HET SPONGAT AMSTEL Prins opende brouwerij in Athene Dr. Mastenbroek hoofd Centrale Research Over twee dagen PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 12-17 juni 1965 In tegenwoordigheid van een groot aan tal genodigden heeft Z.K.H. de Prins der Nederlanden donderdag 3 juni om kwart voor zes de officiële opening ver richt van de Athenian Brewery. Deze brouwerij, gelegen te Aegaleo (Athene) is een Grieks bedrijf, gesticht door de Amstel Brouwerij in samen werking met een aantal Griekse zaken lieden. Er wordt bier gebrouwen voor het binnenlands verbruik maar ook voor export. Dit geschiedt onder de tech nische supervisie van de Amstel Brouwerij, die voor ongeveer een kwart in het kapitaal heeft deelgenomen. Het brouwen was reeds in februari be gonnen en half april was met de ver koop een aanvang gemaakt. In de versierde bottelarij voerde de (vervolg pag. 2) De brouwerij in Athene functionele schoonheid. Zoals u bekend zal zijn, kennen zowel Amstel Brouwerij als Poviet en het Preservenbedrijf ieder van elkaar los staande researchafdelingen. Te voorzien valt, dat de research voor deze bedrijven in de komende jaren van steeds groter belang zal worden. Met het oog op een doelmatige coördi natie van de researchprogramma's, is de directie thans overgegaan tot het creëren van een functie Hoofd Centrale Re search. Bij dit Hoofd Centrale Research wordt de verantwoordelijkheid gelegd voor het opstellen van de researchprogramma's voor Amstel Brouwerij, Preservenbedrijf en Poviet en voor de juiste coördinatie van deze programma's onderling. Voor deze functie is aangewezen de heer dr. G. G. A. Mastenbroek. In zijn functie Hoofd Centrale Research is de heer Mastenbroek rechtstreeks verant woording schuldig aan de Raad van Beheer van de Amstel Brouwerij. Om uitdrukking te geven aan het belang van deze functie en als waardering voor hetgeen dr. Mastenbroek informeel reeds op dit terrein heeft verricht, benoemt de directie de heer Mastenbroek met ingang van 1 juli 1965 tot adjunctdirec teur van de Amstel Brouwerij. De heer Mastenbroek blijft voorlopig fungeren als algemeen directeur van de N.V. Poviet. Voorts wordt de heer A. F. H. M. Smelt, tot dusver Hoofd Verkoop van de N.V. Poviet, met ingang van 1 juli 1965 benoemd tot commercieel directeur van de N.V. Poviet. zijn enige honderden mensen in Hel mond bijeen om getuige te zijn van de officiële opening van ons nieuwe be drijf. Het belooft een waarlijk grootse manifestatie te worden! Het heien van de eerste paal op 24 februari en de eerste-steenlegging door Marinus van Marwijk Kooy op 31 augustus, lijken nog maar zo kort geleden, doch nu is het zover dat de eerste kisten bier kun nen worden afgeleverd. Het lijkt ons goed om aan de vooravond van de 19de juni even stil te staan bij dit belangrijke evenement. Om te beginnen willen wij met respect denken aan de grote hoeveelheid werk, die zowel met de geest als met de handen verzet moet zijn om deze stoere en functioneel mooie gebouwen van de grond te krijgen. Hoeveel energie en vakmanschap is aangewend om alle installaties en voorzieningen tijdig op hun juiste plaats te krijgen. Van deze plaats af willen wij allen - Amstel- mensen of anderen van harte geluk wensen met dit prachtige resultaat! In de tweede plaats achten wij het juist om alle nieuwe Helmondse werknemers nu welkom te heten in onze grote Am- stelgemeenschap. A.s. zaterdag zullen zij ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Op een later tijdstip zullen zij ongetwijfeld deze kennismaking kun nen voortzetten. Omgekeerd, zullen alle niet-Helmondse medewerkers na de zomervakantie op een zaterdag het be drijf mogen bezoeken. Terecht zullen wij trots zijn op „ons" nieuwe bedrijf en daarover vertellen thuis en in onze vriendenkring. Dit brengt ons tot onze laatste overdenking. Het deel uitmaken van zo'n groot bedrijf schept ook ver plichtingen. Nog meer dan voorheen zullen buitenstaanders letten op onze woorden en onze bedragingen. Er wordt van ons verwacht dat wij waardige ver tegenwoordigers zijn van het grote concern dat Amstel Brouwerij heet. Of wij nu telefoneren met klanten of leveranciers, of winkeliers bezoeken of langs de wegen door ons land rijden of bezoekers in het bedrijf hebben of solli citanten ontvangen, steeds zullen wij blijk moeten geven van onze verantwoor delijkheid voor de goede naam van onze onderneming, die zo'n grote toekomst tegemoet gaat. Attendens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1