'AM STEL On: directeur P. KRANENBERG Frustratie 1 PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 18-9 september 1 965 In de gang tegenover de deur, die naar het werkvertrek van directeur P. Kranen- berg leidt, hangt een omvangrijk schil derij dat Frits (zegt u maar Rembrandts- plein) Schiller van onze vier directeuren maakte. Vier heren - op z'n Frans Hals' aan een conferentietafel met glazen bier, waarvan de schuimkoppen zijn afgebeten; acht onpersoonlijke ogen kijken ons aan en we vragen: wie en wie en wie? Want ofschoon we al twee van de directeuren uit vraaggesprekken heb ben leren kennen, lukt het nauwelijks die beiden te hèrkennen - zo gaat het wel vaker bij de kunst, nietwaar? Het portret geheel links is dat van de heer Kranenberg. Zijn blik stelt ons niet helemaal op ons gemak omdat er spot in dreigt. Maar even later staan we oog in oog met de commerciële directeur en dan blijkt weer eens, dat men de ge lijkenis van geschilderde portretten nooit mag vertrouwen. De werkelijkheid is zo geheel anders. Een gelaat, dat een hele scala van eigen schappen weerspiegelt doch juist elk spoor van spotlust mist. Een oprecht geïnteresseerde zakenman, die het leven ernstig neemt zonder er al te zwaar aan te tillen. Een dynamische persoonlijk heid, die zijn taak ook als een strikt persoonlijke opdracht beschouwt. Misschien is de meest in 't oog springende eigenschap zijn beroeps- enthousiasme. ,,Het is een heel mooi levendig bedrijf", zegt hij, „fascinerend en vol afwisseling. Zeker niet altijd even gemakkelijk, maar wat hindert dat? Ik beschouw iedere moeilijkheid als een uitdaging, waaraan je eenvoudig het hoofd hebt te bieden. Zonder overdrij ving of mooipraterij: elke ochtend op nieuw ga ik met een aangenaam soort spanning en een boel werklust aan de slag. Iedere dag is nieuw voor me." Pieter Kranenberg is bijna 48 jaar. Hij werd 26 september 1917 in Alkmaar geboren. Zijn vader was daar ingenieur bij de afdeling Tractie van de Neder landse Spoorwegen - iemand dus, die geroepen is, om de zoveel jaar van standplaats te verwisselen. Alkmaar mag nauwelijks een sentimentele jeugdher innering heten, want toen Pieter 3 jaar was, moest hij met zijn ouders naar Zwolle verhuizen. Aan de Overijselse hoofdstad is wel een droevige herinne ring verbonden omdat daar moeder stierf. Enkele jaren later - zij woonden toen in Nijmegen - ontviel hem ook zijn vader. Na van 1930 tot 1935 op een kostschool in Zeist te zijn geweest, werd hij in het huis van een kinderloze oom- en-tante te Maastricht opgenomen. In 1937 deed hij daar zijn eindexamen HBS (A), waarna hij zich als student aan de Economische Hogeschool te Rotterdam liet inschrijven. Al deze feitelijke gegevens worden - of schoon er veel tragedie in schuilt - kort en zonder veel commentaar opgesomd, terwijl de heer Kranenberg rustig achter zijn grote schrijfbureau zit en soms even peinzend de blikken over het groen van de Mauritskade laat weiden. Maar zodra hij over zijn studententijd begint, staat hij op en ijsbeert tussen stoel en deur. „Ik heb die studie niet afgemaakt. Nog vóór de zogenaamde loyaliteitsverklaring ben ik van de Hogeschool weggegaan. Een gesjeesde student. Maar dat neemt niet weg, dat ik een geweldig plezierige tijd in Rotterdam heb gehad. Zelfs heb ik nog de senaat van het corps mogen aanvoeren. Alleenvan werken kwam niet veel. 't Gevolg van veel te weinig controle. Het was immers voor mij ineens zo'n heel ander leven. Ik vond het oude Rotterdam erg gezellig en eigenlijk ook mooi. Daarbij kwam op mijn 21ste jaar mocht ik over mijn eigen geld beschikken - en dat ging hard, té hard. Mijn oudste zoon, die nu (Vervolg pag. 2) of gefrustreerd worden, zijn uit drukkingen die men tegenwoordig in ge sprekken vaak tegenkomt. Wij zijn geneigd te zeggen dat het een modekreet is, die - zoals met veel van die uitdrukkingen - te pas en te onpas wordt gebruikt. Frustratie (letterlijk ver taald verijdeling) is een toestand waarbij een behoefte onbevredigd blijft en het doel niet bereikt wordt. Een kind, dat een snoepje wil hebben en dat toch niet krijgt, raakt gefrustreerd. Een voetballiefhebber die dolgraag de wedstrijd Feyenoord-Real Madrid wil zien, maar geen kaartjes kan krijgen, is eveneens gefrustreerd. In beide gevallen zijn de verwachtingen verijdeld. LJit deze voorbeelden is het duidelijk dat frustratie een voorwaarde is om volwassen te worden, want onze be hoeften kunnen niet altijd bevredigd worden. Nu gaat het er om wat de ge volgen zijn van de frustratie, ofwel hoe de reacties zijn van de gefrustreerde mens. Want hiermee hebben wij te maken. Er zijn zowel gunstige als on gunstige reacties en het zijn deze laatste waarover men tegenwoordig zoveel spreekt. Is dat alleen omdat het gebruik van dat woord het goed „doet" of zijn er andere oorzaken voor te noemen. Stellig is de popularisering van de psychologie aan het vele gebruik van deze term mede debet. Vroeger sprak men van een man die de p er in had, nu zeggen wij, hij is gefrustreerd. Een verklaring zou kunnen liggen in de omstandigheid, dat frustraties het meest ontstaan doordat ons individuele streven belemmerd wordt door de sociale ge meenschap waarin wij verkeren. En aan gezien wij deel uitmaken van vele ge meenschappen tegelijk (gezin, bedrijf, vereniging e.d.) met verschillende nor men en waarden, kan dat conflicten geven. Voeg daarbij de enorme ver anderingen waaraan die normen en waarden heden ten dage onderhevig zijn, dan is het duidelijk dat daardoor de frustraties toenemen. En met het toenemen ervan zien wij ook vaker de ongunstige reacties erop om ons heen. En wat de gunstige reacties dan wel zijn? Dat zijn de mensen, die rustig gaan vissen en zichzelf afvragen of dat streven nu werkelijk wel zo be langrijk is. En zo ja, dan zullen zij pro beren langs een andere weg toch hun doel te bereiken. En dat lukt vaak nog ook! Attendens.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1