Omstel 1964 WAS EEN GOED «JAAR PERS ONEELSORGAAN VAN Nr. 1-14 januari 1965 NIEUWJAARSBIJEENKOMST Ifoor 't eerst zomer en de matige algemene prijsstij ging tegenover de forse loonstijging be- fekende dat het reële inkomen van vele Nederlanders niet onaanzienlijk steeg. (vervolg op pagina 2) De heer Snel aan het woord. verschijnt dan vandaag Het Spongat in het nieuwe jasje. Het zal er wel mee gaan zoals bij het laten zien van een nieuw kledingstuk: de één vindt, dat het niet staat, de ander vindt het geweldig, terwijl de derde zijn oordeel opschort, omdat hij eerst nog even aan het nieuwe moet wennen. Dit laatste is menselijk en ook wel verstandig, dunkt ons. Waaraan wij niet behoeven te wennen, omdat het niet nieuw is, dat is onze Ondernemingsraad (O.R.), waarvan de leden door ons morgen moeten worden gekozen. Eenmaal in de vier jaar treden de leden van deze raad af teneinde ons in de gelegenheid te stellen opnieuw een keuze te maken wie wij als vertrouwens mannen of -vrouwen voor de volgende periode in dit overlegorgaan zitting willen laten nemen. Vrijdag 15 januari a.s. wordt dus een belangrijke dag voor ons bedrijf en na tuurlijk ook voor de gekozen werk nemers. Daarbij is het noodzakelijk, dat de kiezers weten waarom het gaat. Wat gaan de leden van de O.R. - onder voorzitterschap van mr. E. J. Egberts nu aanstonds bespreken? Niet wordt er gesproken over lonen of salarissen, niet over de organisatie of de economische politiek van ons bedrijf, maar wel over vele andere zaken, die dienen tot het bevorderen van de goede gang van zaken zowel in het belang van de onderneming alsmede van de werknemers. En van die zaken zijn er heel wat. Denk eens aan de vele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden, ploegendiensten, va kanties, verbeteringen van de werkom standigheden zoals werkruimten, kan tines, consumpties en maaltijden, werk kleding etc. Ook onderwerpen, die ver band houden met de rust en de sfeer in het bedrijf, komen aan de orde. Het sig naleren van situaties waar moeilijkheden dreigen te ontstaan, behoort daar ook bij evenals het bevorderen van de horizon tale en vertikale communicatie. Bij al deze punten van overleg staat één ding voorop nl. dat het te behandelen onderwerp van belang dient te zijn voor de gehele onderneming. Mogen bovenstaande regels er toe bij dragen, dat velen ter stembus zullen gaan, waaruit dan zou kunnen blijken, dat het wel en wee van ons bedrijf allen ter harte gaat. A ttendens Op de eerste werkdag van 1965, maan dag 4 januari, is nagenoeg het gehele personeel van de Amstel Brouwerij dat in Nederland en België werkzaam is, bijeengekomen op de vierde verdieping van het vatengebouw. Hier is op andere dagen de kistenreparatiewerkplaats ge vestigd, maar nu was deze ruimte omge toverd in een machtige vergaderzaal, M. Kloosterman (fabrieksportier), B. Huizinga (Rotterdam), E. Broekema (schipper) en C. A. Geeris (inspecteur afdeling Export). Hierna besprak hij de situatie van ons bedrijf gedurende 1964 en hij was zo gelukkig te kunnen mededelen dat dit jaar voor de Amstel goed is geweest. Nederland had een betrekkelijk mooie De directietafel: v.l.n.r. de heren Peters, Van Voorst van Beest, Elink Schuurman, Miedema, Bossard, Mastenbroek, Egberts (achter de lessenaar). behaaglijk warm gestookt door enorme oliekachels. Er waren muren opgetrok ken van nieuwe exportkisten en drape rieën en palmen verleenden aan het ge heel een gezellige indruk. Voor zeer velen was deze dag reeds heel vroeg begonnen, want onze collega s uit Groningen, Heerlen en Hengelo moesten een lange reis maken om tijdig aanwezig te zijn, want de begintijd was op half negen gesteld. Toen de aanwezigen gezeten waren kwa men de heren Egberts en Elink Schuur man binnen en staande zong men de heer Egberts die jarig was, toe met het bekende lied Lang zal-ie leven. De heer Egberts was kennelijk verrast, hij had namelijk nog niet veel aan zijn verjaar dag kunnen denken omdat ook voor hem de dag vroeg was begonnen. Aan het begin van zijn toespraak vroeg de heer Egberts allereerst een ogenblik stilte voor de collega's die ons in 1964 door de dood zijn ontvallen, te weten mejuffrouw M. M. J. W. Ritzen (kan toorbediende, Heerlen) en de heren H.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1965 | | pagina 1