HET SPONGAT 'AM STEL Ouder worden Helmond bezocht brouwerij in Amsterdam PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 23 - 18 november 1965 is een proces waaraan niet valt te ontkomen, hoe graag we dat ook vaak zouden wensen. Wij trachten ons hierover zoveel mogelijk nog niet te be kommeren, doch het moment waarop we Abraham gaan zien komt snel nader. Omstreeks die leeftijd worden wij ons bewust dat wij ons gaan begeven op de dalende levenscurve. Indien wij het overigens niet zelf (willen) zien, kunnen de kinderen, onze vrienden of collega's ons daaraan - soms op hardhandige wijze - herinneren. Toch zullen wij ook dan proberen daar onderuit te komen door te zeggen dat de leeftijd niet alles bepalend is omdat het toch meer gaat om de geestelijke ouderdom. Inderdaad zijn lichamelijke en geestelijke ouderdom twee verschillende zaken. Daarom zegt men wel eens „hij is oud voor zijn leeftijd" of omgekeerd. Overigens kunnen wij vaak wel vrede hebben met dat ouder worden indien wij dat beleven samen met een groep leeftijdgenoten. Dan wordt gesproken over die jongeren van tegenwoordig of over de betere gedragingen in de tijd toen wij jong waren. Het constateren van generatieproblemen d.w.z. verschil van inzichten tussen jong en oud doet niet veel pijn. Dit soort problemen zijn er al gedurende de gehele mensheid ge weest, zeggen we dan luchtigjes. Maar anders wordt het wanneer het gaat om de individuele mens. Dan staan wij alleen en dan moeten wijzelf daar mee tot klaarheid komen. Ook in het bedrijf hebben wij dagelijks met deze problematiek te maken. Bij voorbeeld de oudere werknemer die door zijn leeftijd zijn eigenlijke taak niet meer goed aan kan of de werkne mer die niet meer in staat is zich aan de zich snel wijzigende omstandigheden aan te passen. Of de moeilijkheden die ontstaan doordat de ouderen zich kramp achtig vastklampen aan hun taak en de jongeren onvoldoende kans geven. Wat te doen aan een oudere werknemer die uit vrees voor zijn bestaansmogelijkheid of uit vrees voor verlies aan prestige zich overmatig inspant omdat zijn taak eigenlijk te zwaar is, niaar dat niet wil erkennen. Het is duidelijk dat deze voorbeelden met vele kunnen worden uitgebreid. Het is ondoenlijk om alle kanten van dit probleem te belichten, zodat wij moeten volstaan met enkele opmerkingen. (slot op pag. 2) Het Helmondse personeel bij de klaringskuipen in het brouwhuis. Amstel Brouwerij in Amsterdam voor het eerst in haar geschiedenis de rol van moeder speelde die haar dochter ont ving: het nog zeer jonge tweede bedrijf in Nederland. Misschien, aldus de heer Egberts, was het beter van vader en zoon te spreken, gezien het feit dat de brouwerij toch overwegend een mannen maatschappij is. De heer Egberts maakte voorts melding van een telegram dat door ir. Van Mar wijk Kooy, die op het moment in Amerika vertoefde en dus helaas niet aanwezig kon zijn, was gezonden en waarin hij de Helmondse gasten een prettige dag in Amsterdam toewenste. En toen, na afloop van de toespraak mr. Egberts, het moet gezegd worden, toonde de Helmondse gemeenschap zich voor het eerst verdeeld. De meest fer vente carnavalsvierders zetten weifelend het schone lied in van „Zo'n goeie heb ben wij nog nie gehad", doch dit werd door de meerderheid als voor dit plech tige moment niet statig genoeg van de hand gewezen Vervolgens voerde de heer Binnenkade het woord namens de ondernemingsraad van de brouwerij te Amsterdam. Daarna werd de film vertoond, welke werd gemaakt van de feestelijke opening van het Helmondse Bedrijf; waarna de rondleiding door de brouwerij volgde. De excursie werd besloten met een ge zellig en geanimeerd samenzijn onder een biertje in de Gijsbreghtkelder. Op maandag 1 no vember j.l. (Aller heiligen) bracht het personeel van de vestiging Hel mond met hun echtgenoten of verloofden een be zoek aan de brouwerij te Am sterdam. Allerheiligen is een r.k. feestdag waarop in het zuiden van het land en in andere overwegend r.k. streken niet wordt gewerkt. Dit was dus voor het personeel van de Helmond se vestiging een unieke gelegenheid om de brouwerij in Amsterdam in bedrijf te De reis verliep niet zonder moeilijk heden. Door de enorme wind waaide uit de voorste bus het noodluik weg, waar door de regen vrije toegang kreeg. Hierdoor zag de heer Van de Reek (bedrijfslaboratorium) zich genoodzaakt om bij een van de dames een parapluie te lenen om op deze wijze droog over te komen. In de Gijsbreghtkelder vond de ont vangst plaats, waar onze direkteur mr. E. J. Egberts, namens de Raad van Be stuur allen hartelijk welkom heette. De heer Egberts memoreerde in zijn toe spraak dat dit voor de Gijsbreghtkelder een zeer bijzondere dag was, omdat de 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1