Het Spongat in 1965 Elders heeft u kunnen lezen dat ons inmiddels vertrouwd geraakte Spongat per 1 januari een nieuw jasje krijgt, ter wijl de verschijning wat vaker en wat regelmatiger zal geschieden. Dit zijn dan de „uiterlijke" zaken die gaan verande ren. Belangrijker is een „innerlijke" ver nieuwing, die het Spongat zal ondergaan. Wij menen, dat deze veranderingen nog wel een kleine toelichting behoeven. De uiterlijke vernieuwing lijkt niet nood zakelijk. Wij menen dat vorm, foto's, op maak en afwerking van ons blad de toets der critiek glansrijk kunnen doorstaan. Wat echter door velen als gemis werd gevoeld, is het gebrek aan actualiteit, snelle berichtgeving over zaken, die ons leven in de brouwerij beheersen. Bij de uitgave van een maandblad is het nu een maal onmogelijk „heet van de naald" verslagen en reportages te publiceren. De dagbladen danken juist hun bestaan aan deze actualiteit. Zouden wij een snel le berichtgeving binnen onze Amstelge- meenschap willen bereiken, dan zou het Spongat dagelijks moeten verschijnen. E en aantrekkelijke gedachte voor de lezer, niet voor diegenen, die het blad zouden moeten samenstellen, om over de kosten maar niet te praten. Is een dagblad om velerlei redenen niet haalbaar, dan denken we direct aan een weekblad, dat naar onze mening het meest ideaal zou zijn, maar de vraag rijst of wij in vijf dagen voldoende beleven om daarmede een weekblad te vullen. Wij menen dat dit niet het geval is en zo doende zijn wij gekomen op een veer tiendaagse verschijning. Het zal een ieder duidelijk zijn, dat voor de halvering van copy en foto's de uiter lijke verschijningsvorm van ons perso neelsblad aangepast moet worden aan deze veertiendaagse uitgave. Er is daarvoor echter nog een andere reden. Het verschil tussen een maandblad en een dagblad zit niet zozeer in de om vang doch vooral in het karakter. Een maandblad is veelal wat beschouwend en uitvoerig, terwijl een dagblad snel en ef ficient de lezer op de hoogte moet bren gen van wat zich in de wereld afspeelt. Welnu, wij willen trachten het nieuwe Spongat iets van het karakter van een dagblad te geven, door het brengen van bedrijfsnieuws in woord en beeld. Dit be tekent, dat in het vervolg ook alle mede delingen aan het personeel in het blad worden opgenomen, terwijl artikelen over zaken die niet direct met de brouwerij te maken hebben, grotendeels zullen ver dwijnen. Dit nieuwe veertiendaagse Spon gat zal uit het oogpunt van tijdsbespa ring voorlopig bij wijze van proef niet naar de huisadressen van het personeel worden toegezonden, doch op een nader te bepalen dag aan het einde van de werktijd aan het personeel worden uit gereikt. Deze proef zal duren tot 1 juni a.s., dan zal in overleg met de ondernemings raad worden besloten of deze wijze van distributie voortgezet wordt of dat wij toch weer de post zullen inschakelen. Vanzelfsprekend zullen gepensioneerden en langdurige zieken het Spongat krijgen toegestuurd. Tenslotte zal er ook een wij ziging komen in de redaktie van het blad. Als medewerker zal worden toegevoegd de heer Van Vrede, die het fotowerk op zich neemt, terwijl de afdeling personeels zaken met de heer De Winter de uitgave verder zal verzorgen. Zo beleeft dus ook ons Spongat deze maand „Oudjaar" om op 1 januari 1965 „nieuw" te worden. Bij Oudjaar behoort een tikje weemoed om alles wat voor goed voorbij is. Bij Nieuwjaar komt een beetje angst voor al het onzekere dat komen gaat! Moge 1965 ook voor het (vernieuwde) Spongat een goed jaar worden! N. B. Onthouden of vergeten Wanneer u kaarsen enige uren in de koelkast legt voor u ze in de Kerstboom bevestigt of op tafel zet, druipen ze niet bij het opbranden. Met een kwart liter water, 4 kruidnage len, foelie, 40 gram suiker en 2 flesjes pils kunt u een smakelijke biergroc ma ken. Laat de foelie en de kruidnagelen een half uur trekken in het water. Los er de suiker in op en voeg onder flink klop pen het bier toe en laat het daarna goed heet worden. Bijzonder lekker maakt u deze groc als u er een stukje gember of gembersiroop bijvoegt. DANKBETUIGING Hierbij wil ik alle medewerkers van de afdeling Thuisverbruik hartelijk dank zeg gen, voor de prachtige fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. L. van Witt ene 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Amstel - Het Spongat | 1964 | | pagina 13