HET SPONGAT AMSTEL Super repas De mens in de onderneming 1 Nr. 10 - 20 mei 1965 is een uitdrukking die voorkomt in in de bekende rode Michelingids van Frankrijk. Deze aanduiding, die betekent uitstekende maaltijd, staat vermeld ach ter die hotels en restaurants waar de toe rist heel lekker kan eten. Een nuttige aanduiding voor vacantiegangers, die houden van culinair genot. Maar zo'n bijzonder kenmerk kan ook gevaarlijk worden, zoals wij een dezer dagen hoor den van een meisje, dat met een Engels gezin op vacantie door Frankrijk was getrokken. De heer des huizes liet de route en de reistijden uitsluitend bepalen door de super repas. En dat kan risico opleveren voor de gezondheid, afgezien van het feit, dat het vreemd is een land te willen leren kennen via de fijne keuken. De een zal zijn vacantie op de hierboven aangeduide wijze wensen te besteden, een ander geeft de voorkeur aan het vissen op forellen, terwijl een derde thuis blijft om zijn huis te schilderen. Flet kenmerkende van de goede vacantiebe- steding is, dat wij iets anders doen, dan dagelijks van ons gevraagd wordt. De vrijheid van dat „andere" te mogen, geeft ons een heerlijk ontspannend ge voel, dat tenslotte moet leiden tot inner lijke rust. Om die geestelijke rust gaat het tenslotte in de vacantie. Immers als wij die bereiken, zijn wij in staat tot bezinning te komen over de dingen die ons wereldje beheersen. Dit afstand nemen van ons werk, van ons gezins leven, van onze omgeving, kortom van onze totale leefwereld, kan bijzonder verhelderend werken en daardoor ons innerlijk verrijken. Zo wordt ons mis schien ineens duidelijk, waar wij in een bepaalde situatie zijn vastgelopen of wij krijgen plotseling een goed idee hoe wij ons werk straks moeten aanpakken. Wie zó vacantie wil houden, moet zich op deze periode instellen door zich tijdig los te maken van de dagelijkse dingen, in de wetenschap dat de wereld ook wel doordraait zonder zijn aanwezigheid. Wij wensen onze lezers een goede va cantie! Gebruik de vrijheid door te doen waar u zin in heeft en vooral alles te laten wat u niet wilt! Attendens Hoewel we kunnen zeggen, dat de aan dacht voor de mens in de onderneming al dateert van het begin van deze eeuw, is tot na de tweede wereldoorlog deze belangstelling voornamelijk beperkt ge bleven tot de rechtspositie van de werk nemers. Naarmate de sociale weten schappen vorderden, steeg deze aandacht voor de problemen rondom de arbei dende mens. Door studie en onderzoek ontdekte men, dat de mens een zeer in gewikkeld fenomeen is dat psychisch in hoge mate gecompliceerd in elkaar zit. Zoiets klinkt heden ten dage nogal be lachelijk, omdat dit soort opmerkingen doen denken aan gemeenplaatsen. Toch vergeten wij snel hoe vlug de ontwikke ling op sociaal terrein plaats vindt. Het heeft er veel van weg dat wij thans in een stroomversnelling verkeren. Wat ons vandaag onzinnig in de oren klinkt, is waarschijnlijk over een jaar gerealiseerd. Deze zeer snelle ontwikkeling maakt ons onrustig en ook onzeker. De waar heden van vandaag, zijn morgen ver geten historie. Beperken wij ons tot de sociale ver anderingen binnen de onderneming, dan zien wij dat ook op dat terrein veel in beweging is. Wij schreven hierover in het laatste nummer van dit blad. Inmid dels is verschenen het rapport van de staatscommissie „Herziening van het ondernemingsrecht" van de commissie Verdam. Wie de kranten en tijdschriften regelmatig leest, zal wel ervaren hebben, dat de meningen over dit geschrift in de verschillende kampen erg uiteenlopend zijn. Wel bestaat er o.m. éénstemming- heid t.a.v. het grote belang van een goede communicatie in het bedrijf waar bij gepleit wordt voor meer openheid van het te voeren ondernemingsbeleid. Op het punt van de medezeggenschap zijn behalve het rapport Verdam nog vele andere geschriften verschenen, zo wel van werknemers- als van werkgevers organisaties. Al deze publicaties spreken over een uitbreiding van de taak van de ondernemingsraad. De staatssecretaris dr De Meyer heeft over dit onderwerp advies gevraagd aan de SER, omdat hij meent, dat de vijftien jaar oude wet op de O.R. wel enige herziening be hoeft. Tenslotte noemen wij nog het arbeids- verbod voor veertienjarige jongens, dat is ingegaan op 1 april 1965. Eigenlijk is het slechts een voorwaardelijk ver bod, omdat een veertienjarige jongen wel mag werken in een bedrijf, mits hij a. een arbeidskaart heeft, h. medisch ge- Het einde van de periode dat wij over eigen spoorwagons beschikten is in zicht. Van de achtentwintig wagons die wij eens bezatenzijn er nog twaalf over en deze zullen volgende maand verdwijnen. Het einde is een beetje triest, zoals de foto toont, op het autokerkhof.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1