MAADT I©36 r: Hi OTJIEAVONP Er was een coneurreerende knal—fuif van een bevriende mogend heid en de verleiding had rondgewaard in de H.B.M.-kantoren. Maar wij waren sterk, als steeds, en bleven hardnekkig zitten, toen lijn zes sierlijk langs het leidsche Boschje zwenkte en de oorden des vermaaks ons van over het water van de Leidsche Gracht tegenlonkten. En even later bestegen onze voeten tevreden de verschillende ijzeren en houten trappen en waren we weer in de schermkeet, waar van de witte wanden het <2> grootsche verleden in machtige lauwerkransen en vriendelijke, doch zelf bewuste conterfeitseis van oude kampioenen op ons neerziet. Weliswaar heb ik iets tegen kransen, omdat ze mij onvermijde lijk doen denken aan die rustige plaatsen met boomen en zerken aan de randen van de stad, maar dergelijke gedachten worden onmiddellijk uit gebannen, wanneer je onder zoo'n krans een welgedane meneer ziet zit ten, wiens bulderende lach de verdorde lauwrierblaadjes doet trillen als een springlevende berk in de lentewind. En dan is plotseling "de" stemming er! Uit de hoeken van de zaal schieten lach-explosies omhoog, terwijl de ping-pong-balletjes vroolijk over het net springen. Er is echter ook een serieuze bridge tafel, waar systemen om de suprematie strijden. En intusschen heeft de helft van Uw dienstwillige redactie ten tweeden male zijn_restant je pionnen bij elkaar geveegd, zwichtende voor de scherpzinnigheid der- Dan is er nog die lijdzame oud—gediendede piano, die zich geduldig laat beuken door vele verschillende handenparen en de Henry Hall van de brouwerij peinst, hoe je een fatsoenlijke band in elkaar kunt draaien, wanneer je de beschikking hebt over tien pianisten, één piano en geen enkele saxafoon. De welgedane meneer is vanonder zijn krans weggekomen en ont popt zich als een soort Gigli. Hij zingt althans erg hard. Ook beschikt hij over een bepaald zuidelijke radheid van tong en als hij danst kan I men zich levendig voorstellen, hoe zich de Sabijnsche maagdenroof heeft 1 toegedragen. Dat dansen is altijd zoo'n beetje het laatste en ofschoon het bier uitgesproken lekker was en zeer rijkelijk vloeide, zijn we alle maal in volmaakte ordelijkheid naar huis gekomen. Behalve, dat het achterwiel van de fiets van den voorzitter der feestcommissie voor het late uur wat overmatig vriendelijk kwis pelde. Dit was echter noch aan dien voorzitter, noch aan het bier te wijten, doch aan een auto, die in het nachtelijk duister het meergemel de, op de binnenplaats geparkeerde rijwiel, behoedzaam had gemoerd. Maar 't was wel de moeite waard! SCHERMEN H.B.M.-clubkampioenschappen. ~Voor het geval de hierop betrekking hebbende circulaire reeds den weg van alle circulaires, n.l. prullemandwaartsheeft gevolgd, herinneren wij ook hier onze leden nog eens aan de clubkampioenschappen schermen, welke voor de dames gehouden worden op 3 Maart en voor de hee- ren op 7 Maart in onze schermzaal. Voor niet-schermers is dit een prachtgelegenheid om eens van meer nabij met de mooie schermsport kennis te maken, temeer, daar de strijd om de verschillende fraaie tropheeen uiterst spannend belooft te worden! I. 1k s-s* -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 1