CLUBNIEUWS" IN?B 1 FEBRUAQI I9B6 ZZ--- i SPORTIEF. Zooals men weet prijkte in de officieele administratie van den A.K.V.B, achter den wedstrijd Delia-H.B.M. de uitslag 5-0 (reglementair). Deze wedstrijd werd n.l. vastgesteld in de periode, dat het ons nog niet mogelijk was, elf voetballers bij elkaar te trommelen. Toen het echter in de voetballerij wat vlotter begon te gaan, lag deze 5-0 ons zwaar op de maag en wij verzochten dan ook aan het Bestuur van Delia, alsnog op het groene veld om deze punten te mogen strijden. Wij ontvingen thans bericht, dat Delia bereid is, aan dit ver zoek te voldoen en zij reeds een desbetreffend schrijven aan het Bonds- be stuur heeft gericht. Wij willen niet nalaten, den Delianen ook vanaf deze plaats voor deze buitengewoon sportieve houding onze hulde te brengen. Immers, deze club voert met WOL een verwoede strijd om het kampioenschap en om onder die omstandigheden om twee volkomen rechtmatig verkregen, kostbare punten opnieuw te willen gaan vechten, daarvoor is toch wel een zekere zelf-overwinning noodig. Trouwens, ook WOL had reeds blijk gegeven onder dezelfde omstan digheden dezelfde sympathieke opvattingen te hebben als haar rivale, waar door de door ons destijds eveneens reglementair verloren wedstrijd WOL-H.B.M. opnieuw kon worden vastgesteld en toen in een gelijk spel eindigde. Juist deze wedstrijd leverde dus Delia haar ééne puntje voor sprong op. Hoe ook de nek-aan-nek-race tusschen WOL en Delia moge eindigen, het is voor ons, als ernaast grijpenden, een troost, dat de kampioen onzer afdeeling in ieder geval ook in sportief opzicht die titel volkomen zal hebben verdiend. CLUB-AVONDEN. _Het schijnt, dat sommige menschen hebben vergeten, dat elke derde Vrijdagavond van de maand automatisch tot clubavond promoveert. Wij herinneren er deze vergeetachtigen dus aan, dat de volgende club avond gehouden zal worden op Vrijdag, 21 Februari in de schermzaal. Naast alle soorten van edele en onedele kaartspelen zal er gelegenheid zijn voor tafel-tennis. Dit spel moet echter volgens alle regelen der kunst worden gespeeld, aangezien gebleken is, dat de zeer vrije op vattingen, waarmede sommigen zich op dit spel werpen, niet alleen voor het materiaal, ^de lampen en de vensters, maar ook voor de omzittenden levensgevaarlijk dreigen te worden. Tafeltennis is een mooie sport en wij tellen onder de vaste clubavond-bezoekers eenige serieuze beoefenaars. Men verstore hun genoegen niet! Voor de meer vergeestelijkten zal er verder nog gelegenheid zijn om aan het dambord het werkwoord "schuiven" te vervoegen, terwijl zij,^die er het ergst aan toe zijn, met witte en zwarte paarden, loopers en pionnen kunnen manouvreeren: Cornelis drie - Dirk vijf etc. Noteert U s.v.p. de datum van den club-avond alvast even op Uw kalender

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Sportclub H.B.M. Clubnieuws | 1936 | | pagina 1