Beurstijd. Duidelijk zijn de hoeken te onderscheidenin het midden de Guidehank. haar leden zeer hoge eisen stelt. Men wordt maar niet zó zonder meer als lid tot de beurs toegelaten. Niet alleen dient men de Nederlandse nationaliteit te be zitten en de effectenhandel als hoofdbe drijf in Amsterdam uit te oefenen, doch ook moeten ten minste twintig leden van de beurs door het plaatsen van hun hand tekening hebben verklaard, dat zij de aan vrager als lid voorstellen, hem persoonlijk kennen, van oordeel zijn, dat de aan vrager over voldoende vakkennis en er varing in het dragen van verantwoorde lijkheid beschikt en ervan overtuigd zijn, dat de aanvrager zijn verplichtingen zal nakomen en zich als een goed lid der Vereeniging zal gedragen. Voorts wordt van elk lid verlangd, dat hij een bedrag van ettelijke duizenden guldens als onder pand bij het Beursbestuur deponeert en door het plaatsen van zijn handtekening in het ledenregister bevestigt zich aan de statuten en de reglementen van de Ver eeniging te zullen onderwerpen. Het Be stuur stelt strenge eisen en dat is maar goed ook, want er zijn met de effecten handel zeer grote bedragen gemoeid. Elke beursdag wordt bij een „stille" dag voor 15-20 miljoen, op een „drukke" dag wel voor 20-25 miljoen gulden aan effecten verhandeld. Hoe is het mogelijk in de betrekkelijk korte officiële beurstijd zij duurt im mers maar vijf kwartier zulke grote omzetten te behalen? Deze omzetten zijn te behalen, doordat de effectenhandel berust op een speciale beurstechniek, die het mogelijk maakt in korte tijd tientallen effecten te kopen of te verkopen, zonder dat de effecten zelf ter plaatse aanwezig moeten zijn of hier moeten worden betaald. De vloer van de beurszaal is daartoe verdeeld in 82 denk beeldige vakken, hoeken genaamd. De ongeveer 2300 soorten effecten, die ter beurze worden genoteerd, zijn voor deze hoeken verdeeld, hetgeen dus betekent, dat zij elke dag op dezelfde plaats worden verhandeld. Elk beurslid of zijn bediende weet dus precies in welke hoek hij moet zijn. HOEKMAN Krijgt een commissionair of een bankier van zijn cliënt een opdracht om een of meer obligaties van het fonds X tegen de koers van 110% te kopen, dan begeeft hij of zijn bediende zich naar de hoek, waar de obligatie X moet worden ver handeld, laten wij zeggen, hoek 23. Is op dat ogenblik in deze hoek geen tegen partij verkoper aanwezig, en heeft hij, bijvoorbeeld omdat ook in andere hoeken orders moeten worden uitgevoerd, geen tijd om hier op een tegenpartij te wachten, dan wordt de order doorgegeven aan de hoekman in obligaties X. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 7