HET SPONGAT rAMSTEL Pensioenreglement op de helling Zilveren jubilaris EEN DIRECTEUR PERSONEELSORGAAN VAN DE AMSTEL BROUWERIJ N.V. Nr. 4 - 25 februari 1965 Ondernemingsraad ingelicht Op woensdag 17 februari jl. kwamen de Ondernemingraad en het Bestuur van de Stichting „Pensioenfonds van de Amstel Brouwerij N. V." bijeen, teneinde de wijzigingen te vernemen die de directie zou willen aanbrengen in het huidige pensioenreglement. Zowel bij de Ondernemingsraad als bij het personeel leefde de laatste tijd de wens dat het huidige reglement herzien zou worden om de volgende redenen. a. De huidige regeling is zo ingewik keld geworden dat de gemiddelde werknemer zijn pensioen niet zelf kan uitrekenen. b. Door de stijging van de AOW ge durende de laatste jaren wordt de korting op deze AOW als een on billijkheid gevoeld. c. Doordat het huidige pensioen is ge baseerd op het gemiddeld genoten jaarloon, zal door de geleidelijke waardedaling van de gulden na 1956 (in 1956 werden de pensioenuitkom sten gecorrigeerd) het pensioeninko men een aanzienlijke teruggang ver tonen ten opzichte van het laatst verdiende jaarloon. De nieuwe voorgestelde regeling die op deze vergadering werd gepresenteerd door de pensioendeskundige mr. W. A. Wagtendonk, komt aan al de bovenge noemde bezwaren tegemoet. De heer J. D. W. Eer beek zal op maandag 1 maart 1965 25 jaar aan het bedrijf zijn verbonden. De jubila ris begon zijn loop baan bij de Amstel Brouwerij op de af deling expeditie waar hij werkzaam is ge bleven tot 1947. Van dit jaar af werkt betrokkene op de afdeling Inkoop als rechterhand van de heer Poelenije. Op verzoek van de jubilaris zal geen hul diging op het bedrijf plaats vinden. Wij wensen de jubilaris en zijn echtge note een feestelijke dag toe! De nieuwe regeling wordt gekenmerkt door grote eenvoud. Op simpele wijze kan iedereen in enkele ogenblikken zelf zijn pensioen uitreke nen. Bij de opbouw van het nieuwe pen sioen wordt wél rekening gehouden met de AOW en AWW, doch de uiteindelijke pensioenbedragen komen geheel los te staan van de AOW- en AWW-uitkerin- gen; met andere woorden de pensioen uitkeringen van de Amstel Brouwerij komen boven de volledige AOW en AWW. Tenslotte is de belangrijkste verbetering wel de opbouw van het pensioen. Deze gaat uit, bij het volle aantal dienstjaren, van 70% van de pensioengrondslag op zestigjarige leeftijd. (Zogenaamde final pay) Hoewel bij de huidige regeling door de werknemers 5% van de pensioengrond slag aan premie kon worden gevraagd, is dit door de werkgever nimmer ge daan. Bij de nieuwe regeling zullen de werknemers, waarvan de pensioengrond slag meer bedraagt dan 12.000,wél contributie dienen te betalen. Deze eigen pensioenbijdrage is aftrekbaar voor de loonbelasting. Er wordt naar gestreefd nadere details zo snel mogelijk aan het personeel be kend te maken. Op 17 maart a.s. om 17.00 uur zal in de Gijsbreghtkelder een bijeenkomst plaats vinden voor alle deelnemers teneinde na dere details te vernemen en eventuele vragen te beantwoorden. staat in Nederland in hoog aan zien. Dit zou blijken uit een onderzoek, dat het NIPO heeft ingesteld op verzoek van het Nederlands Centrum van Direc teuren. De uitslag van 871 interviews werd de afgelopen week gepubliceerd in de dagbladen. Daarin lazen wij dan ook nog dat 11% van de ondervraagden de directeur nimmer heeft gezien, 8% niet weet hoe hij heet en 21% hem nog nim mer heeft gesproken. Tenslotte bleek, dat ongeveer driekwart van de geinter- viewden geloven dat een directeur eigen schappen en capaciteiten bezit, die an deren niet hebben; vooral leiderscapaci teiten. Hoewel wij voor alle directeuren van be drijven bijzonder verheugd zijn over deze uitslag, kunnen wij toch niet na laten hierbij een kleine kanttekenning te maken. Wij vragen ons af in hoeverre de „beeldvorming" hier meegewerkt heeft aan de uitslag van de enquete. Hierbij bedoelen wij het verschijnsel dat wij bij onszelf altijd een „beeld" vormen van de ander en wei dat „beeld" dat wij zelf graag willen zien. In tijden van oorlog hebben wij vijan- dcn;willen wij die vijandschap rechtvaar digen dan moet men die vijand in onze ogen ook wel slecht en gemeen zijn. De directeuren zijn op grond van wat „men" zegt en ervaart grote leiders. Met dit vóór-beeld zullen wij geneigd zijn de groep directeuren grote leiders te vinden. Wij kunnen dit vergelijken bijv. met professoren, die altijd verstrooid moeten zijn of schoolmeesters, die altijd betwe terig heten. Zo'n bepaalde aanduiding als hierboven genoemd heet stereotype. Wij vragen ons af in hoeverre liet stereo type van „de" directeur de uitkomst van deze enquete heeft beinvloed. Iets anders wordt de zaak wanneer wij de persoon van de directeur gaan waar deren. Er kan een groot verschil bestaan tussen het beeld van een directeur in het algemeen en het beeld van de persoon van de directeur die wij toevallig ken nen. Typisch is, dat wij ook dan de neiging hebben om hem juist die eigen schappen toe te dichten die het kenmerk zijn van het algemene directeursbeeld. Er ontstaan voor ons moeilijkheden wanneer het beeld van de persoon niet (meer) overeenstemt met het beeld dat wij van de algemene directeur hadden. Hij valt ons dan tegen; wij hadden an dere verwachtingen van hem. Maar dit tegenvallen en deze verwachtingen wa ren het gevolg van onze vóór-beelden en zij zullen dus meestal niet juist zijn. Het persoons-beeld van onze eigen direc teur lijkt ons echter belangrijker dan het algemene beeld uit de enquete. Van daar dat wij onze directeuren toestem ming hebben gevraagd in de volgende nummers een speciale reportage over hen te mogen opnemen. Wij prijzen ons gelukkig deze toestemming te hebben verkregen. A ttendens 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1