENLIJST: Nieuw ondersteunend lid: M.SchijveschuurdorBlasiusstraat 47 III A'DAM-0. idem A.B.Breedveld, Banstraat 3, -Z. UITSLAG TOMBOLA. De tombola, gehouden ten bate van de muziekkasder Heineken'sBand I maakte de houders van de hieronder genoemde loten gelukkig met de daarbij vermelde prijzen: 149 - kalender; 34 - messenslijper; 333 - vliegmachinemodol; 92 - etsje; 133 - stofzuiger; 33& - speelgoedhond; 268 - tien sigaren; 287 - damestaschje; 169 - zakmes. HET JAARFEEST. Hieromtrent zal nog nader worden bericht. DE JAARLIJKSCHE VOETBALWEDSTRIJD zal op 21 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) te Rotterdam worden gehouden. We zullen per trein reizen. Nadere gegevens en het plan de campagne zullen nog worden bekend gemaakt. PLAATSGEBREK. Met grooten vrees voor de woede^des penningmeesters zijn wij dezen keer ons redactioneele boekje met één velletje^te buiten gegaan. Verder durfden wij ons echter niet wagen, zoodat eenige bijdragen, o.a. het schoone verslag van den wedstrijd H.B.M.-C.B.2, waarop de heer Koelman ons op- den laatsten clubavond vergastte, tot onzen spijt moesten blijven liggen. Red. 843: Verdeeling van het Karolingische Rijk Waarom v/as Lotharius zoo bijster gesteld Op het drassige landje benoorden het Scheldt? Hij dacht: v/el, dat Holland telt minstens voor vier! Want daar ligt de bron van het Heineken's Bier; INZENDINGEN VOOR HET VOLGENDE NUMMER S.V.P. VÖOR 23 April a.s. AAN J.VAN DER ZWAAL, ZOCHERSTRAAT 3 OF A.BREEDVELD, BANSTRAAT 3, AMSTERDAM.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 5