H AMSTEL Rekentuig Curagao, altijd zo 1 PERSONEELSORGAAN VAN OE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 22 - 4 november 1965 lijkt ons een aardige - zeer vrije - vertaling van het woord computor. De toepassing van de computor neemt met rasse schreden toe. Waren er in 1960 nog geen 50 in gebruik, thans zijn er 300 in Nederland, terwijl er in 1970 ongeveer 1000 zullen zijn. Ook de ontwikkeling van de computor zelf gaat enorm snel. De mogelijkheden die men met deze apparatuur kan be reiken worden steeds groter. De tech nische verfijning spreekt bijvoorbeeld uit de tijdseenheden die bij het ont werpen ervan een rol spelen. Men werkt met de eenheid van een nanoseconde. Dit is 1/1000 van de microseconde, ter wijl een microseconde 1/1000.000 deel is van een seconde! Zulke begrippen gaan ons verstand te boven en zo'n apparatuur vervult ons met diep ontzag. Sterker, wij zijn er eigenlijk een beetje bang voor omdat we het niet meer kunnen bevatten. Het vergaat ons een beetje als in het nationale epos de de Popol Vuh van de Maya Indianen, in welk verhaal alle gebruiksvoorwerpen, die de mensen vervaardigd hebben wraak nemen op hun makers omdat deze hen misbruikt hebben. Ook bij ons leeft nogal eens de gedachte dat de tech niek ons eens de baas zal worden. Anderzijds zonder die techniek zou de mens van vandaag geen bestaansmoge lijkheid meer hebben. Dat we dit „re kentuig" heden onder de aandacht brengen, komt door de invoering van de nieuwe wijze van loonberekening. Na een uitvoerige voorbereiding zal het voortaan mogelijk zijn alle ca 650 bruto lonen in een tijd van 1500 seconden om te rekenen in een nettoloonbedrag. Het leek ons een gebeurtenis om even bij stil te staan. Van vele kanten is destijds betoogd dat met de invoering van de automatisering geen „ruimte" meer zou zijn voor de mens. Tegenover dit som bere toekomstbeeld staat de hedendaagse ervaring die deze feiten niet bevestigt. Integendeel, er zijn door de invoering van de computor vaak meer mogelijk heden gekomen voor ontplooiing van creativiteit, meer ruimte voor eigen inzicht, mede door het wegvallen van eenvoudig routinewerk. Vandaar dat de eerste nieuwe loonstrook gezien mag worden als een symbool van de vooruit gang die ons bedrijf niaakt op weg naar een grote toekomst. En vanzelfsprekend hulde voor onze mensen die deze stap mogelijk hebben gemaakt! Attendens Alle inspecteurs en vertegenwoordigers weten hoe moeilijk het is een produkt van uitstekende kwaliteit te introdu ceren op een markt waar een soortgelijk produkt van een ander merk al tientallen jaren een monopoliepositie heeft. In de jaren vijfig worstelde de importeur van ons Amstel Holland bier op Curasao zaam zijn) werd de Antilliaanse Brouwe rij op 23 januari door Z.K.H. Prins Bernhard geopend. Even wat geschiedenis. Curasao werd in de tachtigjarige oorlog door de Neder landers op de Spanjaarden veroverd om zijn prachtige natuurlijke haven, die ge makkelijk kon worden verdedigd. Een De Antilliaanse Brouwerij bij avond. Links de bottelarij met de gekoelde kelders, daarnaast het kantoor, in het hoge gebouw bevinden zich de silo's, de schroterij en het brouwhuis, rechts het machinegebouw. met dit probleem. Deze importeur was de heer J. A. J. Sprock, thans presi dent-commissaris van de Antilliaanse Brouwerij N.V. Hij wist de moeilijkheid radikaal op te lossen. Na vele bespre kingen op het hoofdkantoor in Amster dam. na grote inspanning van technische en brouwtechnische dienst, na maanden van hard werken door de Amstel tech nici, monteurs en koperslagers en door ter plaatse aangeworven krachten (van wie er velen nu nog in het bedrijf werk- betrekkelijk nauwe doorgang verbindt de zee met een groot binnenmeer, het Schottegat. De haven van Curasao be hoort thans tot de tien grootste ter wereld. Grote passagiersschepen en tankers kunnen hier binnenlopen. Op het voormalige Scadta-eiland (de basis van de reeds lang verdwenen Duitse luchtvaartmaatschappij van die naam) in het Schottegat ligt onze brouwerij; daar niet alle werknemers kunnen zwemmen, moest men van het eiland een schier- (vervolg pag. 2) Hoofd(in)spanning (zie pagina 3) Net(in)spanning

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1