misverstand Op de algemeene vergadering zijn eenige voorstellen gedaan tot verbetering" van de positie der voetballers in onze vereeniging, alsmede om op de hooge kosten, die nu eenmaal onvermijdelijk aan het schermen verbonden zijn, zooveel als zonder schade aan de schermsport mogelijk is, te bezuinigen. Bovendien werd een differentieering tusschen voetbal- en schermcontributie voorgesteld, om althans symbolisch het idee van "self supporting" der verschillende takken van sport te benaderen. Over dit principe werd door de vergadering uitvoerig van ge dachten gewisseld en tenslotte bleek de meerderheid der stemgerechtigde leden er afwijzend tegenover te staan. Hiermede kan de kwestie op zichzel als volkomen afgehandeld worden beschouwd. Anders is het met de legende, die door enkelen om deze voorstel len werd gesponnen, als zou het hier betreffen oen soort aantast ing_ der rechten van de schermers door de voetballers. Dit nu moet ten stelligste worden ontkend. De voetballers verheugen zich over de resultaten der schermers en misgunnen hun geen enkel hunner privileges. Zij komen slecht voor hun eigen rechten op als ieder ander en leggen zich ook, als ieder ander, bij het besluit van een algemeene vergadering getroost neer. Zij wenschen slechts een gezonde partij voetbal te spelen onder behoorlijke omstandigheden en met vreugde dragen zij naar billijkheid in de kosten daarvan bij. Zij trachten op het voetbalveld de eer van de Sportclub H.B.M. hoog te houden, zooa.ls de schermers dat doen in de zaal. Rivalitei tusschen schermers en voetballers kan dan ook alleen zijn sportieve rivaliteit. Voetbal en Schermen zijn de twee gelijkwaardige pijlers, waarop het Sportclub-gebouw rust. Elk voor zich heeft zijn-eigen nuttige functie zijn bijzonder karakter, zijn speciale kwaliteiten... en fouten. Maar voor de uitoefening van hun hoofdtaak: het dragen van de Sportclub H.B.M. zijn zij op elkaar aangewezen, is de één even onmisbaar als de ander, en wordt de één ook niot minder dan do ander gewaardeerd. Het leek mij noodzakelijk, hierop op deze plaats nogeens den nadruk te leggen, teneinde een misverstand, dat zich tijdens de debatten ter vergadering dreigde te vormen, uit de wereld te helpen. Het bepleiten van eigen rechten bet eekent nog geenszins miskenning van de rechten van anderen. De rechten en prestaties der schermers worden door de voetbal lers ten volle erkend. Dit beruste echter op wederkeerigheid! VDZ VOETBAL H.B.M.-Centraal Beheer II 7-2 Delia - H.B.M. 1-1 Centraal Beheer II-H.B.M. 0-4 (Luan Bal) Ondanks de groote overwinning was ons spel tegen Centraal Beheer II zóó matig, dat wij voor de big match tegen Delia het ergste vreesden. Gelukkig is het anders uitgekomen en is de ontmoeting met de kampioenen inderdaad geworden het hoogtepunt van onze competitie. Het was een uiterst spannende, in hoog tempo gespeelde wedstrij met vele uitstekende momenten. Behoudens een enkele, door de zenuwen ver oorzaakte ontsporing (aan beide kanten, H.B.M.ers!) word er forsch doch fair gespeeld. De uitslag (1-1) geeft volkomen juist do verhouding weer. Nadat H.B.M. door v.Zuilen de leiding had genomen maakte Delia nog kort voor de rust gelijk. Na de rust spande het beurtelings voor beide doelen, doch de verdedigingen bleven, zij het vaak met groote moeite meester van het terrein. Niet zonder geluk wist de Delia-keeper eenige uitstekende ballen van Keuter en Jansen uit zijn doel te houden. Het eindsignaal maakte tenslotte aan vele hartkloppingen een einde. Delia was kampioen en H.B.M. had bewezen, in sterkte voor die kampioen niet onder te doen. Waarmede dus het doel, dat wij ons na onze mislukte start hadden gesteld, is bereikt! Den elf spelers, die op zoo'n uitstekende wijze vol enthousiasme dit resultaat bevochten: Walop, Gimbel, Nieuwenhuyse Sluyter, Keizer, Weisz, van Zuilen, Keuter, Jansen, Mulder en Both, onze hulde! Voor de Luan-bal werd' nog met 4-0 van C.B.II gewonnen. De tweede ronde brengt ons nu tegen V.V.G.A.IV,dat wegens niet opkomen van Shell V won.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 2