Sneller transport in binnenstad AMSTEL Geheel nieuw soort voertuig Creativiteit 1 PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 6 - 25 maart 1965 Het verheugt ons ditmaal nieuws te kunnen brengen waarvan de Amstel Brouwerij de primeur heeft. De vanouds en voor de publiciteit belangrijke brouwerijwagen met paarden zal niet door de vrachtauto worden vervangen. Integendeel, de auto's zullen voor de stadsdistributie plaats moeten maken voor nieuwe brouwerijwagens, waarvoor nieuwe Belgische paarden aangekocht zullen worden. Reeds geruime tijd was het rondbrengen van bier in de steeds drukker wordende binnenstad een probleem voor leiding en personeel van onze expeditie. Na uit voerig beraad besloot de directie dit probleem voor te leggen aan een in genieursbureau dat zich speciaal met vervoersproblemen bezig houdt. Ir P. van Mens, de leider van dit bureau, verschafte ons bijgaande foto en teke ningen. Tevens gaf hij een uitvoerig overzicht van het ontstaan van zijn idee en de practische uitvoering. Toen de directie van de Amstel Brouwe rij op mijn bureau een beroep deed aldus de heer Mens, luidde de opdracht uitsluitend het zoeken naar een efficiënt vervoermiddel voor de te nauw ge worden grote steden in ons land. Van zelfsprekend, gingen mijn gedachten in de eerste plaats uit naar een nieuw te construeren kleine vrachtauto, doch toen ik in de krant iets las over een incident met de brouwerijpaarden op de Nieuwendijk, kreeg ik mijn grote idee! Waarom de paardentractie niet handhaven? Ten opzichte van de auto heeft paardentractie de volgende voor delen: a. grote bedrijfszekerheid, b. geen onderhoud, c. geen belasting, d. ge ringe investeringskosten, e. geen lawaai op straat, f. geen luchtvervuiling (waar door thans het mensenleven in de grote stad ernstig bedreigd wordt). In verge lijking met autobrandstof ligt de voeding van paarden per gereden km lager. Op het oog lijkt paardentractie een nadeel te hebben ten opzichte van mechanisch vervoer in verband met de lage snelheid. Doch gezien het feit, dat de gemiddelde snelheid van de auto in het stadsverkeer 14,5 km per uur bedraagt, valt dit nadeel weg. Het paard achter de wagen. Toen de keuze eenmaal op de wagen was gevallen, restte mij slechts de con structie kritisch te bezien. Alras bleek mij, dat de wendbaarheid van de wagen Ir. P. van Mens J. Vlijm van groot belang was, terwijl ook par- keermogelijkheden bekeken moesten worden. Na raadpleging van enige tech nici van mijn bureau kwamen wij tot de conclusie dat de paarden veel beter achter de wagen gespannen konden wor den dan ervoor. Deze gedachte kwam in mij op, toen ik onlangs per vliegtuig naar New York reisde. Bij de (ouderwetse) propeller wordt het vliegtuig door de lucht ge trokken, terwijl het geheim van de straalmotoren daarin bestaat, dat zij het vliegtuig voortduwen. Welnu, dit belangrijke principe paste ik toe op de huidige brouwerij wagen. Het is een onderwerp dat wij heden aan de orde stellen om tweeërlei redenen. De eerste is wel de recente bijzondere prestatie in de ruimtevaart. De tweede reden vindt zijn oorzaak in de belang rijke vinding die in nevenstaand artikel wordt beschreven. Beide resultaten zijn te danken aan mensen met creatieve of scheppende geesten. Natuurlijk is de eerste prestatie van veel hogere orde dan de tweede, maar in principe verschillen zij niet van elkaar. De vraag rijst, waarom de ene mens wel en de andere niet of in veel mindere mate tot het vinden van nieuwe dingen komt. Of indien wij dichter bij huis blijven: hoe komt het dat meestal de zelfde mensen gebruik maken van een ideeënbus of ideeën bij hun chef spuien, terwijl anderen daar nimmer aan toekomen? De oorzaak daarvan is veelal gelegen in het feit, dat, wil men tot enige crea tiviteit of inventiviteit komen, men in de eerste plaats belangstelling moet hebben voor de wereld en de dingen rondom. Eigenlijk is belangstelling nog een iets te zwak woord. Beter is het te spreken van verwondering wat verder en dieper grijpt dan belangstel ling alleen. Een mens die niet achteloos aan de dingen voorbij gaat, doch zich zelf telkenmale het hoe en waarom afvraagt van de gegeven situatie waarin hij leeft en werkt, die mens zal vaak gebruik maken van zijn scheppend ver mogen, van zijn inventiviteit. Het is deze groep van mensen die onze cultuur verder brengt en de levensvoor waarden schept waarvan wij allen dage lijks gebruik maken. Creativiteit is niet voorbehouden aan een enkeling. Ieder mens heeft in dit opzicht gelijke kansen. Het is onjuist te menen dat mensen met een wetenschappelijke opleiding meer scheppend vermogen bezitten dan zij die uitsluitend de lagere school bezochten. Het tegendeel is meer waarschijnlijk om dat vele vormen van onderwijs de crea tiviteit doen afnemen. Iedere dag ver richten wij ons werk - met meer of minder animo veelal gedachteloos. Op het moment dat wij werkelijke belang stelling tonen voor hetgeen wij doen en ons vervolgens gaan verwonderen waar om wij het zo doen, op dat moment doen wij een beroep op ons scheppend vermogen, op onze creativiteit. Attendens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1