SnhSl™s!eb°H9tt°opU^rS'^™i;s;;iS> dat ia om gek te «orden. K dacht ik ook meneer de Commissaris, zei de Heer H.B.Emmer en toen heb ik haar een pats gegeven. Hij'mócht*vertrekken en zal er verder niets meer van hooren. Br. SCHERMEN. Cliitkamnioens^^pp^aai stQnd Dinsdag 3 Maart j.l. ^geheel ter "beschikking van de dames schermsters,welke dien avond den strijd aanbonaen om den I kampioenstitel op floret. Bij de zes deelneemstersmaakte Mevr.keuter haar debuut en deed zulks zooals dames eenmaal eigen is, zeer schroomva:11 g. Menise goed opgezette aanvalmislukte doordat de daarvoor bestemde be gingen niet of slechts ten halve werden uitgevoerd. Zulks was vanzei smekend bij de rest der deelneemsters niet ^het geval. Sueciaal Mevr.van Nigtevegt schermt een stijlvolle^partij en is het d I ook jammer,dat deze schermster evenals de dames Weisz,Raayen e.a. nie p open wedstrijden uitkomen. Dit toch is noodzakelijk om de noodige wed- striidroutine op te kunnen doen. Zooals Mevr.Keuter stond als een^kat in een vreemd pakhuis.moeten de andere dames zich gevoelenwanneer zij elS enkele kier lp de grootere wedstrijden uitkomen. Wat nu den wedstrijd zelf betreft,gaven de dames elkander niet veel toe, Annie Weisz scherm e wat wild en boerde haar bewegingen te groot ""aoch werd dee ondanks kampioene na barrage met Kees.pardon Mevr.v.NigtevegtIn deze barrage waarin Annie met 3-4 van K..won,stond den wil om te winnen tegen uit stekende techniekMevrRaayen bleef bij de twee eerst geplaatsten slechts oen partij in do minderhoid mot Mej.ZuidhoekI De hoeren bonden den strijd den daarop volgenden Zaterdag f^'^onncn wer I om pl.m. 8 uur en waron wij reeds tegen 11 uur een flink stuk 33 partijen,die getrokken moesten worden heen. Laten wij direct voorop stellen, dat de sportieve geest onder den schermer! prima was en het slechts twee maal voorkwam,dat schermers en secondanten elkander op vreedzame wijze in de maskers vlogen. Onder get e erende die di stukje op verzoek van Uw bestuur maakte en_de wedstrijden arbiterden..... is over het prettige verloop van dezen strijd zeer tevreden. De m i warmte en rook,die in den zaal hing,deed hem evenals de Noormannen in 1 verlangen naar het gebruikelijk biertje. Laat ik op deze plaats me gelegenheid aangrijpen, om het de H.B.M. ers eens te zeggen,dat alle - mende clubs en vereenigingen,bij de H.B.M. de prettige ontvangst bij e - strijden die zij van de zijde Uwer vereeniging ondervinden, ten zeerste op prijs stellen. Het zal dan ook wel zelden voorkomen,dat een wedstrijd wordt uitgesteld,als ze bij H.B.M. moet worden getrokken. Ook van deze ontvangst,gaat een groote propagandistische waarde uit voor ae schermspo t. De resultaten van den wedstrijd waren voor velen bevredigend ook al werden enkele grootmeesters onttroond,doch ook Aljechin moest de meerderheid van Euwe erkennen en zal laatstgenoemde het weder tegen A. moeten opnemenzoo krijgen ook de onttroonden bij de H.B.M. weder hunne kansen. Leisz was op sabel dien avond uitstekend, gevolgd door Hartog,die als bottelier afge daan schijnt te hebben en 7ijdoogen de laatste tijden voor de biertjes laat zorgen. Hij won slechts een partij minder dan zijn clubgenoot en ont ving zelfs maar 1 treffer meer. Op floret was Nigtevegt den baas,won alle partij en,sloeg ook Raayen. Deze oudjes bleven echter buiten de prijzen, daar de prijzen aan de jongeren waren toebedacht en Both hier meester van het terrein werd. Tilgenkamp zorgde op degen voor de verrassing van denavond. Hij wist na melijk als eerste te eindigen voor vechtjassen als NigtevegtRaayen en Keuter, Weisz mocht ik in deze partijen wederom bewonderen,door zijn snelle aan vallen op den arm,die als van ouds uitstekend geplaatst werden. Waarom verschijnt deze zorgzame huisvader niet meer op onze wedstrijden. Ik heb me laten vertellen, dat deze knaap nooit oefent.^ Het resultaat van den avond was, dat Nigtevegt zaalkampioen werd (Animo- beker en volgens de groote bladen, ook houder van een tinnen^beker Keuter kwam in het bezit van de Dr.Heinekenbekerterwijl Weisz, het Klaverbeeld kreeg toebedeeld. Over het verdere van den avond,zal ik moeten zwijgen. Er zijn pennen,die zich beter kunnen roeren dan de mijne over een avond, die met geen pennen is te beschrijven. jean Cast

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 4