5. Een~~van de mooiste momenten van een H.B.M.-feestavond vind ik altiid wanneer onze opperceremoniemeester zijn dasje rechttrekt, zijn eene hand nonchalant in zijn zak steekt en begint te foezelen over de aangename taak die op hem rust om de tolboom door te zagen, die de popelende massa feestgangers nog gescheiden houdt van het uitbundig ioliit dat aan de andere zijde van de bierkraan ligt te snakken naar een dorstip keelgat enzoo. Ik ben gek op zulke mooie woorden en als dan onze voorzitter het wankele spreekgestoelte bestijgt om links en rechts met kwistige hand zijn fraai verpakte hulde en dankbaarheid rond te deele dan schiet mijn gemoed boordevol en kriebelen zilte tranen van aandoen lijkheid somewhere in mijn strottenhoofd. Ik mag het zoo graag,da menschen elkaar mooi-gebouwde vriendelijkheden zeggen en die wemelen e roes van-dat-de-wereld-zoo~goed-is duurt me eigenlijk altijd veel te kort Diep in mijn hart heb ik zelf ook weieens verlangd naar een of ander officieeligheidje, dat mij in de gelegenheid zou stellen de menschheid, voor zooveel noodig, te omarmen, alleen maar voor de lol, om nou eens te zien, of ook ik mijn innerlijke beroering door de magie van het woord op anderen kan overdragen» Ik heb het vroeger weieens geprobeerd met e°n Rotterdamsche schoone, maar de volgende dag had ik^al een briefje, dat ze van mijn rare praatjes niet gediend was en ze de liefdeband als gebroken wenschte te beschouwen» Waarmee ik maar zeggen wil, dat het ware genie zelden bij zijn leve wordt begrepen, maar evengoed staan we hier ongebroken op de valreep, officieel op de valreep van het H.B<,M«.~Clubnieuwsdat voor een maand of vier wordt opgelegd en ik draai mijn hoed uit het model fan de senuwen om wéér wat te gaan zeggen» Want we kunnen toch niet zoomaar eclipseeren na zes maanden achter elkaar de redacteur uitgehangen te hebben! En al_ is het afscheid maar voor kort en al ligt^tusschen het nu en het weerzien oen heerlijke, warme Hollandsche zomer, zóó nuchter moet het toch met gaan! Dus hou me vast! Geachte lezeressen en lezersl Wegens het beëindigen van de verschil lende competities en andere feestelijkheden, maar meer nog vanwege de centen, heeft het bestuur van de Sportclub gemeend, ons, redacteuren van het H.B.Ma-Clubnieuwstot nader order op wachtgeld te moeten stellen. Wij kunnen ons voorstellen, dat deze tijding U met teleurstelling vervul en dat er in Uw huis, naast Uw portemonnaieaan het eind van de maand een tweede leegte zal zijn, veroorzaakt door het achterwege blijven van onze krant. Maar troost U, mijn volk, er zijn nog andere maandbladen, die bijna even interessant zijn, al zijn ze dan ook misschien iets duur En bovendien, het tijdvak van het niet-verschijnen gaat samen met den Zomer en allicht komen daarin veertien regendagen voor. die Uw dienst willige redactie haar vacantie mag noemen en die haar (redactie is vrouwe lijk) zullen verkwikken en verfrisschen, welke verfrissching en verkwik king toch onwillekeurig ook in September of October tot uiting zal komen in het herleefde clubblad, tot heil ook van U, geachte xezeressen en 1,0 'Zs 03? S Ik wil niet nalaten van deze gelegenheid gebruik temaken om U, mede namens mijn mede-redacteur op de meest hartelijke wijze dank te zeggen voor de vele blijken van waardeering, die wij in deafgeloopen clubblad-periode van U mochten ontvangen. Wij zijn er tot in het diepst van onze ziel door geroerd en omdat ik als gevolg daarvan het klassieke brok in mijn keel voel aankomen, wil ik eindigen met U, zooals te doen gebruikelijk is, te verzoeken, uit volle borst de in alle H.B.M.kringen welbekende three cheers (Patent ?0B.) uit te brengen op de Sportclub H.B.M.Hiep, enz„ En denk erom: koop alléén bij onze adverteerders. VDZ. 134-8; Einde Henegouwsohebegin Beiersche Huis» Waarom kwam uit het Beiersche Bierbrouwersland Graaf Willem de Vijfde naar Nederland Hij sprak: Ik, als vakman, ben veel liever hier; Geen brouwsel gaat boven het Heineken's Bier Adv

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 3