4. SCHERMEN. V/o ens dag 15 Januari j.l. begon de competitie 1936 van den A.S.B. Wii trokken in de zaal der Amsterdarnsche Scherm Club op floret tegen Schermclub 1935, A.S.C. en Incasso-Bank. Van de S.C.1935 verloren wij met 6-3 met dezelfde cijfers moesten wij tegen A.S.C. het onderspit delven, terwijl ook de strijd tegen I.B. in ons nadeel eindigde 5-4)Gezien de sterkte der tegenstanders en dat floret ons wapen niet is, kunnen wij toch tevreden zijn met het resultaat. Woensdag 22 Januari trokken wij wederom op floret en wel m de zaal van de Incasso Bank tegen Scalo en Nationaal Jongeren Verbond. Wij won nen deze matches resp. met 8-1 en 7-2 Competitie-programma voor Februari: Dinsdag 18 Febr.,zaal H.B.M.8u.30 H.B.M.-Incasso-Bank (floret) Donderdag 27 Febr. zaal V.V.G.A. 8u..-j5,0 V.V.G.A.-H.B.M. ren Dinsdag 4 Febr. zaal H.B.M. 8u.30 floret D.O.S.-N.J.V. en H»B»M.-D.0.S. Vri idag 7 Febr. zaal 1935 8u. floret tegen S.jerpina en V.V.G.A. en degen tegen,1935 en sjerpina. Donderdag 13 Febr.zaal D.0.S.8 u. floret tegen Sjerpina, D.O.S. en A.S.C. Maandag 17 Febr.zaal A.S.C. öu.30 floret tegen Incasso B. en Jason. Floretkampioenschap voor Dames. De wedstrijden om bovengenoemd kampioenschap worden te Amsterdam gehouden op 23 Februari a.s. Inschrijving vóór 15 Februari bij G.J.van Buuren, Sadeestraat 6, Den Haag. Inschrijvingsgeld f 1.-. Postgiro 141791. Waar blijft gij? Waar blijft gij, muzengezegende, die in krachtig'proza of bloemrijke poëzie de onvergankelijke schoonheden van de schermsport en hoogstderzelve beoefenaren en vooral beoefenaarsters in onze krant bezingt? Waar blijft gij, die, midden in het hart getroffen (figuurlijk natuurlijk) door een bliksemsnelle uitval van Mevrouw Raayen, daaraan eon bewonderend sonnet wijdt om ook Uw medeleden te doen genieten van een zóó edel schouwspel? V/aar blijft gij, ridder of vrouwe van degen of floret, die door de vonk der heilige inspiratie Uw minderbedeelde clubgenooten kunt bezielen met brandend enthousiasme en innig medeleven met Uw schoone sport? Ik ben maar een leek en ik ben bovendien nooit een erge vechtersbaas v geweest. Ik voel altijd erg veel voor pijnlooze arbitrage enzoo, maar ik kan me toch voorstellen, dat het een imposant gezicht moet zijn, wanneer b.v. het echtpaar v.Nigtevegt degenkletterend de huiselijke twisten van de heele week op sportieve wijze beslecht. En mijn hoogaesthetisch gemoed moet wel warm worden, als Hartog in een standje van mensch-geworden harmon de felle slagen weert, die één of ander onverlaat op zijn nobel corpus tracht te doen nederdalen. Ik ben maar een leek, maar ik vind, dat Mej.Mol sprekend een vol-Arische editie gelijkt van Helene Mayer en al heb ik haar nog nooit zien schermen, zooiets werkt toch op je fantasie en teekent om haar goud blonde achterhoofd een nimbus van intense sport-grootheid. Welk een genot moet het zijn, deze en dergelijke dingen voor je clubgenooten te mogen beschrijven: de stille, protestlooze lijdzaamheid, waarmede Keuter de onrechtvaardig.ste secondanten-uitspraken gedwee aan vaardt; de rauwe kreet van onzen anders zoo zachtmoedigen voorzitter, wanneer hij zich "in loopstoot" op zijn beklagenswaardigen tegenstander stort; en de alverzoenende fox-trott na afloop! Welk een stof, welk een stof! Waar blijft gij, scherm-enthousiasteling(e)die maandelijks deze brilliante stof verwerkt tot een paar leesbare regeltjes voor ons club nieuws? BIJDRAGEN VOOR HET VOLGENDE NO. VAN DIT CLUBBLAD S.V.P. VÓÓR 22 FEBRUARI AAN J.VAN DER ZWAALZ0CHERSTRAAT 5 OF A.BREEDVELD,BANSTRAAT 3AMSTERDAM. J)ame g 0

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 4