Deze maand Jerome K. Jerome? Een nieuw leven begint voor ons; laten wij het vrolijk tegemoettreden. Of we willen of niet, vooruit moeten wij, en onze tocht zal beter gaan als wij vóór ons zien en niet achterom. Laten we nu niet met gevouwen handen gaan zitten, starend naar ons verleden als ware dat het gebouw van ons leven; het is de grondvesting slechts. En laten wij ook niet tobben over wat had kunnen zijn, maar lie ver denken over wat de toekomst brengen kan. is het de laatste keer dat ons per soneelsblad in deze vorm en uitvoering verschijnt. Het is noodzakelijk geworden Het Spongat met een veel grotere fre quentie te laten verschijnen, hetgeen al leen mogelijk is in een eenvoudiger uit voering. Hierover kunt u elders in dit nummer meer lezen. Het Spongat werd in november 1956 ten doop gehouden en sindsdien zijn er een twaalfhonderd bladzijden gevuld met foto's en tekst die voornamelijk op het wel en wee van de Amstel Brouwerij en de mensen die er werken betrekking hadden. Natuurlijk liep de waardering over de in houd nogal eens sterk uiteen dat is niet te vermijden, het is zelfs wel goed en bovendien het lot van elk (personeels)- blad. Hoe verder men er van af staat, des te beter wordt de beoordeling, getuige een zinsnede uit een brief van de heer Max Tak, die ons uit New York eens schreef: „gezellige, gevarieerde en instruc tieve inhoud, typografisch bijzonder goed verzorgd." Deze laatste opmerking komt aan het adres van drukkerij Van Roessel, die jarenlang met nauwlettendheid heeft toegezien dat het blad typografisch gezien mocht worden. Het zetwerk werd ver richt door zetterij Laverman, terwijl Van Leer de cliché's maakte. Deze drie komt hier een woord van dank en waardering toe voor hun vakmanschap en bekwaamheid, besteed aan ons Spon gat. Nummer 56 is ook het laatste nummer van 1964, gedeeltelijk gewijd aan de sfeer der komende feestdagen. De redac tie grijpt deze gelegenheid aan de lezers prettige Kerstdagen te wensen en een voorspoedig 1965. De gravure op de voorkant dateert van om streeks 1505 en stelt voor de vlucht naar Egypte. Kunstenaar onbekend. Metropolitan Museum of Art, New York.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 2