HET SPONGAT De eerste biertankauto in Helmond aangekomen AMSTEL De sociale positie 1 PERSONEELSORGAAN van de amstel brouwer ij n.v. Nr. 9-7 mei 1965 Op de dinsdag na Pasen om half een arriveerde de eerste tankauto met 23.000 liter jong bier in Helmond Een enorme glimmende tank, van buiten aluminium met een roestvrij-stalen bin- nentank. Grote letters Amstel bier aan weerszijden op een witrode baan; aan de achterkant het Amstelembleem. Dat Amstelembleem blijkt een klep te zijn, die omhoog wordt geslagen en waar achter een mangat zit en de aansluiting voor de slang. Het was een bijzondere dag - niet alleen vanwege dat eerste bier, maar ook om dat we de heer Timmerman voor het eerst sinds zijn aankomst uit Amsterdam hebben zien lachen. Hij had met zijn mensen dagenlang met man en macht gewerkt om de etage van het legerge- bouw die het eerst in gebruik zou wor den genomen op tijd klaar te krijgen. Maar het was gelukt. Uiteraard was ieder benieuwd hoe het bier zich tijdens de tocht van drie uur had gehouden. Onze bedrijfsanalist, de heer Boetzkes nam direct een paar monsters en ook de smaak werd gecontroleerd. Volgens ir. Drost en ir. Schipper (welke laatste speciaal voor deze gelegenheid was mee- De heer Horsten, onderbaas legerkelder, koppelt de slang aan de tank, waardoor het bier naar het legergebouw wordt gepompt. De heren Van Steen, Technische Dienst, Visser en Cornelissen (legerkelder) staan van links naar rechts op de foto. van de arbeiders en het kantoor personeel is onderwerp geweest van ernstige bezinning, zo lezen wij in het verslag van de O.R.-vergadering van 7 april j.l. In ditzelfde verslag, dat is opgenomen in bet laatste nummer van het Spongat, staat vermeld dat de directie streeft naar het opheffen van de bestaande ver schillen in sociale positie van de eerder genoemde categorieën, voorzover deze niet berusten op de zwaarte en verant woordelijkheid van de functie. Onmiddellijk rijzen dan twee vragen. De eerste is, of de huidige sociale positie van de werknemers op kantoor zoveel anders is dan die van de arbeider. In dien het antwoord daarop bevestigend luidt, rijst de tweede vraag, of deze be staande verschillen nog passen in het huidige maatschappelijk bestel. Veel werknemers zullen het verschil in primaire en secundaire arbeidsvoor waarden tussen uur- en maandloon kennen. Er zijn echter binnen ons bedrijf ook medewerkers die van deze verschillen niet op de hoogte zijn. Voor de laatste groep willen wij er een paar noemen: werktijden, ziekte-uitkering, vi sitatie, werkkleding, tijdverantwoording, boeten bij te laat komen, betaling over werk etc. Een en ander betekent, dat de bestaande verschillen uitvallen ten gunste van het personeel op maandsalaris, waardoor de positie van de maandloner voor de meeste uurloners nogal aantrekkelijk is. Wat de tweede vraag betreft, kunnen wij opmerken, dat de groep maandloners oorspronkelijk is ontstaan uit dié werk zaamheden van de ondernemer die meer aanzien verschaften. Deze werknemers gaven leiding, hielden toezicht, oefenden controle uit waarbij zij, in tegenstelling tot de arbeiders, geen lijfelijke arbeid verrichtten. De laatste twintig jaren is deze grens aan het vervagen. De laatste groep is rela tief enorm toegenomen met mensen die in feite geen leiding meer geven, doch wier taak zich beperkt tot uitvoerende werkzaamheden. Bovendien is de bedrijfsstructuur door de nieuwe vormen van bedrijfsbeheer enorm veranderd. Planning, administra tieve signalering, voortgangscontrole, meet- en regelapparatuur enz. brachten tal van nieuwe taken met zich mee, die meestal verricht worden door personeel op maandloon. De hiërarchische verschillen zijn ook daardoor sterk afgenomen. Tenslotte gaat ook het argument dat de maand loner meer geleerd zou hebben dan de arbeider niet geheel meer op. De zeer dure installaties vragen goed opge leide werkkrachten, die de werkzaam heden op verantwoorde wijze kunnen verrichten. Attendens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1