KWAKKELWINTER Regen De Winter knijpt zijn wolkensponzen uit boven de Meer met al zijn voetbalvelden. Ons keetje ligt als een verlaten schuit, waar zelfs de meeuwen geen belang in stelden, De regen drenst zijn toneloos refrein en druipt zoo stom-verveeld en zoo armoedig langs d'oude planken..Maar op het terrein groeien de plassen en de poelen zeer voorspoedig,... En bij de kachels wordt getreurd, dat 't veld alwéér is afgekeurd! Sneeuw ....Want dit is niet de sneeuw, die in één enkle nacht de bergen maakt tot witte paradijzen; dit is alléén een kille, natte vracht van waardelooze afval uit de Wintersche paleizen... De stad is nu één groote modderpoel en alle auto's modderspuitende fonteinen..... Slechts zelden vindt de sneeuw een schamel doel: wat witte plekken op de groene sportterreinen. En bij de kachels wordt getreurd, dat 't veld alwéér is afgekeurd! Late vorst De Oostenwind gaat snijdend door de straat.... De menschen kijken héél verwonderd even en haast verstoord naar deze gast, die veel te kwam, en die men practisch reeds had opgegeven, Nog even redt de vorst de domme schijn: Op krabbelbaantjes wordt nog wat gereden; en stijf-bevroren liggen op het sportterrein de voetstappen van twee maanden geleden. laat En bij dat t de kachels wordt getreurd, veld alwéér is afgekeurd! VDZ Luan-bal De naamlooze beker-met-het-vraagteekenwaarom de A.K.V.B.- derde klassers zouden strijden, blijkt tenslotte heelemaal geen beker maar een bal te zijn, luisterende naar den schoonen, eenigszins exotiscl aandoenden naam van "Luan-bal". De loting voor deze wedstrijden had het volgende resultaat: a) b) o d e) f) g) h) eerste ronde: Hagee - WOL VVGA - Shell V Centraal Beheer 2 - H, Nedlloyd 2 - Ervea 2 Delia - Kraaien 3 RAV 3 - KNSM 3 VVGA 3 - Bimsa 2 vrijgelootNehamij finale winnaar B.M, winnaar o - J) k) 1) m) n) o) winnaar tweede ronde - winnaar demi finale winnaar n 1 - j - winnaar b h e g m k H.B.M. had het dus slechter kunnen treffen, ofsohoon het toch o.i. geen kwaad kan, er onze spelers nogeens aan te herinneren, dat in een beker- of bal-competitie, óók al wordt deze gehouden terwijl Sinter-I klaas al hoog en droog in Madrid zit, het surprise-element een zeer be- I langrijke rol pleegt te spelen. In onze A.K.V.B.-kampioensjaren (lang, lang ist es her!)^ zijn wij er b^v. nooit in geslaagd den zilveren lauwerl krans te winnen. Men zij dus, ook tegen een oogenschijnlijk zwakkere tegenpartij, op zijn hoede! II ti ii ii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 2