msm organisatiecomité, dank ook aan allen die door hun goede humeur mee te brengen het succes van de dag hadden verzekerd. Wij gaan rustig voort naar het tweede lustrum, dat zal samenvallen met het honderdjarig bestaan van de Amstel Brou werij. De heer Kranenberg richtte ook waarderende woorden tot allen die aan de voorbereiding van de Flip-Topper hadden gewerkt, waarop een hartelijk applaus volgde. De heer P. Rijnbende bracht namens de deelnemers dank aan de heer Kranenberg, die ondanks zijn zeer drukke werkzaam heden, toch deze dag meemaakte; even eens dankte hij de organisatoren en het Park Hotel. De heer Tournier, lid van het organisa tiecomité, zelf een zeer bekwaam biljar ter, wees op de saamhorigheid welke op een dag als deze gekweekt wordt, dank zij de aard van de biljartsport die een sportieve strijd van vrienden is. Na de maaltijd werden de twaalf finale partijen gespeeld. Hierbij deed zich het unieke feit voor, dat de heer G. F. van Dijken de steeds onaantastbare heer P Marees versloeg. Toch kon de heer Van Dijken, ondanks uitstekend spel, zich niet zodanig in de finale plaatsen dat hij tot de drie winnaars behoorde zijn gemid delde bleef iets te laag. De heer Kranenberg ging hierna over tot het uitdelen van de prijzen en hij begon met de winnaar van de vorige keer, de heer Bloem, een herinneringsbeker te overhandigen omdat hij de wisselprijs heeft moeten teruggeven. Voor de leeuw Marees had de heer Kranenberg grote waardering, die zeker niet minder was nu hij eindelijk een keer het hoofd had moeten buigen. Vervolgens overhandigde hij de heer H. L. de Korte de beker die als derde prijs gold. De tweede prijs, eveneens een beker, kon hij dit keer zelf uitreiken (in tegenstelling tot de laatste maal, toen hij hem zelf had gewonnen). Nu ging hij naar de heer H. Onrust uit Hengelo. De eerste prijs tenslotte, de kristallen wissel bokaal, was voor de heer F. van Dijk. „U bent nog maar kort in dienst en hebt een zeer ernstig auto ongeluk gehad. Het doet mij plezier te zien dat u weer zo danig hersteld bent, dat u de hele dag hier hebt kunnen biljarten en zelfs kans hebt gezien te winnen. Van harte geluk gewenst." Aldus de heer Kranenberg, die ten overstaan van alle aanwezigen de leiding van het Park Hotel uitdrukkelijk wilde dankzeggen voor de wijze waarop zij de Amstelmensen had ontvangen en voor de uitstekende maaltijd die zij had bereid, terwijl ook de snelle bediening alle lof waard was. KOEKEN De man in de aanhef van dit artikel wist niet veel van biljarten af en zo zullen er onder onze lezers wel meer zijn, die niet temin altijd het verslag van ons biljart- toernooi lezen. Het zal hun daarbij zijn opgevallen dat onze collega's uit Gronin gen de lekkere gewoonte hebben drie Gron:ngse koeken mee te brengen, het aan de organisatoren overlatend wat daar mee te doen. Ook dit jaar waren de koe ken aanwezig, maar zij zijn niet naar collega's gegaan die zich tijdens het bil jarten hadden onderscheiden. Neen, de koeken verhuisden van Groningen naar Amsterdam en Rotterdam. Voor twee Rotterdammers was de dag niet zo heel erg leuk begonnen. Ze waren vroeg op pad gegaan en kwamen goedgeluimd het Park Hotel binnen, waar hun werd ver zocht direct weer terug te gaan om bier af te leveren aan een schip, dat nog de zelfde dag zou vertrekken. Deze bestel- l.ng was nog geen uur tevoren binnen gekomen bij het Park Hotel en hoewel ieder weet dat van bier afleveren de schoorstenen moeten roken is het toch n:et aanlokkelijk om onverwacht een halve vrije dag hieraan te moeten be steden wanneer je op het punt staat een fikse partij biljart te gaan spelen. Maar de heren zijn zonder mopperen gegaan, gereden door de directiechauffeur uit Am sterdam. Het bier is afgeleverd en de partijen zijn met aanzienlijke vertra ging uiteraard gespeeld. Uit waarde ring en bij wijze van kleine tegemoet koming heeft de commissie besloten de koeken aan deze drie collega's te geven. Zo werd de dag der 8.118 caramboles besloten DANKBETUIGING Gaarne wilde ik langs dezë weg, mede namens mijn vrouw, u allen hartelijk dankzeggen voor de vele bewijzen van belangstelling d:e ik ter gelegenheid van mijn afscheid van de brouwerij van u al len heb mogen ontvangen. Tevens dank ik u voor de vele mooie cadeaus die u mij hebt geschonken. Moge het u allen goed gaan. J. Albers

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 4