Bier in de wereld Onze afnemers Van Deursen en Van Rooyen uit Utrecht lieten deze grappige foto maken toen zij met respectievelijk hun zwager en kelner voor Beatle speelden. Behalve in de landen waar geen alkohol- houdende dranken genuttigd mogen wor den, is bier overal ter wereld een graag geziene dorstlesser. Laten wij eens kijken hoe men in verschillende talen bier noemt. In Nederland en Duitsland is het dus bier, in het Engels beer en ale, in het Frans bière en in het Italiaans birra. In Spanje is het cerveza en in de Scan dinavische landen ol. In Litauen is het pywas. In het Tsjechisch, het Servo-Kroa- tisch, het Pools en in het Russisch is het piwo, een woord dat is afgeleid van het werkwoord pitj, drinken, oftewel: het geen gedronken wordt. De dappere krij gers uit deze streken beschouwden water niet als een drank en daarom beperkte het woord pitj tot het edele brouwsel, het woord pitj zich tot het edele brouw sel. in het Oudfries beor. Het houdt verband met het Latijnse woord voor drinken, bibere, maar het kan ook samenhangen met bere gerst en brace mout, zo als we het vinden in het Latijnse brasa- tor en het Franse brasseur; beide woor den betekenen brouwer. Het Spaanse cerveza komt van het Latijn se cerevisia, waarschijnlijk ontstaan uit Ceres en vis. Ceres is de naam van een godin die de groei der planten, vooral die van het koren beheerste en in het oude Rome vereerd werd. Vis is het La tijnse woord voor kracht. We moeten met deze afleidingen voorzichtig zijn, want in het oude Spanje was graanbier bekend als ceria of celia. Men sprak dan van ceria ex tritico graan, of ex hor- deo gerst. Mogelijk komt cerevisia dan ook van ceria of celia. Het Engelse ale is verwant aan het Scan dinavische ol. In de Fins-Oegrische taal groep komt het voor als alius of ollut. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 16